Grantové řízení

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Daniela Riedlová

Klíčová slova: grant, grantové řízení, dotace, schvalování grantů

Synonyma: příspěvek, dotace

Související pojmy:

nadřazené: finanční podpora

podřazené: grant, příspěvek

 

Charakteristika

Grantové řízení lze chápat jako proces výběru subjektů pro udělení finančních prostředků, ať už ze státního rozpočtu [1] nebo z fondů, které zřizuje Evropská unie. Aby bylo vyhověno současným požadavkům na transparentnost, je nutné u grantového řízení zveřejnit jeho podmínky a kritéria vedoucí k získání dotace. Komise posuzující žádosti o granty by se měla skládat z odborníků na danou problematiku. K transparentnosti vede i veřejné vyhlášení výsledků grantového řízení spolu s uveřejněním výsledků aktivit, které byly podpořeny. Administrativní stránka grantového řízení se týká obou stran grantového řízení a zahrnuje přípravu projektů, jejich vyúčtování a uzavírání smluv o poskytnutí dotace. Nedílnou součástí je i zpracování závěrečných zpráv a vyhodnocování výsledků projektů, které byly formou grantu podpořeny.

Získání grantu

Vzhledem k tomu, že se granty poskytují v mnoha oblastech, liší se také podmínky pro jejich získání.

Obecné zásady

  • granty jsou doplňkovým financováním
  • jsou určeny na financování konkrétního projektu
  • nelze je poskytovat zpětně [2]

Typy grantových řízení

V grantovém řízení lze z hlediska poskytovatele grantu figurovat třemi způsoby.

Dárce

Jako dárce, kdy nadace nebo společnost rozděluje malé granty a podporuje, co žadatel požaduje. Z hlediska administrace je nejdůležitější zajistit, aby peníze byly utraceny legitimně. Často je tento přístup definován jako „ruce pryč“ [3], protože není sledován výsledek projektu.

Investor

Investorský přístup je vymezen oblastí potřeby a zájmů poskytovatele grantu. Proto zvažuje, které žádosti a projekty nejvíce odpovídají jeho požadavkům. Hlavní administrativní prací je zajistit, aby byli podpořeni dostatečně kvalitní žadatelé a projekty. Přístup poskytovatele grantu je v tomto případě vystižen pečlivým zkoumáním v počátečním stádiu grantového řízení, ale ve chvíli, kdy je grant přidělen, role dárce se omezuje na monitorování jeho investice.

Spolutvůrce

Třetí způsob přístupu je charakterizován jako tzv. spolutvůrce. Tito hrají aktivní roli při stanovování cílů. Období, na které se v těchto případech poskytuje grant, nezřídka přesahuje jeden rok a podle toho se odvíjí výše příspěvku. Hlavním administrativním úkolem je zajistit adekvátní podporu projektů a jejich hodnocení. Tito dárci si často sami vyhledávají projekty, které budou podporovat.[4]

Přístup ke grantovému řízení

Přístup ke grantovému řízení lze dělit podle aktivity poskytovatele v tomto procesu. Nadace může vystupovat re-aktivně, kdy vyhlásí program a čeká, kteří žadatelé se přihlásí. Pro-aktivní přístup zahrnuje vytvoření programu a samostatného vyhledávání potenciálních příjemců grantu.[5]

Průběh grantového řízení

Průběh grantového řízení zahrnuje vyhlášení grantu, žádost o něj, vyhodnocování a schvalování a následně jeho čerpání. Vyhlašování grantů probíhá několikrát do roka, záleží na jejich typu a zaměření. Tomu odpovídá i přijímání žádostí. Ve většině případů jsou vyhlášeny dva termíny v roce, kdy je možné projekty a žádosti zasílat. Toto si řídí poskytovatel grantu. Pokud o grant žádá například obec, musí se řídit nejen pravidly danými poskytovatelem grantu, ale i zákonem vztahujícím se na finanční hospodaření obcí. [6]

Vyhodnocování projektů a žádostí se věnuje pověřený pracovník, který je v oblasti řádně vzdělán a poučen. V jeho pravomoci je nevyhovující granty odmítnout a z řízení vyřadit. Toto vyřazení musí být řádně zdůvodněno.

Schvalování pak probíhá za účasti představenstva nebo vedení společnosti. Čerpání grantů je sledováno podle v závislosti na přístupu dárce, jak bylo zmíněno výše.

Průběh grantového řízení ovlivňuje nezřídka i publicita, se kterou je vyhlašováno. Pokud se jedná o otevřené grantování, je vyhlášena veřejná soutěž, do které se může přihlásit každý, kdo splňuje kritéria daného programu. Tyto programy jsou vyhlašovány v médiích, v materiálech nadací apod. V případě zavřeného grantování nejsou programy vyhlašovány veřejně, ale sami poskytovatelé si vybírají příjemce grantů, které následně osloví.

Poznámky

  1. DOTACE ONLINE.CZ. Co jsou to granty a dotace?. [online]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z:http://www.dotaceonline.cz/Page.aspx?SP=1181
  2. Granty Evropské unie. Evropská komise: Zastoupení v České republice [online]. 2012 [cit. 2014-07-15]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/granty_cs.htm
  3. HURYTOVÁ, Ivana. Grantování: proces přidělování nadačních příspěvků.s.9.
  4. HURYTOVÁ, Ivana. Grantování: proces přidělování nadačních příspěvků.s.9.
  5. HURYTOVÁ, Ivana. Grantování: proces přidělování nadačních příspěvků.s.10.
  6. Česká Republika. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. In: 250/2000. 2000. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=250~2F2000&rpp=15#seznam

Seznam zdrojů