EBLIDA

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Denisa Janotová

 • Klíčová slova: profesní spolek, knihovny, informační a dokumentační instituce, informační profese
 • Synonyma: European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
 • Související pojmy: NAPLE
 • nadřazené - ---
 • podřazené - SKIP, AKVS


Charakteristika organizace

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Association) je nevládní a nekomerční organizací zastřešující evropské národní knihovny, archivy, informační a dokumentační instituce. Za práva a zájmy těchto institucí i jejich pracovníků lobuje EBLIDA již od roku 1992. Informační oblast, ve které EBLIDA prosazuje zájmy svých členů, je široká. Mezi nejčastější kategorie však patří práva duševního vlastnictví, otázky informační společnosti, odborné vzdělávání či kultura.[1]

Členové

U zrodu organizace stáli původní zakládající členové - asociace národních knihoven z Německa, Velká Británie, Dánska a Nizozemí. Dnes jsou plnoprávnými členy profesionální asociace hájící zájmy knihoven a informačních institucí členských států Evropské unie. Přidruženými členy se mohou stát i jednotlivé knihovny, informační organizace či instituce a také jejich zaměstnanci. Po zaplacení členského příspěvku má ,,plnoprávný člen hlasovací právo v Radě a může být volen do Výkonného výboru. Mimořádný člen se účastní zasedání Rady, ale nemá hlasovací právo."[2]

V České republice jsou členy: SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a AKVS (Asociace knihoven vysokých škol České republiky).

Orgány sdružení

 • Rada – jejím cílem je dohled nad politickými, organizačními a finančními aktivitami organizace. Skládá se ze zástupců plnoprávných a přidružených členů. Ti se obvykle schází nejméně jedenkrát ročně na společném zasedání.
 • Výkonný výbor – řídící a správní orgán sdružení se skládá z ,,nejméně 4 a nejvýše 10 plných členů asociace. Členové výkonného výboru jsou voleni Radou na dobu dvou let."[3] Scházejí se nejméně dvakrát ročně na společné schůzi.
 • sekretariát – kromě organizačních záležitostí spojených se zasedáním Rady a výkonného výboru, provádí jejich rozhodnutí a řídí celkovou aktivitu sdružení. V čele stojí předseda volen výkonným výborem. Sekretariát organizace v současné době sídlí v Haagu.
 • ředitel – jmenovaný výkonným výborem reguluje činnost sekretariátu.

Cíle

Mezi hlavní aktivity organizace definované i v její vnitřní Ústavě jsou následující:

 • podpora členských institucí a organizací ve vzájemné komunikaci a kooperaci v otázkách společných zájmů na celoevropské úrovni
 • zprostředkovávat svým členům kontakt s třetí stranou - zejména Evropskou komisí, Evropským parlamentem i ostatními orgány Evropské unie
 • konzultace a diskuse mezi orgány a členy sdružení
 • spolupráce s jinými obdobně zaměřenými vládními i nevládními organizacemi ve věcech společného zájmu
 • zastupovat knihovní a informační instituce v otázkách jednání informační vědy a dalších záležitostech na celoevropské úrovni
 • prosazování a hájení zájmů knihovní i informační vědy a s tím spojené profese odborných pracovníků v Evropě
 • poskytování pravidelných, aktuálních a spolehlivých informací o výsledních činnosti organizace svým členům.

Konference EBLIDA a NAPLE

Od doby svého vzniku pořádá EBLIDA každoročně zasedání odborné rady organizace spojené s výroční konferencí. Letošní společná konference EBLIDY a Fóra NAPLE se konala počátkem května v Helsinkách. Tématem letošního ročníku bylo téma Odstranění bariér – role knihoven v rozvíjející se Evropě. [4]

,, Na společné konferenci EBLIDA a Fórum NAPLE ve Vídni v květnu 2009 bylo rozhodnuto posílit úlohu a potenciál knihoven v Evropě při vzniku evropské společnosti znalostí - zde jde o tzv. Vídeňskou deklaraci, podle níž EBLIDA a NAPLE požadují na Evropské komisi, aby podnítila další rozvoj této oblasti…." [5] Zejména pak posílení úloh veřejných knihoven členských států, financování EU na rozvoj knihovní infrastruktury či otázku spravedlivé politiky v oblasti autorských práv.

Použitá literatura

1. HÄGGSTRÖMEBLIDA, Marie Britt. EBLIDA's Action in Europe [online]. 2004 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW:<http://webdoc.gwdg.de/edoc/aw/liber/lq-3-04/haeggstroem.pdf>.

2. EBLIDA Membership [online]. Neuvedeno [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW:<http://www.eblida.org/index.php?page=membership-2>.

3. EBLIDA constitution [online]. Neuvedeno [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW:<http://www.eblida.org/index.php?page=eblida-constitution#council>.

4. 18th Council Meeting and Conference Announcement [online]. Neuvedeno [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW:<http://www.eblida.org/index.php?page=helsinki-2010>.

5. MATUŠÍK, Zdeněk. KURKA Ladislav. Knihovnické spolky. Buletin SKIP [online]. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2009, č.4 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW:<http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull09_408.htm>.