Digitální knihovna

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Definice

Jednotná definice pojmu „digitální knihovna“ neexistuje. Důvodem je jednak překotný vývoj technologií a jednak fakt, že se problematikou vytváření, správy a využívání digitálních knihoven zabývají odborníci mnoha oborů.

Níže uvádíme tři různé definice digitální knihovny:

 • Spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě. (1)
 • Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům, případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny. (2)
 • Organizace, které poskytují zdroje (včetně specializovaného personálu) umožňující provádět výběr, strukturování a zpřístupnění sbírek digitálních prací, tyto práce dále distribuovat, udržovat jejich integritu a dlouhodobě uchovávat – a to vše s ohledem na snadné a ekonomické využití určitou komunitou nebo množinou komunit uživatelů.(3)


Srovnání digitální a klasické knihovny

Podobně jako klasická knihovna potřebuje i digitální knihovna tým lidí, jejichž úkolem je spravovat a zpřístupňovat informace uživatelům, tj. zajišťovat sběr, třídění, klasifikaci a prezentaci takových informací. Na vývoji a provozu digitálních knihoven se podílejí informační pracovníci (knihovníci, nakladatelé, poskytovatelé informací) a počítačoví specialisté (programátoři, vývojáři, databázoví specialisté).


Výhody digitálních knihoven oproti knihovnám klasickým

 • Informace uložené v digitální formě nezabírají oproti klasickým dokumentům téměř žádný fyzický prostor.
 • Možnost přistupovat k dokumentům různých typů (písemným, auditivním, audiovizuálním) kdykoli a z kteréhokoli počítače připojeného na Internet.
 • Jednodušší vyhledávání informací, možnost fulltextového vyhledávání.
 • Možnost současného přístupu několika uživatelů k jednomu a témuž dokumentu.
 • Menší pravděpodobnost zničení, poškození či ztráty dokumentů.
 • Možnost okamžité aktualizace, změn, doplňování dokumentů.


Společné charakteristiky digitální a klasické knihovny

 • Dlouhodobě budovaná a spravovaná sbírka dokumentů vybraných na základě stanovených kritérií.
 • Tvorba metadat používaných pro sestavování přístupových cest – katalogů, rejstříků apod.
 • Poskytování služeb určité konkrétní komunitě uživatelů – akvizice, správa, vyhodnocování dokumentů, poskytování přístupu k dokumentům prostřednictvím katalogů, rozesílání relevantních dokumentů uživatelům dle definovaných parametrů apod.


Význam digitálních knihoven

Se zvyšujícím se množstvím digitálních a digitalizovaných dokumentů se digitální knihovny se stávají neodmyslitelnou součástí snah o uchování kulturního dědictví doby minulé, usnadňují přístup k relevantním zdrojům všem skupinám uživatelů a díky odstranění fyzických bariér přispívají k prosazování principu rovného přístupu k informacím.


Příklady projektů digitálních knihoven

Soubor:GoogleBook.jpeg

Google Book Search (V české verzi "Google Vyhledávání knih") (4) je projekt společnosti Google, jehož cílem je usnadnit vyhledávání relevantních knih, zejména pak takových, jež uživatelé nemohou získat jiným způsobem (například těch, jejichž náklad byl rozprodán). Zároveň jsou ovšem striktně respektována práva autorů a vydavatelů, takže u některých knih se zobrazují pouze bibliografické údaje nebo výňatky z textu (například obsah, vybrané stránky, klíčová slova, okolí hledaného výrazu, fotografie). Pokud kniha není chráněna autorskými právy nebo pokud k tomu dal vydavatel svolení, mohou si uživatelé prohlédnout a stáhnout celou knihu. Další „přidanou hodnotou“ této služby je zobrazení recenzí, oblíbených pasáží a také odkazů na vyhledanou knihu jak z webových stránek, tak i z jiných knih a vědeckých prací.


Soubor:Europeana.gif

Europeana (5) je projekt evropské digitální knihovny, muzea a archivu financovaný Evropskou komisí v rámci programu eContentplus. Byl zahájen v červenci 2007 a spolupracuje na něm 90 partnerských institucí z celé Evropy (muzea, archivy, knihovny, správci audiovizuálních sbírek). V rámci projektu byl vytvořen a 20. listopadu 2008 spuštěn prototyp webového sídla, jež bude svým uživatelům poskytovat přístup k cca 2 milionům digitálních objektů včetně filmových materiálů, fotografií, obrazů, zvukových záznamů, map, rukopisů, knih, novin a archivních dokumentů.


