Etnikum

Z WikiKnihovna
Verze z 28. 1. 2011, 21:33, kterou vytvořil Bone (diskuse) (Použitá literatura)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Hejtmánek

Klíčová slova: rasa, původ, jazyk, kultura, menšina

Synonyma: - národnost

Související pojmy:

nadřazené - rasa, stát
podřazené -

Charakteristiky

V západoevrop. tradici kult. definované a diferencované skupiny lidí. Ve stejném významu se používa pojem etnická skupina (zejm. v anglosaské oblasti) nebo fr. výraz ethnie, někdy i pojem etnos (je preferován např. rus. etnografy). Všemi těmito termíny se často označuje národ, národnost, národnostní menšina, etnokonfesionální skupina, kmen, což je ovšem nepřesné. Etnikum nelze ztotožnit s národem nebo národností, i když může nastat případ, že všichni příslušníci jednoho etnika jsou i příslušníky jednoho národa a národnosti. [1, s.277]

Význam slova etnikum je popisováno jako „skupina lidí, kterou spojuje společný původ, zvláštní kulturní znaky (především jazyk), tradice a mentalita“. [2] Sociologický slovník popisuje pojem etnikum stručněji a patrně výstižněji: Hovoří o etniku jako o skupině jedinců, kteří se od jiných skupin odlišují svou etnicitou neboli souhrnem faktorů kulturních, rasových, teritoriálních a jazykových, dále pak svou historií, sebepojetím, vědomím společného původu a také tím, že jsou jako etnicky odlišní vnímáni druhými. Někdy se pojem etnikum používá též ve významu národní menšiny, jejichž kultura se liší od kultury většinové, ale etnikum není nutně totožné s národem. Na rozdíl od rasy příslušníci etnika nemají takové fyzické znaky, kterými by se výrazně lišili od příslušníků většiny. Důležitější je spíše odlišnost hodnot, norem, chování a jazyka. Znaky, které příslušníci etnika považují pro sebe za charakteristické, se někdy nazývají etnické vědomí.[3, s.76]


Existuje názor, že žádné etnikum světa neodpovídá daným definicím úplně přiléhavě. "Například Romové jsou chápáni nejednoznačně - buď jako etnická skupina nebo jako rasová skupina. Část odborníků považuje Romy za etnikum, resp. za národnost. Jiní odborníci považují Romy za rasovou skupinu: hovoří o rasové diskriminaci Romů, o rasovém násilí vůči Romům apod." [4, s. 60-61] "Přikláníme se k názoru, že Romy lze považovat za etnikum (etnickou menšinu), resp. národnost (národnostní menšinu)". [5]

Rizika

Problematická tendence vysvětlovat různé komplexní události většinou sociálního, historického či politického charakteru prostřednictvím všeobjímající kategorie etnicity bývá označována jako „etnicizace“. Může vést k pomyslnému oddělování původně nerozlišených populací, nebo k prohlubování existujících společenských distinkcí. Čili k pravému opaku úsilí, ke kterému směřuje současné pojetí interkulturního vzdělávání. [7]

Konflikt národní stát versus etnika

Historicky dochází k procesu vydělování etnických skupin (etnogenezi), nebo naopak k jejich asimilaci v důsledku vzájemných a trvalých kulturních kontaktů odlišných etnických skupin. V moderní společnosti vyvolává tyto procesy především industrializace, urbanizace a migrace. Národ je pojem pro jiný, avšak příbuzný druh kolektivní identity, protože i příslušníci národa jsou nositeli určité etnicity. Národní stát je do značné míry mocenským monopolem dominantní skupiny definované jako národ. Problémem se pak stává vztah mezi etnickými skupinami a státem, který může být symbiotický, ale i konfliktní. Členové etnických skupin mohou být na základě etnické příslušnosti vylučováni z okolní společnosti. Jsou tak nedobrovolně omezováni a znevýhodněni v dělbě práce, přístupu ke vzdělání, moci a bohatství oproti dominantnímu etniku/národu. [8]

Podíl nejpočetnějších etnických skupin v ČR podle sčítání lidu z roku 2001

Česká národnost: 9249777 obyvatel

Moravská národnost: 38047 obyvatel

Slezská národnost: 10878 obyvatel

Slovenská národnost: 19319 obyvatel

Polská národnost: 51968 obyvatel

Německá národnost: 39106 obyvatel

Romská národnost: 11746 obyvatel

Maďarská národnost: 14672 obyvatel

Ukrajinská národnost: 22112 obyvatel

Ruská národnost: 12369 obyvatel

Vietnamská národnost: 17462 obyvatel[9]

Česká, moravská a slezská národnost jsou považovány za nativní obyvatele České republiky.

Použitá literatura

  1. Velký sociologický slovník. I, A-O. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 8071843113 (soubor). ISBN 8071841641 (1. svazek).
  2. Best one service s.r.o. Slovník cizích slov [online]. c2005-2010 [cit. 2011-01-04]. Etnikum. Dostupné z WWW: <http://www.slovnik-cizich-slov.cz/?q=etnikum&typ=0>.
  3. JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 285 s ISBN 8071785350.
  4. PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 199 s ISBN 8071788856.
  5. ŠVINGALOVÁ, Dana . Multikultura.cz [online]. c2007 [cit. 2011-01-03]. Etnikum (etnická skupina). Dostupné z WWW: <http://www.multikultura.cz/multikulturni-vychova/vychozi-pojmy/etnikum/>.
  6. HIRT, Tomáš. Varianty.cz [online]. [c2008] [cit. 2011-01-04]. Etnicita, etnikum, etnické skupiny. Dostupné z WWW: <http://www.varianty.cz/download/pdf/texts_3.pdf>.
  7. Člověk v tísni. Programy sociální integrace [online]. [c2006] [cit. 2011-01-04]. Etnikum. Dostupné z WWW: <http://www.integracniprogramy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=768:etnikum&catid=550:h1-slovniek-pojm&Itemid=339>.
  8. Český statistický úřad. Český statistický úřad [online]. c2003 [cit. 2011-01-04]. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1.3.2001 OBYVATELSTVO. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_cr/$File/e-4104-02.pdf>.