Dublin Core

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Dublin Core je soubor interoperabilních standardů pro zápis metadat, tedy dat o datech, který rozvíjí a spravuje organizace The Dublin Core Metadata Initiative. Byl vytvořen v roce 1995 ve městě Dublin, v americkém státě Ohio. Původním cílem bylo vytvořit jednoduchý systém popisu webových objektů, ovšem díky své jednoduchosti začal být využíván i pro popis dalších druhů dokumentů - knih, hudby i obrazů (v podstatě pro vše, co svými vlastnostmi odpovídá textovému dokumentu).

Historie

V polovině devadesátých let se kvůli zvyšujícímu se počtu uživatelů a dokumentů na Internetu objevila potřeba nového zápisu metadat, který by byl vhodný pro síťové a počítačové prostředí a ulehčil by vyhledávání ve vzrůstající záplavě informací. Za účelem vytvořit takovýto standard se mezi 1. a 3. březnem 1995 konala v Dublinu konference OCLC/NCSA Metadata Workshop, kterou pořádaly organizace Online Computer Library Center a National Center for Supercomputing Applications a ze které vyšly základy pro pozdější Dublin Core.

Účelem konference bylo navrhnout standard, který by byl schopný popsat i vnitřní (fyzické a obsahové) charakteristiky, byl by rozšiřitelný o další elementy, syntakticky nezávislý, umožnil by volnost použití elementů a jejich opakovatelnost a který by byl modifikovatelný. Výsledkem byl soubor třinácti základních popisných prvků nazvaný Dublin Metadata Core Element Set, zkráceně jen Dublin Core.

Popis základních prvků [1]:

 • Subject: téma dokumentu
 • Title: jméno objektu
 • Author: osoba odpovědná za myšlenkový obsah
 • Publisher: osoba odpovědná za zveřejnění
 • OtherAgent: další odpovědné osoby (editoři, překladatelé, atd.)
 • Date: datum vydání
 • ObjectType: druh objektu (román, báseň, slovník, atd.)
 • Form: reprezentace objektu (soubor Postscript, Windows .exe, atd.)
 • Identifier: jedinečný identifikátor (URl, ISBN, atd.)
 • Relation: vztahy s dalšími objekty
 • Source: zdroj, odkud je objekt převzat
 • Language: jazyk objektu
 • Coverage: prostorové umístění a trvání objektu

Současná podoba

Na různých místech světa se od roku '95 každoročně konají další konference (další proběhne v září 2011 v Hágu), během nichž se elementy Dublin Core rozšiřují a upravují tak, aby neustále vyhovovaly aktuálním nárokům. V současné verzi Dublin Core se ale ustálilo patnáct centrálních prvků, nazvaných Dublin Core Metadata Element Set. Současný Dublin Core je také zahrnut v několika standardech - ISO Standard 15836:2009, ANSI/NISO Standard Z39.85-2007 a IETF RFC 5013.

DCMES doporučených prvků podle Dublin Core Metadata Initiative [2]:

 • contributor: přispěvatel - entita, která přispěla k obsahu zdroje
 • coverage: pokrytí - rozsah nebo záběr obsahu zdroje
 • creator: tvůrce - entita primárně zodpovědná za vytvoření obsahu zdroje
 • date: datum - datum události, která se vyskytla během existence zdroje
 • description: popis - vysvětlení obsahu zdroje
 • format: formát - fyzické nebo digitální zdroje
 • identifier: Identifikátor zdroje - jednoznačný odkaz na zdroj v rámci daného kontextu
 • language: jazyk - jazyk intelektuálního obsahu zdroje
 • publisher: vydavatel - entita zodpovědná za zpřístupnění zdroje
 • relation: vztah - odkaz na příbuzný zdroj
 • rights: správa autorských práv - informace o právech vztahujících se k popisovanému zdroji
 • source: zdroj - odkaz na zdroj, ze kterého je popisovaný zdroj odvozen
 • subject: předmět a klíčová slova - téma obsahu zdroje
 • title: název - jméno dané zdroji
 • type: typ zdroje - povaha nebo žánr (druh) obsahu zdroje

Překlad a popis elementů je převzat od české iniciativy Dublin Core [3], která vznikla v rámci výzvy Dublin Core in Multiple Languages a je spravována Masarykovou Univerzitou. Všechny použitelné prvky jsou uvedeny na stránkách DCMI (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/).

