Deníky v terapeutické praxi

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Svobodová
Klíčová slova: deník, léčba, terapie
Synonyma: záznam
Související pojmy:
-nadřazené: psychoterapie, klinická praxe
-podřazené:-

Úvod

Pro člověka se deník stává důležitý v momentě, kdy potřebuje někomu svěřit své nepříjemné pocity nebo emoce, v tom okamžiku se deník stává důležitým, chápajícím, naslouchajícím a nehodnotícím společníkem. Psaní deníků umožňuje zachytit subjektivní pohled pisatele na své chování bezprostřední zachycení emocí, zážitků, významných událostí. Právě bezprostřednost s jakou je zaznamenána určitá událost, je velmi přínosná hlavně pro terapeuta. Vedení deníků má svůj význam především v nemocnicích, kde podporuje ozdravné účinky a pomáhají pacientovi lépe se vyrovnat s vážným onemocněním. Svůj význam ale také mají na cestách nebo doma. V klinické praxi (převážně v psychoterapii) slouží k zachycení prožitku určité duševní poruchy, a to v souvislosti s každodenním životem. Poskytují terapeutovi vhled do myšlenek, pocit, jednání, které nemusí být navenek zjevné. Deníky pomáhají prohloubit řešený problém, při samotném psaní se tak může stát, že pisatel svůj problém vyřeší sám. Dále se využívají k záznamům chování, k monitorování průběhu léčby, ke zhodnocení efektivity terapeutických intervenci a rovněž k vyhodnocení výsledků v závěru terapie. Často se deníky používají v kombinaci s rozhovorem.

Účinky deníku

 • posílení sebevědomí, sebeúcty
 • porozumění sobě samému
 • vytvoření vlastního hodnotového žebříčku
 • rychlý způsob odreagování
 • lepší zvládnutí problémů[1]

V deníku se můžeme setkat s několika typy dat:
Chudý a zpravodajský deník – nalezneme zde pouze krátké popisné věty, které zachycují málo otevřených myšlenek a pocitů
Popisný deník – je psán chronologicky, často se jedná o otevřené vyjadřování myšlenek a pocitů
Reflektivní deník - je uspořádán méně chronologicky a více soustředěn na významné události

Typy deníků

Vyžádané deníky:

 • jsou psány na základě vyžádání výzkumníka a to speciálně pro výzkumné účely
 • osoby, které si vedou tento typ deníku, jsou výzkumníkem požádány, aby psaly na určitá témata, a jsou srozuměni s tím, že jejich zápis bude číst a interpretovat třetí osoba
 • většinou jsou vedeny za odměnu

Nevyžádané deníky:

 • jsou psány spontánně
 • osoba, si deník vede pro svůj vlastní prospěch
 • jsou soukromé, nepředpokládá se tedy, že je bude číst někdo další
 • osoba se snaží zachytit, jak vnímám svět kolem sebe vzhledem k určitým událostem


Strukturované deníky – může být uspořádán chronologicky (každému novému dnu odpovídá nová stránka), nebo tematicky (každému tématu je věnovaná určitá část deníku), z hlediska využití těchto deníků jsou výhodné pro zachycení jedinečné životní zkušenosti či důležité životní změny
Polostrukturované deníky – struktura je částečně daná počáteční instrukcí , z hlediska využití deníků, jsou úspěšné pro zkoumání souvislostí mezi psychoterapií a každodenním životem klienta[2]

Deník může mít formu nejen psanou, ale také nahrávanou na magnetofon, záznamy po telefonu, formu blogu na internetu. Vzhledem k rozšiřujícím se informačním technologiím, se většina lidí uchyluje k psaní blogu na internetu než klasickému papírovému deníku. Z výzkumu, který se zabýval využíváním blogů jako deníků u náctiletých, vyplývá, že nejvíce si blogy píšou dospívající dívky. Důležitou roli zde hraje to, že je možné vést blog anonymně, a zároveň umožňuje interakci mezi autorem blogu a těch kdo jej navštěvují a čtou. Dalším trochu odlišným typem deníku je tvůrčí deník. Pocity, dojmy, myšlenky, nálady se do něj zaznamenávají pomocí kreseb. Velký význam má hlavně u dětí v nemocnici a léčebných zařízeních.


Poznámky

 1. CAPACCHIONE, Lucia. Tvořivý deník pro děti. Praha: PRAGMA, 1982. 134 s. ISBN 80-7205-912-2.
 2. PAVELKOVÁ, Zuzana. Pohled pacientů a terapeutů na významné prvky skupinové psychoterapie [online]. Brno, 2011 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/182083/fss_m_b1/diplomka-psychoterapie.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií.

Zdroje

 1. VRTĚLOVÁ, Monika. Využití prvků arteterapie při řešení problémů dětí a mládeže z dětských domovů [online]. Brno, 2007 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: is.muni.cz/th/135786/pedf_b/Bakalarska_prace.doc. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta.
 2. PAVELKOVÁ, Zuzana. Pohled pacientů a terapeutů na významné prvky skupinové psychoterapie [online]. Brno, 2011 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/182083/fss_m_b1/diplomka-psychoterapie.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií.
 3. CAPACCHIONE, Lucia. Tvořivý deník pro děti. Praha: PRAGMA, 1982. 134 s. ISBN 80-7205-912-2.
 4. LUSKOVÁ, Eva, Lukáš BLINKA a David ŠMAHEL. Blog jako cesta k porozumění dospívajícím. E-psychologie [online]. 2008, roč. 2, č. 3 [cit. 2012-05-21]. ISSN 1802-8853. Dostupné z: http://e-psycholog.eu/pdf/luskovaetal.pdf