Futurologie

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Futurológia

Autor: Tomáš Janypka

Klúčová slova: nové paradigma pre informačný vek, alternatívny scenár, syntéza, prognózy, budúcnosť

Synonymá: výskum budúcnosti, prognostika, futuristika, predvídanie

Súvisiace pojmy

Nadradené- futurologické štúdia

Podradené- ideológia

Definícia

Futurológia je veda o budúcnosti. Vytvára transdisciplinárny priestor, umožnujúci modelovať alternatívne scenáre budúceho vývoja ľudskej civilizácie. "Skúmanie budúcnosti v najširšom zmysle slova, ktoré okrem veľkých teoretických konštrukcií a modelov zahŕňa tvorbu konkrétnych prognóz v oblasti vzdelávania, kultúry, atď.,"[[1]]. Využíva na to štúdium minulých ale aj súčasných udalosti a zmien a tiež integráciu rôznych vedných oborov ako filozofiu, históriu, ekonomiku ale aj umelecké vedy. Futurológia je relatívne mladá veda, ktorá sa vytvára 65 rokov.

Základné charakteristiky

Futurológia podľa Flechtheima zahŕňa :

 1. všetky typy prognóz, projekcií, lineárneho programovanie atď., (F. predstavuje čistú vedu)
 2. všetky plánované procedúry v ekonómii, vzdelávaní, atď., (F. približuje sa ku aplikovanej vede)
 3. vyhodnocovanie cieľov, noriem, a hodnôt vzťahujúcich sa k budúcnosti (F. približuje sa ku filozofií)

"Futurológia nie ani tak novou ani špeciálnou oblasťou poznania, ako skôr predstavuje syntézu nových údajov a môže byť chápaná ako projektovanie histórie do nového časového rámca"[[2]]. Mala by riešiť 5 naliehavých problémov.

 • musí prispieť ku likvidácií vojen a ku upevneniu mieru
 • odstránenie hladu a biedy a stabilizácií počtu obyvateľstva
 • odstráneniu vykorisťovania a útlaku a demokratizácií spoločnosti
 • k ochrane prírody a človeka pred ním samotným
 • k vytvoreniu nového tvorivého človeka (homo humanus)

História

Pojem futurológia pochádza z latinského slova futurus= budúci, nastávajúci, futurum= budúcnostť ; logos= slovo, zmysel, reč, náuka. Bola vytvorená ako súčasť novo vytvárajúcej sa paradigmy informačného veku. Za zakladateľa sa považuje nemecký profesor Ossip K. Flechtheim [[3]] ,ktorý vytvoril koncepciu a charakteristiku futurológie ako protiváhu voči ideológií, pretože ta je u neho ospravedlňovaním existujúceho spoločenského poriadku. Prvý krát futurológiu rozoberá a analyzuje v dvoch článkoch Futurology - A New Science ? a Futurology - A Science of Probability. Obidva články boli publikované v roku 1949 v amerických časopisoch Forum a Midwest Journal.

Futurológické časopisy, publikácie a spravodaje

Súčasťou rozvoja futurológického myslenia sú časopisy a publikácie, ktoré sa začali vydávať spolu zo vznikajúcimi inšitúciami a organizáciami, z ktorých mnohé ich sami vydávajú. World Future Society a World Futures Studies Federation naviac vydávajú vlastné publikácie a pravidelne zborníky vydávané pri príležitosti nimi organizovaných podujatí.

 • Club of Amsterdam Journal. Shaping your Future in the Knowledge Society
 • Dialogy s budoucnosti
 • Ekonomický časopis
 • European Foresight Monitoring Briefs
 • Foresight. The Journal of Future Studies, Strategic Thinking and Policy
 • Future Research Quarterly
 • Futurics
 • Futurist
 • International Journal of Forecasting
 • Journal of Evolution and Technology
 • Journal of Futures Studies. Epistemology, Methods, Applied and Alternative Futures
 • State of the Future
 • Time & Society
 • Technological Forecasting and Social Change
 • Wired
 • WFSF Bulletin
 • World Future Review. A Journal of Strategic Foresight
 • World Futures

Klúčové knihy

Alvin Toffler : Tretia vlna [4] - je to pokračovanie knihy Šok z budúcnosti. V knihe sú popisované tri typy spoločnosti založených na koncepte tzv. "Vĺn" : každá vlna tlačí staršie spoločnosti a kultúry nabok.
Alvin Toffler : Šok z budúcnosti [5] - šok z budúcnosti je definovaný ako určitý psychický stav jednotlivca a celej spoločnosti. Jeho najkratšia definícia pojmu je osobné vnímanie "príliš veľa zmien v príliš krátkom časovom období."
Ray Kurzweil : The Age of Spiritual Machines [6] - je to kniha o budúcom smerovaní ľudstva, najmä v súvislosti s rozvojom umelej inteligencie a jeho vplyvu na ľudské vedomie
Raymond Kurzweil's : The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology [7] - v knihe diskutuje o nadchádzajúcej techinckej jedinečnosti kedy budeme môcť rozšíriť naše telo a myseľ s technológiou

Odkazy

Zoznam futurológov [8]
Základné futurológické témy [9]
Heslo v Britannice [10]

Použitá literatúra

 1. HOHOŠ, Ladislav. Futurologia.sk [online]. c2000 [cit. 2011-01-03]. Čo je futurológia?. Dostupné z WWW: <http://www.futurologia.sk>.
 2. LINEC, Ivan. Využitie futurologických metód pre politické rozhodovanie [online]. Bratislava, 2010. 103 s. Oborová práca. Ekonomický Ústav SAV. Dostupné z WWW: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP27.pdf>. ISSN 1337–5598.
 3. Acceleration Studies Foundation. Futurist (definition) : (Twelve) Types of Futures Thinking. Club of Amsterdam journal [online]. 2005, 00, [cit. 2011-01-03]. Dostupný z WWW: <http://www.clubofamsterdam.com/content.asp?contentid=679>.
 4. PETRÁŠEK, František . Futurologická studia. Praha : Oeconomica, 2009. 272 s. ISBN 9788024515175.
 5. Kolektív autorov: Výchova a vzdelávanie dospelých. Andragogika. Terminologický a výkladový slovník. Autori projektu a editori slovníka: Ladislav Ďurič, Viliam S.Hotár, Ľubomír Pajtinka. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2000.