Dotace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Linhartová

Klíčová slova: dotace, dárcovství, ekonomika, subjekt

Synonyma: podpora, subvence

Související pojmy: příděl, dávka, podpora

nadřazené - Evropská unie, vláda
podřazené - subjekty, žadatel


Charakteristika:

Dotací se rozumí poskytnutí nebo poskytování určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního nebo územního rozpočtu. Vláda dodává finanční podporu na určitá odvětví, mezi hlavní důvody patří veřejné blaho nebo platební bilance. Dotace se stanovuje za určitým účelem, ale není to podmínkou. Dotace se také může chápat jako veřejná podpora především investičních nákladů projektu. Většinou je program nazýván dotací pokud spolufinancuje podíl 80 a více procent investičních nákladů projektu.[1] Dotace také bývají přisuzovány soukromým podnikům nebo osobám..[1]

Podobné pojmy

 • Charita - veřejností je tento termín označovaný za organizovanou péčí o lidi nemocné, staré, postižené, zraněné nebo vyhnané z vlasti..[2]
 • Grant - finanční podpora, která má více specifičtější účelnost než dotace, tedy účel tohoto daru je přesněji stanoven.[3]
 • Dar - bezúplatný převod majetku, který se uskutečňuje na základě darovací smlouvy.[3]
 • Nadace - forma nestátní neziskové organizace, účelové sdružování majetku, jehož hlavním posláním je poskytování nadačních příspěvků třetím osobám.[3]

Typy dotací

Dotace se rozdělují na dva druhy, a to:

 • když města dostávají dotace na činnosti, které zde vykonávají za stát. Jedná se například o dotace na činnosti státní správy, na školství (zde rozhoduje počet žáků), na mzdové prostředky pro zaměstnance, dotace na dávky a podpory v sociálním zabezpečení, dotace na náklady spojené s reformou veřejné správy;
 • když dotace nejsou nárokové a může se o ně zažádat. Jsou to například dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení nebo ze Státního fondu životního prostředí.[4]

Poskytování dotací

Na internetu se objevuje hodně nabídek k získání dotací. Většina z nich poskytuje dotace na: bydlení, lidské rozvoje a vzdělávání, tvorbu, volný čas a cestovní ruch, informační a komunikační technologie, potravinářství, územní rozvoj, zemědělství, infrastruktura a doprava, průmysl a podnikání, věda a výzkum, životní prostředí a energetika, lesnictví, technickou pomoc, vodní hospodářství.[5]


Obecný postup pro získání dotace pro žadatele/příjemce


1) Vymezení a definování zadání projektu(naplánování) - identifikace projektových možností

- zpracování projektové žádosti

- předložení projektové žádosti

- uzavření smlouvy o financování a realizace dle projektové žádosti

- výběrové řízení na dodavatele

2) Realizace projektu

- realizace musí probíhat v souladu se smlouvou o financování a realizace projektu, která také může obsahovat zpřesnění toho, co bylo v projektu schváleno oproti projektové žádosti

3) Kontrola a vyhodnocení projektu

- kontroly průběhu realizace

- zpracování monitorovacích zpráv

- vyúčtování plateb.[4]


Fondy Evropské unie

Jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Evropská unie disponuje těmito základními fondy:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj,
 • Evropský sociální fond,
 • Fond soudružnosti.

Jednotlivé členské státy si dojednávají s Evropskou komisí operační programy, které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy. Česká republika si takto vyjednala 26 operačních programů, 8 u nich je zaměřeno tématicky na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní prostředí. Ostatní poskytují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci nebo zajišťující technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudružnosti.[6]

Poznámky 1. 1,0 1,1 DOTACE ONLINE.CZ. Co jsou to granty a dotace?. [online]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.dotaceonline.cz/Page.aspx?SP=1181 Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „charakteristika“ použit vícekrát s různým obsahem
 2. MAENTIVE. Definice filantropie. [online]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.maentiva.com/o-nas/filantropie/definice-filantropie .
 3. 3,0 3,1 3,2 PROCULTURE. Slovníček. [online]. 2008 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.proculture.cz/slovnicek/. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „slovn.C3.ADk“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „slovn.C3.ADk“ použit vícekrát s různým obsahem
 4. 4,0 4,1 DOTACE ONLINE.CZ. Co jsou to granty a dotace?. [online]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.dotaceonline.cz/Page.aspx?SP=1181. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „druhy“ použit vícekrát s různým obsahem
 5. DOTACE, DOTAČNÍ PROGRAMY. Katalog dotací [online]. [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://www.edotace.cz/ '.
 6. DOTACE Z EVROPSKÉ UNIE. Druhy dotací: Základní dělení dotací [online]. [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://www.abcdotace.cz/druhy-dotaci.html .


Seznam zdrojů: