Etický kodex

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Zdeňka Sovková

Klíčová slova: kodex, Hippokratova přísaha, dokument

Synonyma: code of ethics, code of conduct

Související výrazy:

nadřazené -

podřazené - Etický kodex Policie České republiky, Hippokratova přísaha

Etický kodex - charakteristika

"Etický kodex je systematicky utvořený dokument, který obsahuje soubor obecných i konkrétních norem a předpisů."[1] Tímto kodexem jsou určovány pravidla práce v určitých organizacích, firmách a profesích. Etický kodex může být závazný a nezávazný. Jakmile zaměstnanec poruší závazný etický kodex, následují různé postihy, až po ztrátu zaměstnání. Postihy jsou udělovány podle toho v jakém bodě a jak moc závažně se proti kodexu provinil. Ovšem dodržování nezávazného kodexu je dobrovolné, ovšem jakmile jej zaměstnanec podepíše zavazuje se k jeho dodržování. Etický kodex neřeší nečestné chování, ale stanovuje pravidla, které vymezují hranice těm, kteří se k nim dobrovolně přihlásili.

Svůj etický kodex mají např.: lékaři (Hippokratova přísaha), novináři, policisté, fotografové, právníci, knihovníci ale také poslanci a mnoho dalších profesí. Etický kodex mají také některé organizace, sdružení nebo firmy např.: Česká pojišťovna a. s., G4S, Stavedbniny - Spurny a mnoho dalších.

Obecné informace

Jelikož zákon nám upravuje chování člověka pouze v určitých mezích, je potřeba zaměstnance v určitých pracovních odvětvích (hlavně při práci s lidmi) nějakým způsobem usměrnit. A právě proto je zde etický kodex, který nám pomáhá doplňovat pravidla vytyčené zákonem. Svůj vlastní etický kodex má každý obor, firma nebo společnost, protože každá práce vyžaduje jiné chování, a tudíž jiná pravidla. Pro firmy je samozřejmě lepší tento kodex mít, aby se podle něj zaměstnanci řídili, protože také usměrňuje jejich chování k zákazníkům. A spokojený zákazník může znamenat pro firmu zvýšení zisků.

Čím se etický kodex zajímá a jaké body nejčastěji obsahuje:

1. Chováním - Jde o základy slušného chování, které by měl každý dodržovat i bez kodexu, ale je lepší je zde mít zaznamenané, aby v případě jejich nedodržení mohly následovat postihy.

2. Zachováním důležitých firemních informací (know-how) - Jde zde o zákaz předávání interních informací mimo společnost, nedodržení tohoto bodu může stát zaměstnance místo.

3. Oblečením a vizáží - Tento bod se liší téměř v každé společnosti. Někde vůbec není a v jiné oblasti práce je zase velice důležitý. Například zaměstnanci banky musí chodit řádně upraveni a nesmí být jakkoliv výstřední svou vizáží, zato zaměstnanec autoservisu může do práce přijít v čemkoliv chce a na jeho vzhledu až tak nezáleží.

4. Odborností a profesionalitou - Díky tomuto bodu umístěnému v etickém kodex by zaměstnanci měli věnovat stejnou péči každému zákazníkovi bez rozdílů a jednat s nimi jako profesionálové.

5. Fair-play - Každý zaměstnanec by měl upřednostňovat zájmy firmy nebo instituce, u níž je zaměstnán, nad svými vlastními leč pro firmu nevýhodnějšími transakcemi.


Etický kodex si vytváří každá organizace sama. Většinou je vytvořen orgánem, který rozhoduje o právních normách, jako například: představenstvo, stát u státních institucí (policie, poslanci, atd.)... Kodex musí schválit nadpoloviční většina toho daného představenstva, které jej vytvořilo.

Příklady

Pro představu jak takový etické kodex vypadá je zde jeden z nejznámějších - Etický kodex Policie České republiky:


"Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.


1. Cílem Policie České republiky je

a. chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,

b. prosazovat zákonnost,

c. chránit práva a svobody osob,

d. preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji,

e. usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.


2. Základními hodnotami Policie České republiky je

a. profesionalita,

b. nestrannost,

c. odpovědnost,

d. ohleduplnost,

e. bezúhonnost.


3. Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je

a. prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci s veřejností, státními a nestátními institucemi,

b. chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost,

c. uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony,

d. při výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného uvážení,

e. používat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem; nikdy nezacházet s žádnou osobou krutě, nehumánně či ponižujícím způsobem,

f. nést odpovědnost za každou osobu, která byla omezena Policií České republiky na osobní svobodě,

g. zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při služební činnosti,

h. zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou činnost u jiných příslušníků Policie České republiky, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby,

i. zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů


4. Závazkem vůči ostatním příslušníkům Policie České republiky je

a. usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci,

b. dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny,

c. netolerovat ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků Policie České republiky a trestnou činnost neprodleně oznámit; stejně tak netolerovat ani jiné jejich protiprávní jednání či jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem Policie České republiky.


5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků Policie České republiky je

a. nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon,

b. chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali Policii České republiky svým jednáním, vystupováním i zevnějškem.


Každý příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života."[2]


Dalším příkladem je Hippokratova přísaha:

Ta je skládána lékaři, tahle přísaha ovšem není jednotná. Většinou se liší podle státu, ale někdy i podle lékařských škol.[3]

Zdroje

  • KWASNIAKOVÁ, Vendula. Etický kodex policie. 2003, 57 I.
  • ŠRUBAŘ, Jiří. Etický kodex pojišťovnictví a jeho využívání. Brno, 2003, 78 I.


Referenční zdroje