E-mailový marketing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Karberová

Klíčová slova: e-mail, marketing, reklama

Synonyma: e-mailing

Související pojmy:

nadřazené - internetový marketing
podřazené - e-mailová reklama, newsletter


Vymezení pojmu

E-mailový marketing je společně s internetovou reklamou jedním z nástrojů komunikačního mixu. Je součástí přímého marketingu, tedy marketingu realizovaného prostřednictvím pošty, televize, rozhlasu nebo novin a časopisů. Pod pojmem přímý marketing na internetu rozumíme činnosti, kde je komunikace realizována mezi dvěma subjekty. Oslovený subjekt pak může na oslovení okamžitě reagovat (e-mail marketing, webové semináře apod.).

E-mailová reklama patří mezi nejstarší formy internetové reklamy a zároveň mezi formy nejúčinnější. Pojem e-mailový marketing bývá vnímán jako synonymum, jedná se však spíše o pojem s širším významem, který pod sebe zahrnuje i další marketingové aktivity používající e-mail jako prostředek, např. e-ziny, newslettery, e-mailové konference apod.[6, s. 220]. Používá se také pojem e-mailing.

Realizace e-mailového marketingu

E-mailový marketing může být realizován dvěma způsoby [1, s. 86]:

1) autorizované e-maily – oslovují pouze ty uživatele, kteří o zasílání reklamních nebo informačních e-mailů sami požádali.

Dále se dělí na [5, s. 122]:

- firemní bulletin – upozorňuje zákazníky na nové produkty a služby firmy

- zpravodajský bulletin – je zasílán zpravodajskými servery na vyžádání (např. aktuální zprávy a novinky z určitého oboru)

- čistě reklamní zprávu – slouží k propagaci určitého výrobku/služby

2) nevyžádané e-maily tzv. spamy – oslovují pro firmu zajímavé klienty, kteří ale se zasíláním e-mailů nesouhlasili

Jednotlivým typům emailů je třeba přizpůsobit i povahu sdělení. Pro zajištění účinného e-mail marketingu je třeba mít určitou taktiku a strategii, tedy si ujasnit, co má být sděleno, jak to má být sděleno a čeho tím má být dosaženo.[2]

Proces e-mailového marketingu

Proces e-mailového marketingu má dvě části. Nejprve dochází ke sběru e-mailových adres (např. nákup databáze e-mailových adres, databáze klientů firmy, sběr prostřednictvím formuláře na webu firmy) Druhým krokem je realizace e-mailové kampaně, do které patří [5, s. 128]:

- návrh a plánování kampaně

- tvorba e-mailové zprávy

- testování

- realizace e-mailové kampaně

- sledování průběhu kampaně

- vyhodnocení průběhu kampaně

Vyhodnocení e-mailového marketingu

Efekt e-mail marketingové kampaně lze snadno vyhodnocovat. Po rozeslání e-mailu lze sledovat následující [4]:

• Počet skutečně doručených emailů: ne každý email musí být úspěšně doručen.

Počet přečtení neboli tzv. Open rate: ukazuje, kolik příjemců (nebo jaké procento) z celkového počtu úspěšně doručených emailů si zprávu prokazatelně otevřelo.

Kliknutí: kolik uživatelů kliklo na odkaz obsažený v emailové zprávě.

Konverze: kolik lidí na základě e-mailingu provedlo požadovanou akci. Například koupilo propagovaný produkt nebo se zaregistrovalo.

Odhlášení: počet příjemců, kteří si již další zprávy nepřejí zasílat.

Výhody a nevýhody e-mailového marketingu

Výhody e-mailového marketingu oproti jiným formám přímého marketingu:

- nízké náklady

- rychlý přenos a odezva

- možnost obeslat mnoho zájemců

- pomáhá budovat vztahy se zákazníky

- umožňuje lepší měřitelnost dosahu a hloubky

- snadná automatizace

Nevýhody:

- firma nemusí mít e-mailové adresy svých klientů

- neosobní forma komunikace

- spam

- technická náročnost vytvoření kvalitní e-mailu

- možná ztráta důvěryhodnosti firmy

Právní rámec

Zasílání hromadných e-mailů je upraveno v zákoně 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který upravuje mimo jiné posílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu. Mezi zákonné normy patří zejména možnost si zasílání e-mailů jednoduše odhlásit a potřeba prokazatelného souhlasu se zasíláním emailů [3, s. 280]. Zasílání nevyžádané pošty je v EU zakázané od 31.10.2003.

Závěr

E-mailový marketing se může stát velice efektivní součástí marketingového mixu. Je ale potřeba se mu aktivně věnovat, neustále vyhodnocovat účinnost a kontinuálně zlepšovat.

Použitá literatura

  1. BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. 1. vyd.. Praha : Grada, 2005. 156 s. ISBN: 80-247-1095-1.
  2. Email Marketing [online]. Adaptic. c2005-2010 [Cit. c2010-13-12]. Dostupné z WWW: <http://www.adaptic.cz/marketing/email-marketing/>.
  3. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing : prosaďte se na webu a sociálních sítích. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2010. 304 s. ISBN: 978-80-251-2795-7.
  4. ROJEK, Miroslav. Když se řekne emailový marketing [online]. Ataxo blog. 25.3.2010 [Cit. 2010-13-12]. Dostupné z WWW: <http://blog.ataxo.cz/article:kdyz-se-rekne-mailovy-marketing>.
  5. STUCHLÍK, Petr; DVOŘÁČEK. Martin. Reklama na Internetu. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. 226 s. ISBN: 80-247-0201-0.
  6. SEDLÁČEK, Jiří. E-komerce, internetový a mobil marketing od A do Z. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 351 s. ISBN: 80-7300-195-0.