Elektronická knihovna časopisů

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Husáková

Klíčová slova: elektronická knihovna, plné texty

Související pojmy:konsorciální konto, souborný katalog, dostupnost


Charakteristika

Služba EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = Electronic Journals Library = Elektronická knihovna časopisů) umožňuje přístup k plnotextovým odborným elektronickým online časopisům dané knihovny z jednoho místa. Uživatelské rozhraní je k dispozici v anglické a německé jazykové verzi. [1]

Historie

EZB je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt vznikl v roce 1997 ve spolupráci s mnichovskou Technickou univerzitou za finanční podpory Německé výzkumné společnosti a Federálního ministerstva pro vzdělávání a výzkum. Zpočátku byl zamýšlen především pro univerzitní a odborné knihovny v německy mluvících zemích. V současné době se však EZB rozšiřuje nejen po Evropě ale i do zámoří (Kongresová knihovna). V polovině roku 2002 se v České republice jako první zapojila Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. [1, s. 280]

V září 2009 bylo do projektu zapojeno více než 539 účastníků. Z České republiky bylo zapojeno 32 knihoven. [2] Toto číslo však rokem 2010 poklesne, jelikož se zřizovatel rozhodl svoje služby zpoplatnil. Masarykova univerzita například vytvořila „Portál e-časopisů MU“ a nabízí nástroj pro integraci lokálních i vzdálených informačních zdrojů MU - MetaLib. [3]

Obsah

V září 2009 databáze čítala 49 193 titulů, 6461 časopisů pouze v elektronické verzi, 24 904 titulů bylo volně přístupných. [2] Časopisy jsou řazeny do 42 oborových kategorií (biologie, právo, věda o sportu). [4].

Dostupnost každého časopisu je značeny symbolem semaforu u titulu. [5]

- Zelená barva označuje volně dostupné přístupné plnotextové časopisy.

- Žlutá barva označuje časopisy, které jsou dostupné v rámci instituce na základě předplatného/licence (doplněno o odkaz „readme“ – možnost přidání odkazu na vlastní webovou stránku s informacemi o dostupnosti v dané instituci). Přístup k licencovaným časopisům je ověřován na základě IP adresy.

- Žlutá současně s červenou znamená, že titul je částečně dostupný v rámci instituce na základě předplatného (např. určité roky).

- Červená barva označuje časopisy nedostupné v rámci instituce, ale na webové stránce časopisu často k dispozici abstrakty a výběrově i starší plné texty). Zároveň po kliknutí na informační ikonku nalezneme seznam institucí s plným textem.

Vyhledávání

[6] Časopisy je možné v EZB hledat několika způsoby. Jednou z možností jsou abecední a tematický seznam časopisů. Odkazy na tyto seznamy se nacházejí v nabídce „Zeitschriften/Journals“ („nach Fächern“ resp. „Alphabetisch“/„by subjekt“, resp. „by title“). V těchto seznamech si můžeme zobrazit celé konto konkrétní knihovny bez ohledu na dostupnost jednotlivých periodik. Pokud však chceme zjistit, jaké např. bezplatně přístupné časopisy a jaké časopisy s licencovaným přístupem (podle symboliky semaforu „zelené“ a „žluté“ časopisy) má daná knihovna k dispozici, stačí, když použijeme funkci „Einstellung /Preferences“. Pomocí této funkce lze z nabídky vybrat knihovnu, jejíž konto si chceme prohlédnout, a zároveň můžeme určit, o jaký typ časopisů z hlediska dostupnosti máme v rámci konta vybrané knihovny zájem.

Pro rychlé vyhledání konkrétního titulu se nabízí možnost „schnelle Suche“/„Quick Search“, kam lze do okénka vepsat libovolné slovo z názvu. Pro náročnější rešerše je určen podrobnější formulář skrytý pod odkazem „Suchen/Search“ v sekci „Zeitschriften/Journals“. Zde lze vyhledávat nejen podle slov z názvu, ale i podle klíčových slov, názvu vydavatele, ISSN či data uložení záznamu.

Konto EZB

[6] Každá ze zúčastněných knihoven má možnost aktivovat na svém kontě přístup ke konkrétním plnotextovým časopisům. To se týká především různých agregovaných databází, které obsahují řadu časopisů z různých vědních oblastí. Oborovému profilu dané knihovny může z této nabídky vyhovovat pouze určitá skupina časopisů, které může zahrnout do svého konta v EZB. Široce oborově zaměřené knihovny mohou mít odkázány všechny časopisy z jim přístupných databází. Konta jednotlivých knihoven si lze libovolně prohlížet.

[7] Podkonta EZB jsou určena knihovnám, které nejsou účastníky EZB se samostatnými konty, ale zároveň mají přístupné různé konsorciální zdroje, aktivované v rámci konsorciálního konta. Podkonta nabízejí přístup pouze k určité kombinaci zdrojů uvedených v konsorciálním kontu a tím se přibližují nabídce elektronických časopisů v knihovně bez toho, aby se knihovna stala členem EZB a spravovala si své vlastní konto.

EZB a další služby

Začátkem června 2003 byla EZB zapojena mezi SFX služby. SFX představuje nástroj, který na jednom místě soustřeďuje nabídku všech rele-vantních souvisejících přidaných služeb. S pomocí SFX je možné si např. pro konkrétní článek velmi jednoduše a rychle ověřit, zda je plný text článku dostupný na území ČR (v tištěné či elektronické podobě) či zda už je pro jeho získání nutné využít mezinárodní meziknihovní služby. [1, s. 283]

V červenci 2008 Univerzitná knižnica v Bratislave informuje o integraci EZB do databáze SCOPUS. [8]

Použitá literatura

  1. PĚNKAVOVÁ, Petra; KOŠŤÁLOVÁ, Karolína. Elektronická knihovna časopisů EZB. In: Knihovny současnosti 2003 : sborník z 11. konference, konané ve dnech 16.-18. září 2003 v Seči u Chrudimi.Brno : Sdružení knihoven ČR, 2003, s. 280-286.
  2. Filozofická fakulta MU: Metalib a Portál elektronických časopisů MU [online]. 28. 01. 2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://www.phil.muni.cz/wff/home/News/metalib/>.
  3. Informationen zur Elektronischen Zeitschriftenbibliothek [online]. © 1997-2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de>.
  4. Volltextzeitschriften nach Fachgebiet [online]. © 1997-2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de>.
  5. Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek [online]. © 1997-2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de>.
  6. PĚNKAVOVÁ, Petra; KOŠŤÁLOVÁ, Karolína. Elektronická knihovna časopisů (EZB) v Národní knihovně ČR. Knižnica. 2003, roč. 4, č. 4, s. 204-206. Dostupné na WWW: <http://www.snk.sk/kniznica/2003/apr/dat2.pdf>.
  7. ŠŤASTNÁ, Petra; KOŠŤÁLOVÁ, Karolína. Podkonta EZB [online]. 15. 3. 2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://ezb.nkp.cz/podkonta.htm>.
  8. SCHEUPLEIN, Martin. Integrácia EZB-prelinkovaní do Scopusu [online]. 01. 07. 2008 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://www.ulib.sk/files/Ekniznica/ElektronickeKniznice/Integracia_EZB_SCOPUS.pdf>.