E-business

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Anna Kultová

Klíčová slova: E-business, automatizované informační systémy,

Synonyma: e-byznys, eBusiness, elektorinické podnikání

Související pojmy:

   nadřazené:
   podřazené: e-commerce


E-business

neboli také e-byznys je výraz pro elektronické podnikání. Tento druh podnikání nejčastěji využívá webové technologie a automatizované informační systémy. V posledních letech se tento způsob podnikání začal rozmáhat, zejména díky rozvoji internetu, softwarových technologií, hardwaru a telekomunikačních zařízení.(1)

Další definice eBusinessu zní takto: je to aplikace informačních a komunikačních technologií (ICT) s podporou všech aktivit byznysu (3). Obchodní styk je považován za výměnu produktů a služeb mezi podniky, skupinami a jedinci. E-byznys díky používání ICT umožňuje externí aktivity a vztahy mezi podniky a jedinci, skupinami a dalšími podniky.(3)


Jak to funguje

Základním kritériem pro správné fungování e-businessu je on-line propojení webu a informačního systému(2). E-business a informace v něm poskytované mohou využívat jednak odběratelé, jednak obchodní partneři.

Díky propojení webu a informačního systému mají odběratelé aktualizované informace například o cenách, zásobách na skladu a plnění objednávek. Výhodou pro obchodní partnery je možnost přístupu k interním informacím bez nutnosti přímého připojení do informačního systému podniku (2).

Procesy, které e-business povoluje, obsahují celý hodnotový řetězec : elektronický nákup a řízení dodavatelského řetězce, elektronické zpracování objednávek, správu zákaznického serveru a spolupráci s obchodními partnery. E-business je možné provádět pomocí webu, internetu, intranetu, extranetu a různými kombinacemi vyjmenovaných.


Aplikace

V elektronickém podnikání rozlišujeme 3 druhy vztahů mezi subjekty: B2B(Business-to-business), B2C(Business-to-customer) a B2G(Business-to-governent). Toto rozlišení vztahů mezi subjekty je jedním z podstatných kritérií i pro rozlišování typů aplikací. K tomu pak přistupuje i způsob realizace a organizace těchto vztahů. Na tomto základě se v současné době rozlišují zejména tyto aplikace elektronického podnikání:(4)

- e-Commerce: elektoronický obchod založený na primárně na vztahu B2C (4)

- e-Producement: elektronické zásobování založené na vztahu B2B (4)

- e-Marketplace: elektronické tržiště, kde se jedná o vztahy B2B, B2C, B2G, ale současně mezi více obchodními partnery v prostředí speciálních internetových aplikací (4).


Modely

Byznys modely na Internetu

- prodej reálného zboží: e-shopy všeho druhu

- prodej reálných služeb: ubytování, letenky, telekomunikace...

- reklama: bannery, kontextová reklama, katalogy a vyhledávače, PR obsah

- transakce a zprostředkování: platební systémy, aukční služby, seznamky, inzeráty...

- prodej digitálního obsahu: placené archivy, software, online hry, poradenství, erotika..

- prodej digitálních služeb:webové aplikace, komunitní služby, webhosting (5).


Zabezpečení

Tak jako každý byznys, i e-byznys je ohrožen co do zabezpečení. Dokonce ještě více než klasický obchod. Mnoho lidí má přístup k internetu a denně využívají e-business a očekávají bezpečnost. Hackeři představují největší hrozbu pro e-business. Proto byla stanovena klíčová pravidla týkající se zabezpečení: soukromí a důvěryhodnost, autenticita dat a integrita dat(6).

Soukromí a důvěryhodnost

Soukromí a důvěryhodnost znamená míru zveřejnění osobních dat ostatním obchodníkům a jedincům. Při každém obchodu musí soukromá data zůstat přístupná pouze určenému příjemci. Pro ochranu osobních jsou nezbytné nástroje jako brána Firewall a šifrování (6).

Autenticita

V probíhajícím obchodu chtějí mít obě strany jistotu, že druhá strana je opravdu ten, za koho se vydává. Jednou z cest jak toho dosáhnout je používání VPN (Virtual Private Network) nebo kombinací technik. Tyto techniky zahrnují kontrolu „toho, co víte“(PIN, heslo), „toho, co máte“ (kreditní karta) nebo „toho, co jste“ (elektronický podpis)(6).

Integrita dat

Tato metoda zabezpečení odpovídá na otázku, zda data mohou být změněna nebo znehodnocena. Tato metoda zaručuje, že odeslaná zpráva bude identická s přijatou zprávou. Pro integritu dat firewally chrání uložená data proti neautorizovanému přístupu (6).

Non-repudiation

"Ne-zavržení" model zabezpečení nám dává odpověď na otázku Jaký mám důkaz transakce (6).

Kontrola přístupu

Pokud je obchod limitovaný pouze na autorizované strany, systém zabezpečení musí zajistit, že nikdo jiný nemá přístup k informacím a systému(6).

Přístupnost

Pokud se obchod váže na elektronické informace, musí být zajištěno, že sezákazník k těmto informacím dostane ve chvíli, kdy je bude potřebovat (6).


Zdroje

1. Shopcentrik [online]. 2009 [cit. 2010-12-02]. E-business. Dostupné z WWW: <http://www.shopcentrik.cz/slovnik/e-business.aspx>.

2. Winternet [online]. c1996 - 2010 [cit. 2010-12-02]. E-business řešení. Dostupné z WWW: <http://www.winternet.cz/e-business-reseni/>.

3. PLEYER, Jan. Transformace drobného a středního podnikání v podmínkách elektronické komerce [online]. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně , 2001. 75 s. Diplomová práce. Univerzita J. E. Purkyně . Dostupné z WWW: <http://www.pleyer.cz/diplomka/>.

4. GAZDÍKOVÁ, Pavla. Riziko projektování ektronického obchodu firmy [online]. Brno : VUT Brno, 2007. 69 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Dostupné z WWW: <http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=1225>.

5. BERG, Michal Současné byznys modely na Internetu. In Současné byznys modely na Internetu [online]. [Praha] : [s.n.], 2007 [cit. 2011-01-15]. Dostupné z WWW: <http://www.slideshare.net/towarnik/souasn-byznys-modely-na-internetu>.

6. Industry Canada [online]. 2010-08-24 [cit. 2011-01-15]. Key Security Concerns. Dostupné z WWW: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/dir-ect.nsf/eng/h_uw00348.html>.