Dotazník

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eliška Hrabalová

Klíčová slova: výzkumná metoda, statistická data, písemné dotazování

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené: kvantitativní metodologie
podřazené: ---


Dotazník a jeho terminologie

"Dotazník je soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou promyšleně seřazeny a na které dotazovaná osoba odpovídá písemně."[1, s. 163]

Dotazník zahrnuje několik základních pojmů, jsou jimi:

• respondent – osoba vyplňující dotazník
• otázky/položky – prvky dotazníku
• administrace – zadávání dotazníku

Postup při tvorbě dotazníku

1. Určíme si, co chceme výzkumem dokázat, jaký máme cíl.

2. Formulujeme otázky (měly by být především jednoznačné, stručné a výstižné, naopak by neměly být sugestivní a neměly by se opakovat otázky příbuzné).

3. Rozhodneme o designu dotazníku.

4. Stanovíme si, komu bude dotazník určen.

5. Otestujeme dotazník na malém množství respondentů (předvýzkum) a také sami na sobě.

6. Zhodnotíme dotazník a provedeme případné změny.

Struktura dotazníku

1. část – část vstupní - obsahuje hlavičku (název a adresa instituce, která dotazník zadává, a/nebo jméno autora/autorů dotazníku),vysvětlení cíle dotazníku (zde se zdůrazňuje, jak je vyplnění odpovědí důležité a přínosné, čímž jsou respondenti motivováni k vyplnění a jeho navrácení), stručné pokyny, jak dotazník vyplnit, poděkování za čas, který respondent vyplňování dotazníku věnuje

2. část – obsahuje vlastní otázky, otázky dělíme podle stupně otevřenosti na:

a) uzavřené – již navržené odpovědi, z nichž si respondent vybírá; do této skupiny otázek spadá několik dalších typů otázek:
dichotomické a trichotomické otázky - výběr z odpovědí ANO/NE nebo ANO/NE/NEVÍM
výběrové otázky - výběr z jedné vypsané alternativy
výčtové otázky - lze si vybrat hned několik alternativ
škálové otázky - jsou nejvhodnější pro analýzu dat, respondent hodnotí navržené odpovědi, existují tři možnosti škálového hodnocení - v případě hodnotící škály respondent hodnotí svůj postoj k navrženým odpovědím výběrem ze stupnice, druhou možností je škála pořadí, kde respondent seřazuje odpovědi tak, jak je sám upřednostňuje, třetí možností je škála konstantní sumy, kdy respondent rozděluje body mezi jednotlivé možnosti dle svého uvážení
Výhody uzavřených otázek: jednoduše se vyplňují, snadněji zpracovávají, do otázek zapracujeme problematiku, jež nás zajímá
Nevýhody uzavřených otázek: je možné, že otázky nevystihnou názory respondentů, jsou složitější na vytvoření, respondenti mohou otázky vyplnit nahodile
b) otevřené - respondent může na tyto otázky odpovídat volně vlastními slovy
Výhody otevřených otázek: odpovědi jsou originální a přesně vystihují respondentův názor, jsou vhodné pro získání kontaktu s respondentem, respondent se hlouběji zamýšlí nad tématem
Nevýhody otevřených otázek: složitější zpracování odpovědí, různorodá kvalita odpovědí
c) polouzavřené – respondent nejdříve napíše alternativní odpověď, po níž následuje vysvětlení v podobě otevřené otázky
Řazení otázek"na začátku dotazníku by měly být zařazeny zajímavé otázky, které upoutají pozornost respondenta. uprostřed by se měly nacházet stěžejní otázky, jejichž vyplnění vyžaduje soustředění, a na konci otázky méně závažné"[6]

3. část - poděkování za spolupráci při vyplňování dotazníku, je zde také možnost sem připsat stručné pokyny k odevzdání dotazníku

Výhody a nevýhody dotazníku

Výhody

• jedná se o jednu z nejlevnějších metod průzkumu
• je jednoduchý na vyplnění
• respondenti ho mohou v klidu vyplnit, nikdo je přitom neobtěžuje
• shromážděná data se jednoduše zpracovávají a vyhodnocují

Nevýhody

• je obtížnější získat respondenty, kteří mohou dotazník jednoduše zahodit
• respondenti mohou v dotazníku vyplnit nepravdivé informace
• dotazník nedokáže zachytit velké množství komunikačních nuancí

Použitá literatura

  1. CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 265 s. ISBN 978-80-24713-69-4.
  2. GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6.
  3. JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Praha : Karolinum, 1993. 163 s. ISBN 80-70666-62-5.
  4. DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha : Karolinum, 2002. 374 s. ISBN 80-24601-39-7.
  5. Dotazník-online [online]. 2007 [cit. 2010-12-06]. Typy otázek v dotazníku. Dostupné z WWW: <http://www.dotaznik-online.cz/otazky-dotazniku.htm>.
  6. Dotazník-online [online]. 2007 [cit. 2011-01-07]. Základy tvorby dotazníku. Dostupné z WWW: <http://www.dotaznik-online.cz/zaklady-dotazniku.htm>.