ICT

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Vendula Škrabalová

Klíčová slova: informační technologie, ICT

Synonyma: informační a komunikační technologie

Související pojmy:

nadřazené – technologie
podřazené - počítač, sítě, komunikace


Co je to ICT?

ICT (z angl. Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Někdy se používá též označení IKT. Tato dnes již běžně využívaná zkratka zahrnuje veškeré technologie, které se využívají pro komunikaci a práci s informacemi. Vrcholem této komunikace je poté internet či mobilní telefony. ICT zahrnují jak hardwarové prvky tak i softwarové vybavení. „ICT tedy studuje výpočetní a informační procesy z hlediska hardware i software.“[2] V praxi se ICT zabývá analýzou algoritmů a formálních jazyků a poté pokračuje ke konkrétnějším tématům, jakými jsou například programovací jazyky. Dá se směle říci, že jsou v současnosti naprosto nepostradatelné, protože jsou využívány už ve všech oborech ale i státních institucích. „Bez jejich pomoci by už jen těžko mohly fungovat úřady, obchody, banky, zdravotnictví, doprava, průmyslová výroba, vědecké instituce, média, zábavní průmysl, kulturní instituce, policie, armáda... Zkrátka ve všech oborech počítače usnadňují lidem práci.“[3] Jsou nedílnou součástí státní, soukromé i podnikatelské sféry. V dnešní uspěchané době informační a komunikační technologie působí v širokém okruhu oborů. ICT to jsou nejen stroje ale i programy a aplikace – počítače jsou proto jen jednou z částí celku. „ICT je tedy i o přenosu informací, kterému daly nový rozměr internet a mobilní sítě, po nichž neustále proudí neuvěřitelné množství dat. Komunikaci zprostředkovávají i telekomunikační sítě a satelity.“[3] Ono C obohatilo původní označení IT (informační technologie) a znamená komunikaci mezi počítači a sítěmi.

ICT ve vzdělávání

Na českých školách je postupně nahrazován předmět informatika nebo i výpočetní technika předmětem ICT, neboť na rozdíl od výše uvedených lépe popisuje současnou realitu, kdy jsou informace a komunikace téměř nerozlučně spjaty. Ovládání těchto technologií díky jejich rozšíření do všech sfér běžného života (včetně vzdělávání) patří v dnešní době mezi klíčové kompetence. „Elektronické systémy vzdělávání navíc umožňují mnoho forem učení a interakce a hlavně podporují diskuzi mezi studenty a lektory a mezi studenty samotnými.“[1] Dalo by se tedy říci, že ICT ve vzdělávání je systém, díky němuž se realizuje systematická snaha o modernizaci ve vzdělávání a také se objevuje snaha o rozvoj informační společnosti. „Učitelé používají technologie k podpoře učení cizích jazyků, humanitních či přírodovědných předmětů a dalších vzdělávacích oblastí a oborů. Podaří-li se učiteli integrovat technologie do každodenního vyučování, pak je posílena snaha o aktivní zapojení studentů do vlastního vzdělávání.“[4] Jde tedy především o vzdělávací obsah a o inovativní, efektivní a zkvalitněné vyučovací metody. O integraci ICT můžeme hovořit při splnění následujících podmínek : učitelé se dlouhodobě vzdělávají v oblasti ICT, učitelé i žáci zcela běžně ICT využívají a jsou v tomto využívání plně podporováni. „Používání ICT ve vyučování samo o sobě nemusí mít přímý pozitivní vliv na proces vzdělávání. Při splnění výše uvedených podmínek však může být docíleno situace, kdy využívání ICT zlepší proces učení a vyučování.“[4] Využívání ICT ve výuce na školách není vázáno pouze na jeden konkrétní předmět. ICT lze využívat při výuce matematiky, chemie, jazyka českého, němčiny, fyziky, přírodopisu atp. Nedílnou součástí výuky se mohou stát i interaktivní pomůcky jako jsou například notebooky, XO-1 (velmi levné notebooky), interaktivní tabule nebo interaktivní učebnice. Největším plusem se stává interakce mezi studenty a vyučujícími a zamezení stávajícího stereotypu ve vzdělávání. Studenti již nejsou pouze pasivními posluchači, ale mají možnost spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání. ICT mají velký potenciál ovlivňovat klíčový fenomén školy, kterým je kultura školy. Implementace ICT technologií tedy významně napomáhá rozvoji škol. Stěžejní je proto začlenění ICT do vzdělávacích programů, tomuto napomáhá i Evropská unie, která tuto oblast zapojila mezi stěžejní ve své vzdělávací politice. Technologie bývají často chápány jako cosi vně školy a měly by být nadále chápány jako nedílná součást školy. „ICT samy o sobě nepůsobí žádnou změnu, ale teprve v rukou aktérů školního vzdělávání se stávají účinnými nástroji či prostředky pozitivních změn.“[6] Zpřístupňují lidem velké množství informací a nových možností a stávají se tak výhradním pomocníkem vzdělávání. „Zavádění ICT do školy je proces, který ve své podstatě nemá konec, protože ICT se neustále vyvíjejí a je nutné je průběžně obnovovat, inovovat, případně zkoušet jejich nové možnosti využití.“[6]

Závěr

Profesionálové v IT se nemusejí bát ztráty zaměstnání nebo nedostatku práce, neboť moderní technologie se využívají a budou stále více využívat ve všech oborech. Roste význam IT oddělení ve všech institucích a firmách, protože dnes již každá firma má svůj vlastní informační systém, o který je třeba se starat. Po odbornících prahne i zahraničí. „Poptávka je po všech profesích, které se podílejí na vývoji softwaru - tedy nejen po vývojářích (programátorech), ale také po konzultantech, business analyticích a testerech.“[3] Informačním a komunikačním technologiím patří budoucnost. Stále více si velké firmy uvědomují nedostatek žen v oboru a různými náborovými programy a akcemi se snaží ženy do IT nalákat. Uvědomují si především větší efektivitu různorodých pracovních týmů a snaží se proto vytvářet ženám příjemné a vstřícné pracovní podmínky. V IT rozhodují schopnosti a ne pohlaví zaměstnance, je však pravdou, že ženy a muži mají zcela jiný přístup. Nedílnou součástí se stávají informační technologie i ve vzdělávání. Na kantory jsou kladeny stále vyšší nároky na informační gramotnost a na většině škol se již dnes informační technologie plně využívají. Jako shrnutí by se tedy dalo říci, že se IT staly nedílnou součástí všech oborů našeho zájmu a našimi pomocníky v každodenním životě.

Použitá literatura

  1. BUCHTOVÁ, Michaela. ICT ve vzdělávání [online]. 2010 [cit. 2010-11-5]. URL:<http://michaelabuchtova.blogspot.com/2008/02/ict-ve-vzdlvn.html>.
  2. Jak na IT [online]. 2010 [cit. 2010-11-5]. URL:< http://www.jaknait.cz/ICT>.
  3. KRISTOVÁ, Markéta. Zkus IT [online]. 2010 [cit. 2010-11-11]. URL:< http://www.zkusit.cz/index.php>.
  4. NEUMAJER, Ondřej. Jak integrovat ICT do vzdělávání (1) [online]. 2010 [cit. 2010-11-10]. URL:<http://ondrej.neumajer.cz/?item=jak-integrovat-ict-do-vzdelavani-1>.
  5. ONDŘEJ, Gabriel. ICT ve vzdělávání [online]. 2010 [cit. 2010-11-18]. URL:<http://www.msmt.cz/ict>.
  6. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol. Vyd. 1. Praha : Triton, 2006. 151 s.