Elektronický zdroj

Z WikiKnihovna
Verze z 6. 11. 2012, 18:57, kterou vytvořil Tyg.rice (diskuse | příspěvky) (Použitá literatura)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Klára Tesařová

Klíčová slova: informace, zdroj, elektronický zdroj, databáze, licence

Synonyma: zdroj informací v elektronické podobě

Související pojmy:

nadřazené - zdroj informací
podřazené - vyhledávání v elektronickém zdroji, databáze, digitální knihovny, licencované el. zdroje, bezplatné el. zdroje, lokální el. zdroje, vzdálené el. zdroje, čisté el. zdroje, hybridní el. zdroje

Charakteristika

Elektronický informační zdroj ve zkratce často uváděný jako EIZ, je zdroj informací, který existuje v elektronické podobě. Tento zdroj je dostupný buď prostřednictvím počítačové sítě, nebo pomocí jiných technologií. Často tento typ zdroje vyžaduje použití periferních zařízení jako je přehrávač CD-ROM, které jsou připojeny k počítači a také síťově služby. Mezi ty patří například diskusní skupiny, bulletiny, nebo webovské prezentace. Obsah těchto zdrojů je nezávislý na materiálním nosiči, ale elektronický zdroj je naopak závislý na technickém prostředí a na programových nástrojích, které jsou potřebné pro zpřístupnění jejich obsahu. [1]

Informace z elektronického zdroje se zaznamenávají na CD-ROM, disketu, paměť počítače a jiné, které jsou čitelné jen pomocí počítače, který následně tyto informace převede do podoby obrazové, zvukové, textové nebo zvukově obrazové. Elektronický zdroj se liší typem, tématikou, rozhraním a dalšími aspekty. Elektronický informační zdroj má několik výhod. Je velice rychle vybavitelný a pomáhá velmi rychle prohledávat bez nutnosti nějaké speciální organizace. Důležitým aspektem elektronického zdroje je kvalita vyhledávacího aparátu. Informace z tohoto typu zdroje jsou snadno přemístitelné v prostoru. Dají se lehce obnovit, aktualizovat a doplnit. Informace z elektronických zdrojů jsou tedy flexibilní a nabírají na dynamičnosti. Navíc se tyto informace dají snadno kopírovat a vytvořit tak několik množství kopií těchto informací. [2]

Dělení elektronických zdrojů

Elektronické informační zdroje se dají rozdělit hned z několika hledisek. A to podle:


Způsobu přístupu

• Lokální – s lokálním přístupem, off-line, fyzicky k dispozici, např. CD-ROM s různým obsahem

• Vzdálené – dostupné na dálku, pomocí dálkových zdrojů a komunikačních technologií, např. internet


Obsahu

• „Čisté“ – počítačový software, počítačově orientovaná multimédia, číselná data, systémy online, síťové služby

• „Hybridní“- obsah elektronického zdroje odpovídá jiné kategorii dokumentů, např. územní plán obce na CD-ROM = kartografický dokument


Způsobu vydávání

• Monografie – vydáno v úplnosti, v jedné části nebo v předem stanoveném počtu částí

• Pokračující zdroje

a) seriály – postupně vydávány po částech, které jsou chronologicky nebo číselně označeny, bez předem stanovené doby ukončení

b) integrační zdroje – doplňovány a měněny aktualizacemi, které nezůstávají odděleny, ale jsou integrovány do dokumentu [3]


Dostupnosti

• Volně dostupné – veřejně přístupné, je jich velké množství, ale je zde riziko nedůvěryhodnosti informací, potřeba hodnotit a ověřovat

• Licencované – zpřístupněny na základě licenčních smluv, profesionální odborné informační zdroje (databáze), placené, přístup pomocí licenčních smluv


Bezplatné elektronické zdroje mohou být informace dostupné prostřednictvím internetu, ale mohou to být i materiální nosiče s informacemi, které jsou distribuovány zdarma. Placené elektronické zdroje nejčastěji využívají nejen knihovny, ale hlavně vysoké školy. Jde jak o materiální nosiče, tak o databáze. Databáze to mohou být lokální, ale také vzdálené. [4]

Za elektronický zdroj můžeme považovat mnoho různých zdrojů. Patří sem elektronický knihovní katalog, digitální knihovny, oborové portály a také profesionální informační databáze. Elektronické zdroje se také rozdělují dle témat a oboru. Mohou tedy být jak multioborové, tak specializované. Multioborové pojímají širokou oblast, zatímco specializované jsou úzce zaměřeny.

Databáze

Databáze jako elektronické profesionální licencované informační zdroje mají ty výhody, že zajišťují kvalitu informací, přidanou hodnotu jako anotace, klíčová slova aj. a kvalitnější vyhledávání, díky kterému můžeme dosáhnout relevantního výsledku. Tyto databáze navíc zajišťují i další funkce jako je ukládání výsledků hledání, překládání, vytvoření účtu a jiné.


Databáze mohou být:

• Fulltextové - obsahují plný text článku, knihy, atd.

• Faktografické – obsahují konkrétní údaj, např. numerickou hodnotu, výklad hesla, atd.

• Bibliografické a citační – obsahují abstrakty, klíčová slova, bibliografické údaje, citační ohlasy a informují o dostupnosti plného textu.


Mezi známé databázové elektronické profesionální informační zdroje patří databáze EBSCO, ProQuest Central a Web of Science. [5]

Poznámky

  1. TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak pracovat s informacemi [online]. Ostrava: Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity, 2006 [cit. 2012-08-15]. Dostupné na www: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/index.html>.
  2. Pavlicová, Libuše. Elektronické zdroje: Proč ano?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 05.11.2012]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/706>. URN-NBN:cz-ik706. ISSN 1212-5075.
  3. JELÍNKOVÁ, Lenka. Katalogizace elektronických zdrojů. [Online]. Olomouc, 10. 6. 2009. Dostupné z: <http://www.vkol.cz/cs/regionalni-funkce/prezentace-a-prednasky/>.
  4. Pavlicová, Libuše. Elektronické zdroje. Jaké?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 05.11.2012]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/738>. URN-NBN:cz-ik738. ISSN 1212-5075.
  5. Pavlicová, Libuše. Uživatelé. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 05.11.2012]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/835>. URN-NBN:cz-ik835. ISSN 1212-5075.

Použitá literatura