Etnikum: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Charakteristiky)
m (31 revizí: IMPORT D-F: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.)
Řádek 24: Řádek 24:
 
== Rizika ==
 
== Rizika ==
 
Vzhledem k tomu, že pojmy jakkoliv vymezující nějaké skupiny lidí od jiných vznikaly z historického hlediska především k politickému, majetkovému a územnímu nárokování, je jasné, že již od jejich vzniku bylo vše kolem nich provázeno spory a riziky. Například přílišné škatulkování obyvatelstva pod nálepky etnických menšin či majorit může vést až k vyčlenění skupiny lidí na/za okraj společnosti či dokonce k násilí a nepokojům. Hirt k problémům etnicity a etnizace píše: ''„Problematická tendence vysvětlovat různé komplexní události většinou sociálního, historického či politického charakteru prostřednictvím všeobjímající kategorie etnicity bývá označována jako „etnicizace“. Může vést k pomyslnému oddělování původně nerozlišených populací, nebo k prohlubování existujících společenských distinkcí. Čili k pravému opaku úsilí, ke kterému směřuje současné pojetí interkulturního vzdělávání.“''  
 
Vzhledem k tomu, že pojmy jakkoliv vymezující nějaké skupiny lidí od jiných vznikaly z historického hlediska především k politickému, majetkovému a územnímu nárokování, je jasné, že již od jejich vzniku bylo vše kolem nich provázeno spory a riziky. Například přílišné škatulkování obyvatelstva pod nálepky etnických menšin či majorit může vést až k vyčlenění skupiny lidí na/za okraj společnosti či dokonce k násilí a nepokojům. Hirt k problémům etnicity a etnizace píše: ''„Problematická tendence vysvětlovat různé komplexní události většinou sociálního, historického či politického charakteru prostřednictvím všeobjímající kategorie etnicity bývá označována jako „etnicizace“. Může vést k pomyslnému oddělování původně nerozlišených populací, nebo k prohlubování existujících společenských distinkcí. Čili k pravému opaku úsilí, ke kterému směřuje současné pojetí interkulturního vzdělávání.“''  
[[#Literatura|[6]]]
+
[[#Literatura|[5]]]
  
 
== Konflikt národní stát versus etnika ==
 
== Konflikt národní stát versus etnika ==
 
Většina národních států se snaží z dlouhodobého hlediska více či méně řešit soužití dominantní kultury s menšinami.
 
Většina národních států se snaží z dlouhodobého hlediska více či méně řešit soužití dominantní kultury s menšinami.
Humanitární organizace Člověk v tísni, která se problematikou nejen etnických menšin dlouhodobě zabývá, hovoří ve svých materiálech o důsledcích, jimž čelí etnická menšina existující uvnitř národního státu. ''„Historicky dochází k procesu vydělování etnických skupin (etnogenezi), nebo naopak k jejich asimilaci v důsledku vzájemných a trvalých kulturních kontaktů odlišných etnických skupin. V moderní společnosti vyvolává tyto procesy především industrializace, urbanizace a migrace. (..) Členové etnických skupin mohou být na základě etnické příslušnosti vylučováni z okolní společnosti. Jsou tak nedobrovolně omezováni a znevýhodněni v dělbě práce, přístupu ke vzdělání, moci a bohatství oproti dominantnímu etniku/národu.“''[[#Literatura|[7]]]
+
Humanitární organizace Člověk v tísni, která se problematikou nejen etnických menšin dlouhodobě zabývá, hovoří ve svých materiálech o důsledcích, jimž čelí etnická menšina existující uvnitř národního státu. ''„Historicky dochází k procesu vydělování etnických skupin (etnogenezi), nebo naopak k jejich asimilaci v důsledku vzájemných a trvalých kulturních kontaktů odlišných etnických skupin. V moderní společnosti vyvolává tyto procesy především industrializace, urbanizace a migrace. (..) Členové etnických skupin mohou být na základě etnické příslušnosti vylučováni z okolní společnosti. Jsou tak nedobrovolně omezováni a znevýhodněni v dělbě práce, přístupu ke vzdělání, moci a bohatství oproti dominantnímu etniku/národu.“''[[#Literatura|[6]]]
 
Evropská unie se snaží předejít nenávratným kulturním ztrátám ať již pozvolnou asimilací či jinou cestou projektem Evropské kulturní dědictví. Je nutno podotknout, že na mizení kulturních tradic, které jsou jedním z aspektů existence etnika, má také silný vliv rostoucí globalizace.
 
