Gross

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

GROSS

Autor Milan Zejda

Klíčová slova: zúčtovací systém, gross

Synonyma: gross settlement, brutto princip, RTGS

Související pojmy:, ECB, ČNB, TARGET, CERTIS

Nadřazené pojmy - zúčtovací systém , bezhotovostní platby, mezinárodní platby

Podřazené pojmy - Dávkové systémy, Průběžné systémy


Charakteristika

jde o druh zúčtovacího systému (zápočet vzájemných pohledávek a závazků ) bezhotovostních plateb. (5)


Zúčtovací systémy jsou systémy, které mohou fungovat na různých principech vlastního účtování. Základní členění je na systémy založené na :

Netto principu zúčtování (net settlement) – základem je vzájemný zápočet položek

Brutto principu zúčtování (gross settlement) – účtovaná je položka po položce (4)Druhy gross principu

1- Dávkové systémy – (designated-time gross settlement) zúčtování probíhá v několika po sobě následujících přesně stanovených termínech

2- Průběžné systémy – (real-time gross settlement-RTGS) každá platba probíhá v reálném čase (4)


Výhody gross principu:„

Pohotový, dává informace o prováděných transakcích v průběhu účetního dne (4)


Nevýhody gross principu:

• Každá platba musí mít ve chvíli zúčtování krytí na účtu

• Mnoho jednotlivých plateb a poplatků (4)


Platební systémy v EU

GROSS princip je využívaný v celé Evropě, v ECB a jednotlivých centrálních bankách

Aktuální přehled (Last update 28 October 2014) používaných platebních systémů v jednotlivých evropských státech je uveden na : [http://www.esma.europa.eu/system/files/designated_payment_and_securities_settlement_systems.pdf ] (6)


V Evropské unii jednotlivé centrální banky využívají převážně systém TARGET2 (Trans-European Automated Real-timeGross settlement Express Transfer). Target2 (nástupce předchozího systému Target) je centralizovaným systémem provozovaným SSP (Single Shared Platform), byl zprovozněn v roce 2007 (6)(1)


Evropská centrální banka uvádí na svých stránkách informace o platebním styku, zde jsem vybral některé statistické údaje za TARGET2 facts in 2013

• TARGET2 had 1,003 direct participants, 862 indirect participants and 4,959 correspondents;

• TARGET2 processed a daily average of 363,099 payments, representing a daily average value of €1.9 trillion;

• the average value of a TARGET2 transaction was €5.3 million

• 100% of TARGET2 payments were processed in less than five minutes (1)


Platební systém v ČR

Za chod platebního styku v České republice je zodpovědná Česká národní banka. „Česká národní banka se podílí podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů na přípravě zákonných úprav v oblasti platebního styku a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev. Pečuje o plynulost a hospodárnost platebního styku a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji.“ (2)

V České republice je jediným systémem mezibankovního platebního styku, který zpracovává mezibankovní platby v českých korunách, je systém CERTIS ( Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement system) založený právě na principu GROSS = brutto vypořádání v reálném čase (Real Time Gross Settlement, RTGS);. CERTIS zahájil provoz v rámci zúčtovacího centra SBČS v bývalém Československu 8. března 1992.

Účetní den, způsob vypořádání Provoz účetního dne začíná cca v 17.00 hod. předchozího pracovního dne (D-1) a končí v 16.00 hod. následujícího pracovního dne (D). Účastníci předávají do CERTIS v průběhu dne data v elektronické podobě podle závazných pravidel určených ČNB. Data jsou předávána prostřednictvím komunikační sítě. CERTIS přijme platební příkaz v okamžiku, kdy kontrolní programy ověří, že všechna data splňují kvalitativní požadavky. Poté je zahájeno vypořádání. V průběhu tohoto procesu se kontroluje, zda je na účtu banky plátce dostatek peněžních prostředků na krytí každé jednotlivé položky. V kladném případě je platba okamžitě vyrovnána; účet banky plátce je debetován a účet banky příjemce kreditován. Propustnost systému je cca 1 500 000 transakcí za hodinu. Zpracované transakce jsou předávány účastníkům elektronickou formou prostřednictvím komunikační sítě.“ (3)


Zdroje

1. TARGET2. In: European Central Bank:Payments & Markets [online]. [cit. 2014-12-25]. Dostupné z: [https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/html/index.en.html ]

2. Platební styk In:ČNB [online]. [cit. 2014-12-25]. Dostupné z: [http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk ]

3. Popis systému CERTIS In:ČNB: Platební styk. [online]. [cit. 2014-10-25]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/certis/certis_popis.html

4. POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, xvii, 716 s. ISBN 80-717-9462-7

5. KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9

6. Designated Payment and Securities Settlement Systems In:ESMA [online]. [cit. 2014-12-25]. Dostupné z: http://www.esma.europa.eu/system/files/designated_payment_and_securities_settlement_systems.pdf

Teplý Petr, Půlpánová Stanislava, Platební styk - BANKOVNICTVÍ I, 2013, Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze

SMĚTALOVÁ, Helena. Mezibankovní platební styk v České republice., 2006, Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/62975/esf_m