HDP

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lada Kadaníková

Klíčová slova: hrubý domácí produkt, ekonomika, finance, stát, statek, trh

Synonyma: GDP

Související pojmy:

nadřazené - makroekonomie, makroekonomické ukazatele, státní hospodářství
podřazené/souřadné - tržní hodnota, statek, hrubý národní produkt

Definice HDP

Hrubý domácí produkt je jedním z nejvýznamnějších makroekonomických ukazatelů, které odrážejí míru výkonnosti ekonomiky a úroveň národního hospodářství daného státu. Podle českého statistického úřadu je HDP definováno jako „peněžní vyjádření celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území“[1]. Laicky řečeno jde o hodnotu všeho, co se ve státě nově vyrobí nebo spotřebuje (hmotné i nehmotné statky včetně investic a exportu[2]) za nejčastěji čtvrtletní či roční období. Na rozdíl od Hrubého národního produktu, HDP nezapočítává do své finální hodnoty produkci občanů mimo území státu, ale zároveň se ani neomezuje na jedinou státní příslušnost v rámci daného území.[3]

Základní charakteristika a složky

HDP může být dvojí povahy: nominální a reálné. Zatímco nominální HDP měří hodnotu produkce v aktuálních tržních cenách daného období (tj. nynější cena), reálné HDP propočítává výstupy ekonomiky daného období s ohledem na vývoj a změny v cenách, propočítá HDP v cenách určeného výchozího období (tj. původní cena), a tudíž, vzhledem k inflaci a jiným případným zkreslením, přesněji vyjadřuje vývoj státní ekonomiky a změny v její produkci.[4]

HDP se dá také vyjádřit jako součet několika složek. První složkou jsou konečné výdaje domácnosti, tj. vše, co domácnosti utratí v rámci individuálních potřeb, druhou složkou je soukromá hrubá domácí investice, třetí složkou jsou výdaje státu, tj. spotřeba vlády a nevýdělečních institucí, a nakonec nesmíme zapomenout ani na čistý export, což znamená hodnotu celkového exportu sníženou o hodnotu importu.[5]

Změna HDP mezi dvěma obdobími se vždy nazývá růst HDP. Pokud jde o změnu positivní, nazývá se růst kladný, pokud jde o změnu negativní, nazývá se růst záporný, a pokud se HDP nemění, nazývá se tento růst nulový.[6]

HDP na hlavu

Vzhledem k tomu, že se HDP uvádí v monetárních hodnotách, porovnávání celkových HDP států by vedlo ke značně zkresleným výsledkům, neboť státy s velkým množstvím obyvatel mají logicky větší celkovou hodnotu HDP než státy malé, aniž by toto porovnání odráželo reálnou situaci ekonomik. Proto se celková hodnota HDP přepočítává na jednotlivé obyvatele, čímž získáme tzv. HDP na hlavu, které se často používá zejména při mezinárodním srovnání států.[7]

Metody měření, matematické vyjádření a získávání dat

HDP můžeme zjistit několika metodami měření. Některé texty a knihy uvádějí metody měření dvě, někdy lze narazit na rozdělení do metod tří. Často se také liší názvy jednotlivých metod, charakterizace však zůstává víceméně obdobná. Nejčastější se zmiňují tři metody měření, což je metoda, výrobní, jež bere v potaz přidanou hodnotu statků, důchodová, jež započítává mzdy, renty, úroky, zisky, ale i znehodnocený kapitál či nepřímé daně, a metoda výdajová, která se používá nejčastěji, a proto je níže lépe vyložena. Nejznámější výdajová metoda lze matematicky vyjádřit následovně: [8]

HDP = C+I+G+NX [9]
C =výdaje domácností
I = investiční výdaje
G = vládní výdaje
NX = čistý export

Co se týče získávání dat pro výpočet HDP, existuje mnoho zdrojů poskytující potřebné informace. Nejprve jsou zde zdroje se statistickými údaji, což je například v ČR Český statistický úřad, za nimiž následují zdroje administrativní, kam patří dostupná data různých organizací a institucí. Tyto zdroje se podle povahy a důležitosti dělí na hlavní a doplňkové.[10]

Poznámky

  1. Hrubý domácí produkt (HDP) - Metodika. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad - ČSÚ [online]. 2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hruby_domaci_produkt_%28hdp%29
  2. LISÝ, Ján. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. 2., preprac. a dopl. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2005, 132 s. ISBN 8080780358.
  3. Co to je Hrubý domácí produkt?. Finance.cz [online]. [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.finance.cz/makrodata-eu/hdp/informace/
  4. KADEŘÁBKOVÁ, Anna. Úvod do ekonomické analýzy. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002, 158 s. ISBN 8024502801.
  5. LISÝ, Ján. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. 2., preprac. a dopl. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2005, 132 s. ISBN 8080780358.
  6. KADEŘÁBKOVÁ, Anna. Úvod do ekonomické analýzy. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002, 158 s. ISBN 8024502801.
  7. KADEŘÁBKOVÁ, Anna. Úvod do ekonomické analýzy. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002, 158 s. ISBN 8024502801.
  8. Ukazatele ekonomické výkonnosti. FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU - UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Edu [online]. [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/hdp_cs.pdf
  9. Ukazatele ekonomické výkonnosti. FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU - UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Edu [online]. [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/hdp_cs.pdf
  10. Metodický list: Hrubý domácí produkt. ČNB. Česká národní banka [online]. [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/hdp_cs.pdf

Použitá literatura

Chamberlin, Graeme. Gross Domestic Product, Real Income And Economic Welfare. Economic & Labour Market Review 5.5 [online]. Business Source Complete, 2011 [cit. 2012-12-13]. Dostuné z http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=65320948&lang=cs&site=ehost-live

Co to je Hrubý domácí produkt?. Finance.cz [online]. [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.finance.cz/makrodata-eu/hdp/informace/

Gross product originating: Definition and relationship to gross domestic product. Survey of Current Business [online]. (1996) [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/219548322?accountid=16531

Hrubý domácí produkt (HDP) - Metodika. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad - ČSÚ [online]. 2012. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hruby_domaci_produkt_%28hdp%29

Hrubý domácí produkt. EKONOMIE - OTÁZKY [online]. 2008 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://ekonomie-otazky.studentske.cz/2008/07/hrub-domc-produkt.html

KADEŘÁBKOVÁ, Anna. Úvod do ekonomické analýzy. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002, 158 s. ISBN 8024502801.

LISÝ, Ján. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. 2., preprac. a dopl. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2005, 132 s. ISBN 8080780358.

Metodický list: Hrubý domácí produkt. ČNB. Česká národní banka [online]. [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/hdp_cs.pdf

Ukazatele ekonomické výkonnosti. FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU - UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Edu [online]. [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/hdp_cs.pdf