E-book

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

RTENOTITLE


--Kresta 14:15, 24. 6. 2008 (CEST)


Charakteristika

E-book, e-kniha neboli elektronická kniha je poměrně nové digitální médium, které lze přirovnat k běžné knize. Její obsah je však uložen v digitální podobě na nosiči dat a pro její čtení je nutné disponovat počítačem, PDA s patřičným software nebo přímo specializovaným zařízením, tzv. čtečkou elektronických knih (e-book reader).

Historie

Elektronické knihy vznikly nejprve pro úzce specializovanou skupinu čtenářů a jejich vznik byl zapříčiněn rozšířením počítačů a s tím souvisejícím počátkem využití těchto zařízení pro tvorbu a úpravy textu. Tyto ebooky zahrnovaly především manuály, návody, technické příručky apod. a které využívali převážně techničtí specialisté, odborníci a vědci pro svou práci. Mnohé z těchto knih používaly nejdříve vlastní proprietární formáty pro ukládání a následnou prezentaci obsahu. Z tohoto důvodu je dosud nabídka elektronických knih stále poměrně roztříštěná a pro autory knih i výrobce čteček je nutností se zaobírat otázkami vzájemné kompatibility. Jistou standardizaci nabízí formát PDF od společnosti Adobe, který se v posledních několika letech úspěšně rozšířil mezi uživatele počítačů a Internetu, a stal se tak de-facto nepsaným standardem, nikoli však výlučným. Současnost však stále nabízí mnoho rozličných a vzájemně neslučitelných formátů e-knih a jen pomalu se prosazují univerzální a všeobecně použitelné formáty.

Typy obsahu

Elektronická kniha může obsahovat v jednom digitálním souboru kombinaci více různých typů dokumentů a to jak textových, tak obrazových případně i audiovizuálních a to dokonce i v různé úrovni kvality dle požadavků uživatele - čtenáře. Uživatel pak může s výhodou využívat těchto vlastností, jako např. zvětšit si obrázek (graf, schema) na takovou velikost, změnit si font písma apod., které odpovídají jeho požadavkům. Tyto funkce však nabízejí až nejnovější formáty pro ukládání e-knih, které však ještě na své masové rozšíření stále čekají.

Vznik, výroba a distribuce e-knih

Elektronické knihy nejčastěji vznikají dvojí cestou.

První možností je využít původní digitální zdroj - originál - který autor vytvořil pomocí textového editoru na počítači. Tento digitální originál se upraví pro finální distribuci (doplní obrázky, zformátuje se, atd.) a následně se pomocí software převede do formátu elektronické knihy. Poté lze již knihu distribuovat.

Druhý způsob, využívaný zejména pro publikací již existujících papírových knih, je digitalizace. Pomocí skenerů a software jsou jednotlivé stránky knihy převáděny do digitální podoby, může být prováděna i konverze do textu pomocí technologie OCR a s těmito podklady se pak pracuje obdobně, jako u první možnosti. Text (stránky) jsou upraveny pro převod do formátu e-knihy, následně je kniha vygenerována a distribuována.

Existují různé portály a online obchody, které nabízejí uživatelům e-knihy, ať už formou placenou či bezplatnou. Mezi největší lze jistě uvést např. portál Amazon.com nebo Ebooks.com. Obrovskou výhodou je, že čtenář se ke knize dostane odkudkoli, kde má přístup k Internetu a knihu si může okamžitě po provedení platby (je-li vyžadována) stáhnout k sobě a začít ji používat.

Pro autory je zajímavé, že mohou s minimálními prostředky vydat své knižní dílo a nabídnout jej uživatelům i bez účasti tradičních vydavatelů, distribučních kanálů a společností, se kterými by se jinak museli dělit o zisky z prodejů, případně vůbec usilovat o možnost své dílo vydat. Autor je tak postaven před přímou konfrontací svého díla s uživatelem a záleží jen a pouze na kvalitě jeho díla, jak bude úspěšný.

E-knihy a knihovny

Z pohledu moderních knihoven jsou e-knihy jistě zajímavé a měly by se jimi zaobírat obdobně, jako zaměřují svou pozornost na ostatní dokumenty. Tak, jako knihovny obsahují sbírky zvukových, obrazových a audiovizuálních dokumentů, měly by knihovny podle mne uživatelům nabízet i dokumenty ve formátu elektronických knih. Správa těchto sbírek a jejich zpřístupňování spadají převážně do problematiky, kterou se zabývají digitální knihovny obecně.

Uživatel by jistě ocenil, kdyby při procházení knihovním katalogem nové generace měl v nabídce kromě tradičních dokumentů i elektronické knihy a mohl si takovéto knihy online vypůjčit. Zde vnímám nejasnou oblast, která přináší monoho otazníků, počínaje problematikou ochrany autorských práv a konče třeba nabízenými formáty e-knih.

Ochrana autorských práv

Tak jako je u ostatních digitálních médií komplikovaná definice, modely a nakládání s autorskoprávní ochranou, totéž platí i pro elektronické knihy. Tradiční modely zde často selhávají, naopak některé moderní, inspirované zejména pravidly využívanými při distribuci a používání software, se stávají úspěšnějšími. E-knihy jsou publikovány pod různými typy licencí, jako jsou např. public domain, free of use, creative common, ale rovněž jsou nabízeny i dle tradičních autorskoprávních pravidel. Pro podporu těchto klasických typů modelů je nutné používat takový formát e-knihy, který daný požadavek dokáže zajistit - obsahuje podporu DRM. Tak jako u každého jiného digitálního média i zde hrozí fakt, že kniha může být po překonání této ochrany volně kopírována a šířena. Je otázkou na producenty a distributory, zda se jim nevyplatí raději neomezovat uživatele při nakládání s knihou a naopak volit alternativní cesty, které jim ve výsledku mohou přinést shodný či větší zisk, než při použití tvrdých restrikcí.

Formáty elektronických knih

Čtenář by se v ideálním případě neměl zabývat, v jakém formátu je kniha uložena, jeho zajímá obsah, který si chce přečíst. Jak už bylo zmíněno výše, realita je však jiná a touto otázkou je nutné se zabývat. Žádný formát není ideální a každý má své klady a zápory, typicky je orientován na nějakou oblast. Uživatel tak musí řešit, jaký formát je pro něj vhodný, na jakém zařízení bude eknihu číst a podle toho je nucen vyhledávat vhodné formáty.

Následující přehled popisuje nejpoužívanější formáty (řazeno abecedně):

CHM Format

Vychází z formátu, jenž firma Microsoft používá pro soubory nápovědy ve svých aplikacích. Je založen na HTML a celý obsah je včetně grafiky a metadat komprimován a uložen do jediného souboru.

DjVu

Tento formát se v posledních několka měsících stále více rozšiřuje mezi uživatele, primárně je určen pro uchovávání skenovaných podkladů a nabízí uvnitř jednoho souboru více různých vrstev dle typů dat (např. grafika v nízkém rozlišení, text, grafika ve vysokém rozlišení, aj.) - pomocí těchto nástrojů se dokáže přizpůsobit konkrétní čtečce a zobrazovacímu zařízení.

FictionBook

Založeno na XML standardech, podporovaný více volně dostupnými čtečkami, je poměrně rozšířen.

HTML

Hyper Text Markup Language - formát používaný na Internetu pro webové stránky, může být čten pomocí běžných webových prohlížečů, je poměrně komplexní, avšak pro autory je nutné jej znát a nebo používat WYSIWYG editorů, data mohou být uložena ve více souborech

Libris

Tento formát používá čtečka založená na Javě, tudíž je určen pro uživatele mobilních telefonů, dokáže přizpůsobovat zobrazení rozměrům a možnostem těchto mobilních zařízení.

Microsoft LIT

Formát prosazovaný Microsoftem a používaný jen v jím dodávaných čtečkách, obsahuje správu autorských práv.

Mobipocket

Využívá XHTML, může obsahovat JavaScript, podporuje přímé dotazy do SQL databází, jeho čtečky nabízejí pokročilé funkce jako možnost vkládání vlastních poznámek apod. Je portován na většinu mobilních platforem, z tohoto formátu vychází i formát e-knih nabízených Amazonem.

Newton eBook

Dříve vyvíjený společností Newton, dnes již vlastněný Apple, formát je otevřený a lze jej číst (je podporován) více typy čteček a platforem.

NISO Z39.86 Format

Tento formát je znám pod jménem DAISY, je založen na XML a byl primárně vyvinut pro lidi s handicapem (ti kteří nemohou číst běžné knihy).

Portable Document Format

Velmi známý a rozšířený formát z dílen společnosti Adobe. Je primárně určen pro uchování, přenos, prezentaci a tisk dokumentů, které obsahují kompletní stránky včetně layoutu a grafiky. Je široce podporován na většině platforem a z mnoha aplikací a editorů lze výstupy do tohoto formátu přímo exportovat. Nevýhodou tohoto formátu je, že je fixně definována šířka stránky, což způsobuje komplikace na zobrazovacích zařízeních, které mají menší rozměry displeje. Adobe se tuto nevýhodu snaží řešit čtečkami pro tato zařízení, jenž tento problém odstraňují. Formát je masově používán pro distribuci informačních letáků, technické literatury, časopisů, knih a mnoha dalších.

SSReader

Formát hojně používaný v Číně, je zaměřen na zpracování čínského písma, zajímavostí je, že společnost, která jej vyvíjí, do tohoto formátu převedla (naskenovala) a nabízí velkou část sbírky Čínské národní knihovny.

TomeRaider

Existuje více různých verzí, které se odlišují dle druhu používané platformy, formát je i přesto poměrně hodně rozšířen a existuje pro něj velká základna knih, jsou podporovány platformy Windows, Linux, Palm OS, Mac OS, aj.

Výhody a nevýhody e-knih

Tak jako každá věc, i elektronické knihy mají řadu výhod a nevýhod.

Výhody

 • možnost fulltextového vyhledávání v textu
 • provázanost textu odkazy - hypertext
 • možnost úpravy velikosti textu pro čtenáře s handicapem (např. nemožnost číst tištěný text běžné velikosti)
 • možnost převodu do zvukové podoby pomocí k tomu určených aplikací nebo čteček (čtení knihy počítačem)
 • žádné nároky na fyzický prostor, jedná se v podstatě jen o datový soubor, mnohdy o velmi malé velikosti, který lze přenášet a uchovávat digitálně, tisíce knih mohou být uloženy na paměťovém médiu o rozměrech několika milimetrů
 • trvanlivost, kniha se čtením neopotřebovává, většinou ji lze i kopírovat (s ohledem na dodržení autorských práv)
 • rychlá, okamžitá distribuce, v podstatě nekonečný počet výtisků
 • možnost si část nebo celou knihu vytisknout

Nevýhody

 • nutnost vlastnit čtečku elektronických knih
 • malé rozlišení zobrazovacích prvků (dipleje) čteček, komplikovanější obsluha
 • čtečky jsou více náchylné na poškození než klasická kniha
 • nutnost elektrické energie pro čtení e-knih (resp. pro napájení čteček elektronických knih)
 • nekompatibilita a omezení formátů e-knih
 • komplikovanější ochrana autorských práv


Zdroje a odkazy


RTENOTITLE