Evropská unie se snaží předejít nenávratným kulturním ztrátám ať již pozvolnou asimilací či jinou cestou projektem Evropské kulturní dědictví. Je nutno podotknout, že na mizení kulturních tradic, které jsou jedním z aspektů existence etnika, má také silný vliv rostoucí globalizace.
Dobrým příkladem boje proti těmto neblahým vlivům jsou třeba Dny evropského dědictví, mezi jejich hlavní cíle patří zejména:
+
Dobrým příkladem boje proti těmto neblahým vlivům jsou třeba Dny evropského dědictví, mezi jejich hlavní cíle patří zejména:[[#Literatura|[7]]]
 +
 
 
-zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách
 
-zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách
 +
 
-ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu
 
-ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu
 +
 
-respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření
 
-respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření
[[#Literatura|[8]]]
 
  
 
== Podíl nejpočetnějších etnických skupin v ČR podle sčítání lidu z roku 2001 ==
 
== Podíl nejpočetnějších etnických skupin v ČR podle sčítání lidu z roku 2001 ==
Řádek 59: Řádek 61:
 
Vietnamská národnost:  17462 obyvatel
 
Vietnamská národnost:  17462 obyvatel
  
Data převzata ze stránek Českého statistického úřadu.[[#Literatura|[9]]]
+
Data převzata ze stránek Českého statistického úřadu.[[#Literatura|[8]]]
  
 
Česká, moravská a slezská národnost jsou považovány za nativní obyvatele České republiky a při reportování stavu obyvatelstva orgánům Evropské unie byly všechny označeny za národnost českou.
 
Česká, moravská a slezská národnost jsou považovány za nativní obyvatele České republiky a při reportování stavu obyvatelstva orgánům Evropské unie byly všechny označeny za národnost českou.
Řádek 68: Řádek 70:
 
# JANDOUREK, Jan. ''Sociologický slovník''. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 285 s ISBN 8071785350.
 
# JANDOUREK, Jan. ''Sociologický slovník''. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 285 s ISBN 8071785350.
 
# PRŮCHA, Jan. ''Interkulturní psychologie''. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 199 s ISBN 8071788856.
 
# PRŮCHA, Jan. ''Interkulturní psychologie''. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 199 s ISBN 8071788856.
# ŠVINGALOVÁ, Dana . ''Multikultura.cz'' [online]. c2007 [cit. 2011-01-03]. Etnikum (etnická skupina). Dostupné z WWW: <http://www.multikultura.cz/multikulturni-vychova/vychozi-pojmy/etnikum/>.
 
 
# HIRT, Tomáš. ''Varianty.cz'' [online]. [c2008] [cit. 2011-01-04]. Etnicita, etnikum, etnické skupiny. Dostupné z WWW: <http://www.varianty.cz/download/pdf/texts_3.pdf>.
 
# HIRT, Tomáš. ''Varianty.cz'' [online]. [c2008] [cit. 2011-01-04]. Etnicita, etnikum, etnické skupiny. Dostupné z WWW: <http://www.varianty.cz/download/pdf/texts_3.pdf>.
 
# Člověk v tísni. ''Programy sociální integrace'' [online]. [c2006] [cit. 2011-01-04]. Etnikum. Dostupné z WWW: <http://www.integracniprogramy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=768:etnikum&catid=550:h1-slovniek-pojm&Itemid=339>.
 
# Člověk v tísni. ''Programy sociální integrace'' [online]. [c2006] [cit. 2011-01-04]. Etnikum. Dostupné z WWW: <http://www.integracniprogramy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=768:etnikum&catid=550:h1-slovniek-pojm&Itemid=339>.
 
#Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka [online]. c2010 [cit. 2011-02-02]. Dny evropského dědictví / European Heritage Days (EHD). Dostupné z WWW: <http://www.shscms.cz/ehd/cz/>.
 
#Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka [online]. c2010 [cit. 2011-02-02]. Dny evropského dědictví / European Heritage Days (EHD). Dostupné z WWW: <http://www.shscms.cz/ehd/cz/>.
 
# Český statistický úřad. ''Český statistický úřad'' [online]. c2003 [cit. 2011-01-04]. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1.3.2001 OBYVATELSTVO. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_cr/$File/e-4104-02.pdf>.
 
# Český statistický úřad. ''Český statistický úřad'' [online]. c2003 [cit. 2011-01-04]. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1.3.2001 OBYVATELSTVO. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_cr/$File/e-4104-02.pdf>.

Aktuální verze z 6. 2. 2012, 13:14

Autor: Petr Hejtmánek

Klíčová slova: rasa, původ, jazyk, kultura, menšina

Synonyma: - etnická menšina

Související pojmy:

nadřazené - rasa, stát
podřazené -

Charakteristiky

Velký sociologický slovní charakterizuje pojem etnikum takto: „V západoevrop. tradici kult. definované a diferencované skupiny lidí. Ve stejném významu se používa pojem etnická skupina (zejm. v anglosaské oblasti) nebo fr. výraz ethnie, někdy i pojem etnos (je preferován např. rus. etnografy).“ [1, s.277] Mnoho lidí však nechápe rozdíl mezi pojmy "etnikum" a "národ" a zaměňuje je. Existuje dlouhodobý spor o termíny "národ" a "etnikum" a také o to, kdo či co do které kategorie spadá. Často k tomu zavdá i příliš stručná definice, viz. např. jak o etniku hovoří slovník cizích slov. Význam slova etnikum je popisován jako „skupina lidí, kterou spojuje společný původ, zvláštní kulturní znaky (především jazyk), tradice a mentalita“[2], což se jeví z hlediska sporu etnikum/národ nedostatečné.

Výstižnou definici nabízí Jandourkův sociologický slovník: Hovoří o etniku jako o skupině jedinců, kteří se od jiných skupin odlišují svou etnicitou neboli souhrnem faktorů kulturních, rasových, teritoriálních a jazykových, dále pak svou historií, sebepojetím, vědomím společného původu a také tím, že jsou jako etnicky odlišní vnímáni druhými.[3, s.76] Jandourek se také vyjadřuje k problému národ/etnikum: „Někdy se pojem etnikum používá též ve významu národní menšiny, jejichž kultura se liší od kultury většinové, ale etnikum není nutně totožné s národem. Na rozdíl od rasy příslušníci etnika nemají takové fyzické znaky, kterými by se výrazně lišili od příslušníků většiny. Důležitější je spíše odlišnost hodnot, norem, chování a jazyka. Znaky, které příslušníci etnika považují pro sebe za charakteristické, se někdy nazývají etnické vědomí.“[3, s.76]

Jako příklad nejednoznačnosti a přesahovosti termínů jako jsou "rasa", "národ", "etnikum" bývají uváděni Romové a jejich vnímání majoritní společností. Například Průcha uvádí, že část odborníků považuje Romy za etnikum, resp. za národnost. Jiní odborníci považují Romy za rasovou skupinu: hovoří o rasové diskriminaci Romů, o rasovém násilí vůči Romům apod. [4, s. 60-61]

Rizika

Vzhledem k tomu, že pojmy jakkoliv vymezující nějaké skupiny lidí od jiných vznikaly z historického hlediska především k politickému, majetkovému a územnímu nárokování, je jasné, že již od jejich vzniku bylo vše kolem nich provázeno spory a riziky. Například přílišné škatulkování obyvatelstva pod nálepky etnických menšin či majorit může vést až k vyčlenění skupiny lidí na/za okraj společnosti či dokonce k násilí a nepokojům. Hirt k problémům etnicity a etnizace píše: „Problematická tendence vysvětlovat různé komplexní události většinou sociálního, historického či politického charakteru prostřednictvím všeobjímající kategorie etnicity bývá označována jako „etnicizace“. Může vést k pomyslnému oddělování původně nerozlišených populací, nebo k prohlubování existujících společenských distinkcí. Čili k pravému opaku úsilí, ke kterému směřuje současné pojetí interkulturního vzdělávání.“ [5]

