ERP

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jiří Zeman


Heslo: ERP (Enterprise Resource Planning systems)


Klíčová slova: podnikové informační systémy, automatizace podnikových procesů, podniková data, systémy pro řízení činností podniku, plánování výroby


Synonyma: podnikové informační systémy


související pojmy:

nadřazené - podnikové řízení, informační systémy, podnikové informace
podřazené – aplikace pro výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, účetnictví, personalistiku


Definice

A method for the effective planning and control of all resources needed to take, make, ship and account for customer orders in manufacturing, distribution, or service company.
(Metoda efektivního plánování a řízení všech podnikových zdrojů ve výrobním nebo distribučním podniku či v podniku zaměřeném na služby. Tyto zdroje jsou nezbytné pro k přijetí a
realizaci objednávky zákazníka včetně následného dodání a fakturace.)
(APICS Dictionary, 10th edition - www.apics.org)[1]
ERP systems are SW tools used to manage enterprise data. ERP systems help organizations deal with the supply chain, receiving, inventory management, customer order management,
production planning, shipping, accounting, human resources management, and other business functions. (ERP systémy představující softwarové nástroje používané k řízení podnikových
dat. ERP systémy pomáhají podnikům v oblasti dodavatelského řetězce, příjmu materiálu, skladového hospodářství, přijímání objednávek od zákazníků, plánování výroby, expedice
zboží, účetnictví, řízení lidských zdrojů a v dalších podnikových funkcích.)[2 s.65-66]
ERP is a packaged business software system that allows a company to „automate and integrate the majority of its business processes; share common data and practices across
the enterprise. (ERP představují balíkový podnikový programový systém, který umožňuje automatizovat a integrovat většinu podnikových procesů, sdílet společná data a praktiky
v rámci celého podniku.)[2 s.65-66]
Společnost SAP definuje podnikový software jako souhrn aplikací na plánování podnikových zdrojů (ERP) a souvisejících aplikací, např. na řízení dodavatelského řetězce, řízení
vztahů se zákazníky, řízení životního cyklu produktu a řízení vztahů s dodavateli.
(SAP Česká republika)[3]

Charakteristika

Za ERP jsou považovány jednak aplikace, které představují softwarová řešení užívaná k řízení podnikových dat a pomáhající plánovat celý logistický řetězec od nákupu přes sklady po výdej materiálu, řízení obchodních zakázek od jejich převzetí až po expedici, včetně plánování vlastní výroby a s tím spojené finanční a nákladové účetnictví i řízení lidských zdrojů. ERP ovlivňuje podnikové procesy, které podporuje a v mnoha případech automatizuje a je také úzce spjat s reengineringem podnikových procesů (Business Process Reengineering - BPR) a projekty kvality ISO.[2 s.66]


Vývoj ERP

Období podle technologické platformy přinášející hlavní progresi:

 • 1970-1985 - období velkých sálových počítačů (mainframů)
 • 1985-1995 - client-server architektura
 • 1995-2005 - období internetu
 • po roce 2005 - období architektury orientované na služby (Service Oriented Architecture - SOA, resp. Enterprise Service Architecture - ESA v případě SAP).


Základní vývojové generace systémů ERP:[2 s.62]

Generace ERP 1. generace 1975 2. generace 1985 3. generace 1992 4. generace 1996 5. generace 2000
Způsob zpracování dávkové zpracování zpracování v dialogu zpracování v dialogu i v dávce možnost volby zpracování zpracování prostřednictvím internetu
Přenositelnost spojení s určitým počítačem - HW vazba vazba na určitý operační systém přenositelnost mezi operačními systémy - např. UNIX, OS400 atd. třívrstvé aplikace (databáze, vlastní aplikace, prezentace uživateli) integrace aplikací SOA
Programové prostředky nižší programovací jazyky vyšší programovací jazyky - např. COBOL relační databáze a programovací nástroje SQL - např. Oracle, Informix programovací prostředí JAVA a objektové databáze prostředky XML
Uživatelské podmínky neinteraktivní standardní obrazovky - textový režim volně konfigurovatelné užovatelské orazovky - Windows prostředí multimediální aplikace, internetové prostředí a webové stránky přístup přes mobilní zařízení, tendence ke službám
Funkčnost plánování především materiálových požadavků materiálové a kapacitní plánování a řízení výrobních zakázek integrovaný informační systém řízení podniku dodavatelsko odběratelské řetězce e-business, CRM, BI


Historie vývoje dodavatelů i produktů ERP s časovou osou je uvedena na stránkách Open source ERP Guru.[4]


Součastné trendy

Pro současné období je typický poslední vývojový stupeň, který se projevuje v orientaci na služby (services), které navazují na předchozí etapu zaměřenou na klient-server architekturu. Pro jejich integraci jsou vyvíjeny vhodné integrační platformy. V případě SAP se jedná o produkt označovaný jako SAP Netweaver.


OpenSource ERP

V poslední době lze pro nasazení v menších nebo středních podnicích využít i Open source software ERP řešení. Open source dnes již pokrývá nejrůznější oblasti softwarového trhu a například produktem Compiere se zabývá Petr Novák ve svém článku ERP systém open source?[5]

 • Adempiere
 • Compiere
 • JFire - framework využívající nejmodernější technologie JavaEE 1.4, JDO 2, Eclipse RCP 3
 • OFBiz
 • OpenERP
 • OpenBravo


Významní globální výrobci ERP

 • SAP
 • Oracle
 • Sage
 • Infor
 • Microsoft (Dynamics AX, Dynamics NAV)
 • Salesforce.com
 • Lawson
 • Unit4 Agresso
 • Epicor
 • Visma

10 největších společností sleduje Top 100 Research Foundation[6] a dalších 300 produktů v databázi ERP.com.[7]


Literatura

1. APICS The Association for Operations Management. APICS Dictionary [online]. c2010 [cit. 2010-06-28]. Dostupné z WWW: <http://www.apics.org/Resources/APICSDictionary.htm>.

2. BASL, Josef; BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti. 2. výrazně přepracované a rozšířené vydání. Praha : Grada, 2008. 283 s. ISBN 978-80-247-2279-5.

3. SAP Česká republika - Business Management Software Solutions Applications and Services [online]. [2009] [cit. 2010-06-27]. SAP: Dodávání podnikových inovací prostřednictvím IT aplikací. Dostupné z WWW: <http://www.sap.com/cz/about/index.epx>.

4. Open source ERP Guru [online]. 2009 [cit. 2010-06-28]. ERP History. Dostupné z WWW: <http://opensourceerpguru.com/2009/02/25/erp-history/>.

5. NOVÁK, Petr. ERP systém open source? : Open source je kompromisem mezi vývojem systému a jeho nákupem. IT Systems [online]. 2008, 11, [cit. 2010-06-28]. Dostupný z WWW: <http://www.systemonline.cz/erp/erp-system-open-source.htm>. ISSN 1802-615X.

6. KOOTEN VAN, Michel; VERBERNE, Balder. Software Top 100 : The World's Largest Software Companies [online]. 2009 [cit. 2010-06-28]. Enterprise top 10. Dostupné z WWW: <http://www.softwaretop100.org/software-top-100/enterprise-top-10>.

7. ERP Network, Enterprise Resource Planning, CRM, Software, Systems, SAP, SaaS [online]. c2009 [cit. 2010-06-28]. ERP Software Database. Dostupné z WWW: <http://www.erp.com/erp-software-database.html>.