Soubor:The European Library.jpg

The European Library (6) je projekt řízený týmem European Library Office se sídlem v Nizozemské národní knihovně v Haagu a nabízí přístup k fondům 48 evropských národních knihoven ve 20 jazycích. Uživatelé zde naleznou dokumenty mnoha typů – knihy, plakáty, mapy, fotografie, zvukové záznamy, videa apod. Do projektu se zapojila i Národní knihovna České republiky. Prakticky představuje The European Library ústřední bránu pro přístup k on-line katalogům a digitálním sbírkám evropských národních knihoven. Uživatelům tedy umožňuje:

 • vyhledávat ve fondech národních knihoven, a to až z 20 národních knihoven současně,
 • zjistit, zda je daný dokument k dispozici on-line,
 • určit místo fyzického uložení dokumentu, pokud tento není k dispozici v digitální podobě, a využít služeb doručování dokumentů z nabídky národních knihoven,
 • přejít z výsledků vyhledávání na přístupné zdroje – elektronická knihkupectví, vyhledávací stroje pro další vyhledávání apod.


Soubor:Manuscriptorium.gif

Manuscriptorium (7) je systém shromažďující a zpřístupňující na Internetu informace o historických knižních fondech, provázaný s digitální knihovnou digitalizovaných dokumentů. Jsou zde soustřeďovány informace poskytnuté spolupracujícími partnery, přispěvateli z knihoven, archivů a muzeí. Provoz Manuscriptoria je financován Národní knihovnou ČR, provozovatelem služby je firma AiP Beroun s.r.o.. Jedná se o největší digitální knihovna rukopisů v Evropě, je v něm obsaženo více než 2 800 digitalizovaných dokumentů, přes 100 000 záznamů, přes milion digitalizovaných stran.(8)

Přístup k jednotlivým dokumentům zajišťuje v Manuscriptoriu katalog s popisy historických dokumentů, který slouží i jako vstupní brána pro zobrazení konkrétních digitálních kopií. Bohužel volně přístupné dokumenty tvoří méně než jedno procento všech digitálních kopií. Ostatní kopie jsou přístupné na základě licencí, tedy například z knihoven. Mezi těmito volně přístupnými dokumenty jsou např. fragment latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila, Budyšínský rukopis Kosmovy Kroniky Čechů či populární Codex Gigas.


Soubor:WebArchiv logo.gif

WebArchiv (9) je digitální archiv „českých“ webových zdrojů. Jedná se o projekt Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity zaměřený na shromažďování a dlouhodobé uchovávání českých webových zdrojů. V rámci projektu se provádí jak automatický sběr českého webu s cílem zachytit co nejširší rozsah dokumentů, tak i výběrová archivace relevantních webových zdrojů a tématické archivace. Velkou brzdou širšího využití informací uložených ve WebArchivu je platná legislativa, která neumožňuje volný přístup k obsahu archivu. Jedinou možností pro uživatele, jak se dostat k datům ve WebArchivu, je přístup z terminálu v Národní knihovně. U vybraných webových stránek je online přístup umožněn na základě dohody s vydavatelem.


Digitální knihovna Arna Nováka obsahuje naskenované knihy, úvody a obsahy, jejichž autorem je Prof. Arne Novák a které jsou ve vlastnictví Ústřední knihovny FF MU. Od roku 2010 jsou jeho díla volná. Knihovna se bude postupně rozšiřovat o další dokumenty.


Použité zdroje:

(1) ARMS, W. Y. Digital Libraries. Cambridge : MIT Press, 2000. ISBN 0-262-01880-8.

(2) KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. [cit. 2008-11-28]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003. Dostupné z URL: <http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>

(3) WATERS, D. J. What are digital libraries? CLIR Issues [online], 1998, č. 4. Dostupné z URL: <http://www.clir.org/pubs/issues/issues04.html#dlf>.

(4) Google Book Search: BETA. [online]. c2008 [cit. 2008-11-28]. Dostupné z URL: <http://books.google.com/>

(5) Europeana: connecting cultural heritage [online]. [cit. 2008-12-02] http://dev.europeana.eu/about.php]. Dostupné z URL <http://dev.europeana.eu/about.php>

(6) The European Library. [online]. c2005-2008 [cit. 2008-11-28]. Dostupné z URL: <http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html>

(7) Manuscriptorium: Virtuální badatelské prostředí pro oblast historických fondů [online]. [cit. 2008-11-28]. Dostupné z URL: <http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.asp>

(8) Ikaros, redakce. ENRICH - Manuscriptorium v Evropě (Stanislav Psohlavec). Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5/2 [cit. 2008-11-28]. Dostupný na z URL: <http://www.ikaros.cz/node/4790>. URN-NBN:cz-ik4790. ISSN 1212-5075.

(9) WebArchiv – archiv českého webu. [online]. Poslední aktualizace 28.11. 2008 [cit. 2008-11-28]. Dostupné z URL <http://www.webarchiv.cz/>