Finanční gramotnost

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Anna Stránská

Klíčová slova: peněžní gramotnost, rozpočtová gramotnost, cenová gramotnost

Synonyma: -

Související pojmy:

                   nadřazené: Klíčové kompetence

                   podřazené:

Charakteristika

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.[1]

3 složky

FG jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky:

 • Peněžní gramotnost: představuje kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např.: běžný účet, platební nástroje apod.).
 • Cenová gramotnost: představuje kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. (Významnou složkou cenové gramotnosti je porozumění principu „ceny peněz“ v čase, rozdílu mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou a porozumění cenám finančních nástrojů a služeb v praktické podobě poplatků a úrokových sazeb).
 • Rozpočtová gramotnost: představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění ) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci.[2]

Nedílná součást

 • Makroekonomické aspekty: Tím je chápána orientace zejména v základních vztazích mezi jednotlivými sektory ekonomiky a porozumění základním makroekonomickým ukazatelům (HDP, inflace, úroková míra, apod.)
 • Daňová oblast: představuje základní povědomí o daňovém systému a roli daní v občanské společnosti jako prvku k zajištění odpovědného chování občanů vůči rodině a státu. To zejména vzhledem k tomu, že se významně podílí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností, a má významný vliv na peněžní toky v soukromých financích.

Klíčové kompetence

FG tvoří jednu ze 4 složek klíčových kompetencí:

 • Finanční gramotnost
 • Numerická gramotnost (týká se především finančních numerických úkonů)
 • Informační gramotnost (schopnost vyhledat, použít a vyhodnotit relevantní informace v kontextu)
 • Právní gramotnost (orientace v právním systému, přehled o právech a povinnostech a také možnostech, kam se obrátit o pomoc)

Přínos

 • Přínos pro společnost a ekonomiku: lepší informovanost, díky které se snižuje počet občanů, kteří se dostanou do situace, kdy už nejsou schopni své závazky splácet. Může následovat sociální vyloučení, vyřazení občana z legálního trhu práce.
 • Přínos pro jednotlivce: Již od dětství se začneme seznamovat s pojmy, s kterými se budeme setkávat celý život. U dospělých lidí je to zvýšení informovanosti, jak se nejlépe zajistit před nepředvídatelnými událostmi a jak se vyvarovat předlužení.

Projekty v ČR

Rozumíme penězům

Ucelený program, který základním školám umožňuje efektivně rozšířit školní vzdělávací program o problematiku finančního vzdělávání a podílet se tak na zvyšování finanční gramotnosti nejen žáků a pedagogického sboru. Zprostředkovaně také rodičů a dalších osob, které jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu příslušné základní školy.[3]

Finanční vzdělávání

Projekt společných www-stránek sdružuje profesní asociace a další subjekty působící na finančním trhu v ČR a je podporován Ministerstvem financí ČR. Osvěta ve finančních záležitostech, kterou si klade za cíl, je šíření prostřednictvím neziskového vzdělávacího webu a zaměřuje se na přiblížení jak fungování finančních produktů, tak na přístupy k řešení potřeb, cílů a situací, které jsou nakonec s penězi vždy nějak spojeny.[4]

Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity

Činnost centra je realizovaná prostřednictvím odborných modulů (finance a právo, finanční gramotnost, ochrana spotřebitele, projektové řízení, duševní vlastnictví, insolvence, mezinárodní obchod, veřejná správa). Zabývá se organizací workshopů a seminářů, kooperací při zadávání odborných témat a řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací a koordinace praxí a stáží u partnerských institucí. [5]

Rozumíme financím

Finanční gramotnost zábavně, kreativně a na vlastní kůži.[6]

Poznámky

 1. MINISTERSTVO FINANCÍ. Národní strategie finančního vzdělávání. 2010. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_strategie_Financniho_vzdelavani_MF2010.pdf
 2. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a Jiří TUVORA. Finanční gramotnost jako ochrana jedince a společnosti. In: Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnost´ jedinca a společnosti. Bratislava, 2009, s. 61-71. ISBN 978-80-89271-63-4. Dostupné z: http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Konferencie/ZbornkprspevkovSocilnaaekonomickndza....pdf#page=61
 3. O projektu. In: Rozumíme penězům [online]. [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.rozumimepenezum.cz/o-projektu/
 4. FinančníVzdělávání.cz [online]. 2007 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.financnivzdelavani.cz/index.asp
 5. O projektu. In: Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity [online]. [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.ceps.muni.cz/
 6. JUNÁK. Rozumíme financím [online]. [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://rozumimefinancim.cz/

Použité zdroje

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a Jiří TUVORA. Finanční gramotnost jako ochrana jedince a společnosti. In: Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnost´ jedinca a společnosti. Bratislava, 2009, s. 61-71. ISBN 978-80-89271-63-4. Dostupné z: http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Konferencie/ZbornkprspevkovSocilnaaekonomickndza....pdf#page=61

FinančníVzdělávání.cz [online]. 2007 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.financnivzdelavani.cz/index.asp

JUNÁK. Rozumíme financím [online]. [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://rozumimefinancim.cz/

MINISTERSTVO FINANCÍ. Národní strategie finančního vzdělávání. 2010. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_strategie_Financniho_vzdelavani_MF2010.pdf

O projektu. In: Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity [online]. [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.ceps.muni.cz/

O projektu. In: Rozumíme penězům [online]. [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.rozumimepenezum.cz/o-projektu/