Hyperlokálnost

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Josef Kos

Klíčová slova: hyperlokální, personalizace, geolokace, glokalizace

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - zpravodajství, reklama, služby, komunikace
podřazené - ---


Charakteristika

Hyperlokálnost je přístup – např. obchodní či komunikační model, objevující se zejména v souvislosti se zpravodajstvím, inzercí a službami, který spočívá v cílení a přizpůsobování činnosti pro geograficky jasně vymezenou komunitu tak, aby byla výsledná nabídka co nejrelevantnější právě pro obyvatele pokrytého území a vycházela tak vstříc těm jejich potřebám a zájmům, které jsou vázané na jejich bezprostřední okolí. Čím se hyperlokálnost obecně liší od jiných konceptů (např. „mass customization“), je právě územní, tedy zcela fyzické omezení cílové skupiny, pokud možno uplatněné už na straně producentů obsahu (oproti prosté agregaci na straně uživatele) – v širším významu však může tuto funkci zastoupit i filtrování za pomoci geolokačních technologií anebo uživatelské nastavení.

Jak je tedy zřejmé, může hyperlokální přístup plně využít možností nových digitálních médií (mobilní aplikace, sociální sítě...), nicméně na nich není svou podstatou nijak závislý a jeho myšlenku lze běžně aplikovat třeba na klasickou televizi, rozhlas nebo i tištěné noviny. Regionální stanice či deníky nejsou ostatně nic nového, avšak v kontextu hyperlokálnosti mohou mít i ony stále příliš široký záběr – v konkrétních číslech vyjadřují velikost svých cílových komunit Patch.com: 15-100 tisíc obyvatel; avšak v amerických reáliích je i tak pořád řeč pouze o „sousedství až městě“[1], což je pro zobecnění nezávisle na rozdílných oblastech a formátu to podstatnější.

Hyperlokální nabídka může být tvořena jak svépomocí (např. dobrovolníky z komunity) v místě, tak centrálně (při dostatečně husté síti přispěvatelů apod.); typické – a vzhledem k povaze odvětví i efektivní – řešení je však formou tzv. frančízy: řetězce nezávislých jednotek (redakcí, týmů, provozoven...), zastřešených licencí výraznější značky s jejím standardem. Některé známé firmy u svého podnikání na hyperlokálním trhu dokonce upozaďují globální značku a vytvářejí souběžný, citlivěji profilovaný řetězec s novou image. Srovnání se nabízí s termínem „glokalizace“ (nezaměňovat s „geo-“!). Přestože je hyperlokální segment založen na sčítání malých objemů drobnějších transakcí, vykazuje podle výzkumu naopak investorsky zajímavý konverzní poměr (např. utrácejících ku všem návštěvníkům celkem) díky samozřejmé cílenosti[2]. Hyperlokálnost však není podmíněna komerčním využitím – mohou se tak chovat stejně tak dobře zájmová sdružení či neziskové organizace jako i úřady v rámci komunální politiky (např. webový či mobilní servis obecního úřadu).

Užití

Hyperlokálnost je pojmem především z praxe a pro praxi, reálně definovaným v prvé řadě průřezem těch, kdo se k němu hlásí; obecně však lze vzájemně oddělit obsah a jeho poskytovatele (který může ostatně volit hyperlokálnost jen jako módní marketingovou nálepku): hyperlokální je např. informace, jejíž význam je spjatý s konkrétním místem – za relativně patřičnější tak můžeme označit pojmenování „hyperlokální“ třeba i u služby celonárodního deníku, která – byť automaticky – sdružuje zprávy z vašeho nejbližšího okolí, spíše než u sice lokálního blogu, který však spolu s místními zprávami komentuje zároveň i celostátní dění. Hyperlokálnost je tedy vlastností primárně obsahu, hyperlokální službou v pravém smyslu tak můžeme chápat takovou, která přinejmenším explicitně umožňuje na některé své úrovni zůžit výběr jen na (pro nás) hyperlokální obsah. Označení tak nemusí být jednoznačné např. u služeb, které sice mohou být platformou také pro místně velmi specifický obsah (nebo i pro jiné hyperlokální služby), ale samy jej nerozlišují ani netřídí.

Příklady

Patch.com

Založeno v roce 2007, 2009 akvizice ze strany AOL. Udržují stovky hyperlokálních zpravodajských webů pro jednotlivé komunity napříč třiadvaceti státy USA

Main Street Connect

Podtitul "Your Home Town Online"; založeno 2009, typický model frančízy. Síť standardizovaným internetových deníků pokrývá 52 měst ve třech státech USA.

Naše adresa

Český projekt skupiny PPF, v rámci prodeje mediální divize v roce 2010 fakticky zrušen. Fungovaly čtyři pilotní redakce, vydávající tištěné okresní týdeníky, plánováno bylo v rámci dvou let osmdesát dalších.

Poznámky

  1. About Us. PATCH. Patch.com [online]. 2011 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://www.patch.com/about
  2. Street Fight Launches Hyperlocal Industry Site. STREET FIGHT. Street Fight: Inside the Business of Hyperlocal [online]. 13 April 2011 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://streetfightmag.com/2011/04/13/street-fight-launches/

Použitá literatura

LARRY, Thomas. From mass to me: Hyperlocal television caters to communities. Public Relations Tactics [online]. July 1, 2008, Vol. 15(Issue 7) [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=3150ee9e-b9a1-4226-b6c1-7603ade21f7d%40sessionmgr111&vid=1&hid=127

About Us. PATCH. Patch.com [online]. 2011 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://www.patch.com/about

Street Fight Launches Hyperlocal Industry Site. STREET FIGHT. Street Fight: Inside the Business of Hyperlocal [online]. 13 April 2011 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://streetfightmag.com/2011/04/13/street-fight-launches/

SNELL, Angela. HYPERLOCAL NEWS: Neighborhood content adds depth to TV newsrooms. Broadcast Engineering [online]. Nov2009, Vol. 61(Issue 11) [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5

WEAVER, Stephanie. For Hyperlocal News Sites, Strength in Numbers. American Journalism Review [online]. November 3, 2011 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://www.ajr.org/article.asp?id=5174

Konec projektu Naše adresa přišel náhle. PPF nevydělala. TOMAN, Karel. Aktuálně.cz [online]. 30.8.2010 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=675892

Community News. MAIN STREET CONNECT. Main Street Connect: Your Home Town Online [online]. 2010 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://www.mainstreetconnect.com/community-news