INFOZ

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Alena Fafková

Klíčová slova: dotační programy, evropské fondy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MŠMT, informační zdroje, elektronické informační zdroje, EIZ

Synonyma: Informační zdroje pro výzkum

Související pojmy:

nadřazené - operační program, výzkum a vývoj pro inovace, Evropské strukturální fondy
podřazené - ---


Charakteristika

INFOZ (Informační zdroje pro výzkum) je dotační program MŠMT vyhlášený v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem programu INFOZ je zabezpečit systematický a kontinuální přístup k informačním zdrojům potřebným pro práci vědeckých pracovníků v rámci celé ČR. Důraz je kladen především na komplexnost a kontinuitu při nakupování a zpřístupňování informačních zdrojů s důrazem na efektivní využítí prostředků určených k nákupu. Program INFOZ byl vyhlášen jako veřejná soutěž v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 01.07.2009 a je financován z prostředků Evropské unie. Mezi povolené příjemce podpory patří veřejné vysoké školy, výzkumné organizace a odborné a veřejné knihovny.


Program INFOZ se řídí ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb. , o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.


Financování

Poskytovatelem dotací na projekty v rámci programu INFOZ je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je zároveň řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je financován z prostřeků Evropského fondu pro regionální rozvoj. "Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je čtvrtým největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 2070,68 mil. €." [2] Pro čerpání dotace je stanovena podmínka, že "Podíl účelové podpory může činit maximálně 75% z celkových uznaných nákladů projektu. Její maximální povolená výše nesmí být překročena u žádného z účastníků projektu za celou dobu jeho realizace."[4, s. 4]. Od žadatelů je tedy požadována spoluůčast ve výši minimálně 25% nákladů.


Cíle programu INFOZ

Převzato z [4, s. 4]:

Obecné cíle:

Program má za cíl zabezpečit českým výzkumným pracovníkům kontinuitu v získávání, zpřístupňování a poskytování informací prostřednictvím informačních zdrojů pro výzkum (databází, periodik, elektronických i klasických dokumentů) s důrazem na jejich náležitou aktualizaci, dále zabezpečit moderní komplexní služby, nezbytné pro zprostředkování a využívání informačních zdrojů pro výzkum pomocí moderní technické a technologické infrastruktury a zabezpečit racionální, efektivní a hospodárné využívání veřejných prostředků na podporu VaVaI.


Specifické cíle

 • a) pořízení a zabezpečení celostátních licencí a národních multilicencí komplexních informačních zdrojů, které by bez podpory z veřejných prostředků nebylo možné;
 • b) plošné informační zabezpečení celých vědních oborů základními a nejdůležitějšími aktualizovanými celoplošnými informačními zdroji, včetně nezbytných služeb; zajištění

kontinuity a aktualizace informačních zdrojů pro výzkum;

 • c) zpřístupňování pořízených celoplošných a oborových informačních zdrojů propojováním současně existujících informačních kanálů, budováním a rozšiřováním existujících národních a oborových sítí vědeckých informací až tzv. „výzkumníkovi na stůl“;
 • d) účelné využití pořízených informačních zdrojů výzkumu a vývoje implementací nových technologií a služeb s cílem maximálního zvýšení.


Časový harmonogram programu INFOZ


 • 1. července 2009 - Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
 • 21. září 2009 - Vyhlášení výsledků soutěže
 • 13. října 2009 Navýšení dotace o 14%
 • 21. října 2009 - Uzavření smluv
 • 09. listopadu 2009 - Poskytnutí podpory na r. 2009


 • Poskytnutí podpory na další roky vždy do 60 kalendářních dnů od začátku kalendářního roku
 • Ukončení čerpání podpory nejpozději do 31. prosince 2011
 • Zhodnocení realizace jednotlivých projektů a jejich výsledků na úrovni příjemce: leden-únor 2012
 • Odevzdání závěrečných zpráv o realizaci projektů, včetně zápisů ze závěrečných oponentních řízení, poskytovateli nejpozději do 15. března 2012
 • Zhodnocení programu INFOZ a vyhodnocení jeho přínosů odborným poradním orgánem na úrovni poskytovatele nejpozději do 30. dubna 2009


Projekty programu INFOZ

Do soutěže se příhlásilo 22 projektů a původně bylo vybráno jen třináct z nich. Po itervenci Asociace knihoven vysokých škol v čele s její předsekdyní paní Ivou Procházkovou došlo k navýšení prostředků o 14% a k rošíření schválených projektů o dalších pět. [6] Podporu v rámci programu INFOZ získá osmnáct projektů. Kompletní seznam projektů, včetně výše podpory přiznané doporučeným projektům programu INFOZ je k dispozici na stránkách MŠMT.


Použité zdroje

 1. Fondy evropské unie [online]. [2003] [cit. 2010-06-12]. Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/>.
 2. Fondy evropské unie [online]. [2003] [cit. 2010-06-12]. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/977e2e36-937e-4432-afe7-165afd87e676/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace>.
 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha : 21. září 2009, 10. prosinec 2009 [cit. 2010-06-12]. Informační zdroje pro výzkum (INFOZ). Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vyzkum/informacni-zdroje-pro-vyzkum-infoz?highlightWords=INFOZ>.
 4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vyhlášení programu „Informační zdroje pro výzkum“ : Zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu na podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje: „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ) [online]. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 1. července 2009 [cit. 2010-06-12]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/DownloadFile/35298.aspx>.
 5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výše podpory přiznaná doporučeným projektům programu INFOZ : Příloha k rozhodnutí č. 3 č. j.: 20749/2009-31 [online]. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, [13. října 2009] [cit. 2010-06-12]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vyzkum_a_vyvoj/odbor31/20749319_priloha_rozh3_p.pdf>.
 6. PROCHÁZKOVÁ, Iva. Zpráva o činnosti Asociace za období 3/2009–2/2010 [online]. Pardubice : Asociace knihoven vysokých škol České republiky, 21.01.2009 [cit. 2010-06-12]. Dostupné z WWW: <http://www.akvs.cz/pdf/zprava-2009-2010.pdf>.
 7. ŽIŽKOVÁ, Štěpánka. Elektronické informační zdroje pro VaVaI [online]. Praha, 20.04.2010 [cit. 2010-06-12]. Dostupné z WWW: <http://www.slideshare.net/narodnitechnickaknihovna/eiz-pro-vedu-a-vyzkum>.Externí odkazy