Konflikt národní stát versus etnika

Většina národních států se snaží z dlouhodobého hlediska více či méně řešit soužití dominantní kultury s menšinami. Humanitární organizace Člověk v tísni, která se problematikou nejen etnických menšin dlouhodobě zabývá, hovoří ve svých materiálech o důsledcích, jimž čelí etnická menšina existující uvnitř národního státu. „Historicky dochází k procesu vydělování etnických skupin (etnogenezi), nebo naopak k jejich asimilaci v důsledku vzájemných a trvalých kulturních kontaktů odlišných etnických skupin. V moderní společnosti vyvolává tyto procesy především industrializace, urbanizace a migrace. (..) Členové etnických skupin mohou být na základě etnické příslušnosti vylučováni z okolní společnosti. Jsou tak nedobrovolně omezováni a znevýhodněni v dělbě práce, přístupu ke vzdělání, moci a bohatství oproti dominantnímu etniku/národu.“[6] Evropská unie se snaží předejít nenávratným kulturním ztrátám ať již pozvolnou asimilací či jinou cestou projektem Evropské kulturní dědictví. Je nutno podotknout, že na mizení kulturních tradic, které jsou jedním z aspektů existence etnika, má také silný vliv rostoucí globalizace. Dobrým příkladem boje proti těmto neblahým vlivům jsou třeba Dny evropského dědictví, mezi jejich hlavní cíle patří zejména:[7]

-zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách

-ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu

-respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření

Podíl nejpočetnějších etnických skupin v ČR podle sčítání lidu z roku 2001

Česká národnost: 9249777 obyvatel

Moravská národnost: 380474 obyvatel

Slezská národnost: 10878 obyvatel

Slovenská národnost: 19319 obyvatel

Polská národnost: 51968 obyvatel

Německá národnost: 39106 obyvatel

Romská národnost: 11746 obyvatel

Maďarská národnost: 14672 obyvatel

Ukrajinská národnost: 22112 obyvatel

Ruská národnost: 12369 obyvatel

Vietnamská národnost: 17462 obyvatel

Data převzata ze stránek Českého statistického úřadu.[8]

Česká, moravská a slezská národnost jsou považovány za nativní obyvatele České republiky a při reportování stavu obyvatelstva orgánům Evropské unie byly všechny označeny za národnost českou.

Použitá literatura

  1. Velký sociologický slovník. I, A-O. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 8071843113 (soubor). ISBN 8071841641 (1. svazek).
  2. Best one service s.r.o. Slovník cizích slov [online]. c2005-2010 [cit. 2011-01-04]. Etnikum. Dostupné z WWW: <http://www.slovnik-cizich-slov.cz/?q=etnikum&typ=0>.
  3. JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 285 s ISBN 8071785350.
  4. PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 199 s ISBN 8071788856.
  5. HIRT, Tomáš. Varianty.cz [online]. [c2008] [cit. 2011-01-04]. Etnicita, etnikum, etnické skupiny. Dostupné z WWW: <http://www.varianty.cz/download/pdf/texts_3.pdf>.
  6. Člověk v tísni. Programy sociální integrace [online]. [c2006] [cit. 2011-01-04]. Etnikum. Dostupné z WWW: <http://www.integracniprogramy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=768:etnikum&catid=550:h1-slovniek-pojm&Itemid=339>.
  7. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka [online]. c2010 [cit. 2011-02-02]. Dny evropského dědictví / European Heritage Days (EHD). Dostupné z WWW: <http://www.shscms.cz/ehd/cz/>.
  8. Český statistický úřad. Český statistický úřad [online]. c2003 [cit. 2011-01-04]. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1.3.2001 OBYVATELSTVO. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_cr/$File/e-4104-02.pdf>.