Formát

Jeden z nejpodstatnějších důvodů rozšíření Dublin Core je možnost jeho implementace do různých formátů - DC je možno zapsat jako text, v tazích HTML a ve formátu XML. V podobě prostého textu se profil zápisu nazývá DC-TEXT a jeho největší výhodou je vysoká čitelnost pro člověka a možnost srovnávání informací nesených v jiných formátech. Mnohem důležitější profil zápisu je ovšem DC-HTML, který se pomocí tagů <link> a <meta> dá implementovat přímo do hlavičky HTML či XHTML stránky.

V rámci zachování podmínky interoperability byl DC přizpůsoben také pro zápis pomocí XML (DC-DS-XML; Dublin Core Description Set XML) jazyka a RDF (Resource Description Framework; DC-RDF), které také využívá jazyka XML, ale definuje si v něm vlastní elementy.

Příklad zápisu DC-TEXT [4]:

@prefix page: <http://dublincore.org/pages/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .

DescriptionSet (
 Description (
  ResourceURI ( page:home )
  Statement (
   PropertyURI ( dcterms:subject )
   ValueString ( "Metadata" )
  )
  Statement (
   PropertyURI ( dcterms:title )
   LiteralValueString ( "DCMI Home Page" )
  )
 )
)

Příklad zápisu DC-HTML [5]:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head profile="http://dublincore.org/documents/2008/08/04/dc-html/">
  <title>Services to Government</title>
  <link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >
  <link rel="schema.DCTERMS" href="http://purl.org/dc/terms/" >
  <meta name="DC.title" content="Services to Government" >
  <link rel="DCTERMS.subject" href="http://example.org/topics/archives" title="Archives" >
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Příklad zápisu DC-DS-XML [6]:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dcds:descriptionSet
 xmlns:dcds="http://purl.org/dc/xmlns/2008/09/01/dc-ds-xml/">
 <dcds:description>
  <dcds:statement dcds:propertyURI="http://purl.org/dc/terms/title">
   <dcds:literalValueString>DCMI Home Page</dcds:literalValueString>
  </dcds:statement>
 </dcds:description>
</dcds:descriptionSet>

Poznámky

 1. WEIBEL, Stuart; GODBY, Jean; MILLER, Eric. OCLC/NCSA Metadata Workshop Report. In DC1: OCLC/NCSA Metadata Workshop: : The Essential Elements of Network Object Description [online]. 1995 [cit. 2011-05-19]. Dostupné z WWW: <http://dublincore.org/workshops/dc1/report.shtml>
 2. The Dublin Core® Metadata Initiative [online]. 2010-10-11 [cit. 2011-05-19]. Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1. Dostupné z WWW: <http://dublincore.org/documents/dces/>.
 3. Dublin Core Czech [online]. 2005-06-13 [cit. 2011-05-19]. Termíny metadat DCMI. Dostupné z WWW: <http://www.ics.muni.cz/dublin_core/terms.html>
 4. JOHNSTON, Pete. The Dublin Core® Metadata Initiative [online]. 2007-12-03 [cit. 2011-05-19]. Expressing Dublin Core metadata using the DC-Text format. Dostupné z WWW: <http://dublincore.org/documents/dc-text/>.
 5. JOHNSTON, Pete; POWELL, Andy. The Dublin Core® Metadata Initiative [online]. 2008-08-04 [cit. 2011-05-19]. Expressing Dublin Core metadata using HTML/XHTML meta and link elements. Dostupné z WWW: <http://dublincore.org/documents/dc-html/>.
 6. JOHNSTON, Pete; POWELL, Andy. The Dublin Core® Metadata Initiative [online]. 2008-09-01 [cit. 2011-05-19]. Expressing Dublin Core Description Sets using XML (DC-DS-XML). Dostupné z WWW: <http://dublincore.org/documents/dc-ds-xml/>.

Zdroje

The Dublin Core® Metadata Initiative [online]. 1995, 2011-05-2 [cit. 2011-05-19]. Dostupné z WWW: <http://dublincore.org/>.

Dublin Core Czech [online]. 2006-11-20 [cit. 2011-05-19]. Dostupné z WWW: <http://www.ics.muni.cz/dublin_core/index.html>.

KRESTA, Jaroslav. Metadatový standard Dublin Core: charakteristika a průzkum jeho využívání u vybraných web stránek v ČR. Inflow : information journal [online]. 2008-07-26, Roč. 1, no. 8, [cit. 2011-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/metadatovy-standard-dublin-core-charakteristika-pruzkum-jeho-vyuzivani-u-vybranych-web-stranek-v-cr>.