Grantová agentura ČR

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Andrea Mizerová

Klíčová slova: Grantová agentura ČR, grantový systém ČR


Synonyma: ---

Související pojmy: -

nadřazené: -
podřazené: grant

Charakteristika

Projekty dělíme na: standardní, postdoktorský, bilaterální a grantový projekt EUROCORES.

"Standardní grantový projekt je vědecký projekt základního výzkumu, jehož cíle a způsob řešení si stanovuje navrhovatel sám.

Postdoktorský grantový projekt je vědecký projekt základního výzkumu, jehož cíle a způsob řešení stanovuje uchazeč, resp. navrhovatel sám. Cílem postdoktorských projektů je podpořit zájem absolventů doktorského studia o práci v institucích s vysokou odbornou úrovní. Uchazečem o postdoktorský projekt nemůže být fyzická osoba. Postdoktorský grantový projekt je projektem jednoho řešitele. Financování spoluúčasti dalších odborných spolupracovníků, tuzemských či zahraničních, není možné. Navrhovatel musí k datu ukončení soutěžní lhůty úspěšně ukončit doktorské studium, tj. získat akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent ze zahraničí (doba od ukončení doktorského studia však nesmí být delší než čtyři roky). Návrh projektu je možné podat, pokud lze předpokládat, že doktorská práce bude obhájena nejpozději 30 kalendářních dnů před ukončením hodnotící lhůty.

Bilaterální grantové projekty – projekty, na které GA ČR na základě podepsaných smluv o spolupráci s partnerskými agenturami podporujícími vědu a výzkum (Deutsche Forschung Gemeinschaft, Korean Research Foundation, National Science Council of Taiwan) - poskytuje účelovou podporu na řešení národní části grantových projektů. Uchazeč, resp. navrhovatel si může přizvat k řešení grantového projektu další spolupracovníky jiných institucí nebo fyzické osoby zabývající se výzkumem a vývojem se sídlem v České republice.

Grantový projekt EUROCORES – projekty, na které GA ČR v návaznosti na (vyhlášení) European Science Foundation poskytuje účelovou podporu pro národní část mezinárodních projektů v rámci tematicky orientovaných podprogramů programu EUROCORES. Uchazeč, resp. navrhovatel si může přizvat k řešení grantového projektu EUROCORES další spolupracovníky jiných institucí nebo fyzické osoby zabývající se výzkumem a vývojem se sídlem v České republice." [2]


Návrhy grantových projektů mohou být podány v těchto následujících oborech:

a) technické vědy,

b) vědy o neživé přírodě,

c) lékařské a biologické vědy,

d) společenské a humanitní vědy,

e) zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Grantový systém GA ČR

"Grantový systém GA ČR 2009 schválilo předsednictvo GA ČR dne 5. února 2009 a nabývá účinnosti vyhlášením veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji v roce 2009 na podporu grantových projektů s předpokládaným termínem zahájení řešení od 1. 1. 2010." [1]


Návrh projektu

Návrh projektu je souhrn dokumentů, které obsahují údaje důležité k posouzení:

a) způsobilost a předpoklad uchazeče řešit projekt,

b) schopnost a předpoklad navrhovatele řešit projekt,

c) kvalita navrhovaného grantového projektu,

d) přiměřenost finančních požadavků.


Data soutěžní a hodnotící lhůty jsou zveřejňována v Obchodním věstníku, v databázi VES a na internetových stránkách GA ČR.


Postup při hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže

Při hodnocení návrhů grantových projektů přijatých do veřejné soutěže používáme třístupňový systém:

a) rozhodujícím orgánem je předsednictvo GA ČR,

b) oborové komise jsou poradními orgány dle zákona,

c) hodnotící panely jsou expertními orgány oborových komisí podle Statutu GA ČR.


Panelové posuzování

Členové jsou povinni se seznámit s každým návrhem projektu ve svém panelu. Počet členů v panelu se určuje podle počtu hodnocených návrhů přijatých do veřejné soutěže. Projekty jsou hodnoceny na základě dvou nezávislých posudků. Na zasedání je projednáván každý návrh a poté se sestavuje návrh na pořadí projektů.


Posuzování oborovou komisí

Oborová komise posuzuje návrhy pořadí projektů, které byly vytvořeny v panelech. Dále oborová komise sestaví soupis výsledného pořadí projektů, které doporučuje k udělení grantu a soupis projektů, které nedoporučuje k udělení grantu.


Posuzování předsednictvem GA ČR

O udělení grantu s konečnou platností rozhoduje předsednictvo Grantové agentury ČR před uplynutím hodnotící lhůty vyhlášené ve veřejné soutěži.


Kritéria hodnocení návrhů projektů:

a) způsobilost uchazeče,

b) schopnosti a předpoklady navrhovatele,

c) kvalita navrhovaného grantového projektu: cíle projektu, návrh způsobu řešení, výstupy, zahraniční spolupráce, posouzení předchozí spolupráce uchazeče a navrhovatele s GA ČR,

d) přiměřenost finančních požadavků.


Použitá literatura

1. Grantová agentura České republiky [online]. Praha : 2009 [cit. 2011-01-03]. Grantový systém GA ČR. Dostupné z WWW: <http://marmolata.gacr.cas.cz/?p=76>.

2. Grantová agentura České republiky [online]. Praha : 2009 [cit. 2011-01-03]. Grantový systém GA ČR 2009. Dostupné z WWW: <http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2009/03/gr-system2009.pdf>.

3. Grantová agentura České republiky [online]. Praha : 2010 [cit. 2011-01-03]. Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu na rok 2011. Dostupné z WWW: <http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-stand.pdf>.

4. Grantová agentura České republiky [online]. Praha : 2010 [cit. 2011-01-03]. Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu na rok 2011. Dostupné z WWW: <http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-pd.pdf>.

5. Grantová agentura České republiky [online]. Praha : 2010 [cit. 2011-01-03]. Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu na rok 2011. Dostupné z WWW: <http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-bilat.pdf>.

6. Grantová agentura České republiky [online]. Praha : 2010 [cit. 2011-01-03]. Zadávací dokumentace pro jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů pro mezinárodní spolupráci v základním výzkumu na rok 2011. Dostupné z WWW: <http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-euro_1st.pdf>.

7. Grantová agentura České republiky [online]. Praha : 2010 [cit. 2011-01-03]. Zadávací dokumentace pro dvoustupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů pro mezinárodní spolupráci v základním výzkumu na rok 2011. Dostupné z WWW: <http://marmolata.gacr.cas.cz/wp-content/uploads/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-euro_2st.pdf>.