Dyslexie

Z WikiKnihovna
Verze z 31. 3. 2014, 00:27, kterou vytvořil Moni (diskuse | příspěvky) (vloženie)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Monika Močiariková

Klíčová slova: dyslexia, poruchy učenia, čítanie

Synonyma: --

Související pojmy:

nadřazené - poruchy učenia, špeciálna pedagogika
podřazené - --


Charakteristiky

„Dyslexia je špecifická porucha čítania, kedy sú v rôznej intenzite a kombináciách postihnuté základné znaky čitateľského výkonu, tj. rýchlosť, správnosť, technika a porozumenie.”[1] Patrí k poruchám učenia spolu s poruchou písania (dysgrafia, dysortografia), počítania (dyskalkulácia), pohybových schopností (dyspraxia) a inými. Diagnostikovanie dyslexie je náročný proces, môže tak učiniť jedine pracovník pedagogicko - psychologickej poradne. „So stopercentnou istotou sa nedá nikdy povedať, kde začína porucha a končí podpriemerné čítanie. Odhadujeme, že v populácii je približne 5 % detí, u ktorých sa dá poruchu diagnostikovať s istotou. Ďalších približne 10 % má dyslektické obtiaže, príznaky dyslexie apod."[2] Touto poruchou trpia viac chlapci ako dievčatá ( „...60 až 80 % jedincov, u ktorých je diagnostikovaná dyslexia, je mužského pohlavia"[3]).

Príčíny

Najčastejšia príčina dyslexie je dedičnosť. „Približne v 40 - 50 % prípadov sa na vzniku poruchy podieľa dedičnosť. (...) U chlapcov je približne 5x väčšia pravdepodobnosť než u bežnej populácie, že bude trpieť dyslexiou v prípade, že poruchu má niekto z rodičov, u dievčat je toto riziko väčšie 4x."[4] Ďalšou príčinou je rozdielna štruktúra a fungovanie mozgu. Dyslektici majú zníženú aktivitu mozgu pri úlohách zameraných na čítanie, rýmovanie a krátkodobú pamäť. Neznamená to však, že sú menej inteligentní alebo dokonca hlúpi. Na druhej strane, takisto nie je pravda, že by dyslektici boli vždy nadaní umelci (dyslexia nesúvisí s talentom) alebo géniovia. Vo všeobecnosti dyslektici vynikajú skôr v nejazykových predmetoch (najväčší problém im robí slovenský (český) jazyk a cudzie jazyky). Zaujímavý prieskum urobil v rokoch 2004/2005 Zdeněk Matějček. Jeho výsledkom bolo zistenie, že 40 % z 300 milionárov trpelo dyslexiou.

Slávni dyslektici

Mnohým slávnym hercom, spevákom, vynálezcom, matematikom, spisovateľom diagnostikovali túto poruchu, medzi inými k nim patrí herečka Salma Hayek, speváčka Cher, zakladateľ firmy IKEA Ingvaru Kampard a píše sa to tiež o Albertovi Einsteinovi, Alexandrovi Grahamovi Bellovi, Isaacovi Newtonovi, Pierre Curiem, prezidentovi Thomasovi Jeffersonovi, Agathe Christie a ďalších. Zoznam slávnych dyslektikov si môžete pozrieť na http://www.speld.org.nz/famous-dyslexic-people.htm.

Príznaky

Medzi najčastejšie príznaky patria :

  • problémy s rozoznaním tvarovo podobných (b/d/p, n/u, m/n, q/g) alebo zvukovo podobných (v/f, g/k, b/m, t/d) písmen
  • vypúšťanie, pridávanie alebo zámena (dvere/dreve) písmen, prípadne zámena slov
  • nepochopenie textu
  • nesprávne očné pohyby
  • pomalé čítanie - ak dieťa číta po písmenách alebo slabikuje, môže to byť tiež znakom dyslexie. Nie je to však stopercentný ukazateľ, existujú dospelí dyslektici, ktorí síce čítajú rýchlo a plynule, ale nechápu, o čom čítajú.

Väčšinou je dyslexia spojená aj s dysortografiou, prípadne dysgrafiou, takže sa vyskytuje aj nesprávne písanie či už písmen, alebo čísel.

Prístup k učeniu

Samozrejme je najdôležitejšie, aby s dyslektickými deťmi trénovali pravidelne ich rodičia. Škola je však tiež dôležitý element. Ak sú deti začlenené do normálneho kolobehu základnej školy a nemajú špeciálny prístup, nestíhajú sa učiť a situácia sa časom len zhoršuje. Môže to viesť okrem zhoršeného prospechu aj k psychickým problémom detí, ktoré majú pocit, že sú menej inteligentné ako spolužiaci, alebo, v horšom prípade, k problémom začlenenia sa do kolektívu. Ideálne je, keď sa dieťaťu dyslexia diagnostikuje a potom sa k nemu vhodne pristupuje. To znamená upravený prístup učiteľa, napríklad dlhšie časové úseky na úlohy, zvukové nahrávanie materiálov. Výbornou pomôckou je napríklad počítač, ktorý môže kontrolovať gramatiku, čítať jednotlivé slová a pod.

Dostupné zdroje

Dnes je už na trhu viacero kníh venujúcich sa dyslexií a ponúkajúcich rôzne metódy na precvičovanie čítania a učenia jazykov, niektoré knihy ponúkajú aj cvičenia. Takisto na internete existujú portály pre pomoc dyslektikom, ako napríklad www.dyspomoc.cz alebo pripravovaný www.levebee.com. V USA je pre dodanie optimizmu ľuďom trpiacich dyslexiou vydávaný kalendár, kde je každý mesiac uverejnený jeden známy človek trpiaci touto poruchou. Okrem popisu človeka je v ňom aj vyjadrenie každého z nich, v ktorom hovorí, ako ich táto skúsenosť prinútila naučiť sa bojovať a prekonávať prekážky.

Poznámky

  1. ZELINKOVÁ, Olga. Dys...Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2005, s. 13. ISBN 80-731-1022-9.
  2. ZELINKOVÁ, Olga. Dyslexie v předškolním věku?. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, s. 41. ISBN 978-807-3673-215.
  3. JOŠT, Jiří. Čtení a dyslexie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s.21. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4730-301.
  4. ZELINKOVÁ, Olga. Dys...Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2005, s. 4. ISBN 80-731-1022-9.

Použitá literatúra