Datová schránka

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Pekárková

Klíčová slova: datová schránka, ISDS, datová zpráva

Synonyma: elektronické úložiště

Související pojmy:

nadřazené - eGovernment, veřejná správa
podřazené - autorizovaná konverze, orgány veřejné moci, elektronický podpis

Definice

Datová schránka je elektronické úložiště, definované zákonem č. 300/2008 Sb.,[1] které je určeno k doručování orgány veřejné moci,[2] provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, také k dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických a právnických osob. Správcem informačního systému datových schránek (ISDS) je Ministerstvo vnitra ČR. Provozovatelem tohoto systému je držitel poštovní licence (Česká pošta, s. p.).


Zřizování datových schránek

a) ze zákona orgánům veřejné moci, orgánům územního samosprávného celku, notářům a soudním exekutorům, právnickým osobám zřízeným zákonem, právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku zřídí ministerstvo datovou schránku bezodkladně po jejich vzniku. Pro tyto orgány je používání datové schránky povinné.

b) na žádost zřídí ministerstvo datovou schránku fyzickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám Ministerstvo vnitra zašle oprávněné osobě přístupové údaje – uživatelské jméno (ID schránky) a přístupové heslo. Datová schránka je zpřístupněna po prvním přihlášení.


Znepřístupnění a zrušení datové schránky

Schránku fyzické osoby a podnikající fyzické osoby lze znepřístupnit na základě žádosti či v případě jejího úmrtí, prohlášení za mrtvého, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům nebo omezení na osobní svobodě, a to i se zpětnou platností. Schránky zřizované ze zákona se ruší v případě zániku právnické osoby, zániku funkce, výmazu z příslušného rejstříku atd., a to po 3 letech od data, kdy k takové okolnosti došlo.[3]

Provoz

Zřizování a provozování schránek, zasílání zpráv od orgánů veřejné moci nebo orgánům veřejné moci je bezplatné. Poplatku podléhá zasílání dokumentů mezi soukromými subjekty. Datová zpráva je tvořena obálkou (údaje o příjemci, odesílateli, identifikační údaje zprávy), vlastní zprávou, která má podobu přílohy a dodejkou/doručenkou. Platnost datových zpráv je 90 dnů, poté jsou automaticky mazány. Pro dlouhodobé uchování datových zpráv nabízí provozovatel zpoplatněnou službu Datový trezor.

Autorizovaná konverze je převod dokumentu z listinné do digitální podoby či opačně. Shoda těchto dokumentů je deklarována ověřovací doložkou. Dokumenty mají stejné právní účinky.

Přístup k datové schránce je možný z webového rozhraní, provozovaného Ministerstvem vnitra ČR. [4] Systém umožňuje přístup i pomocí jiných klientů a rozhraní.


Právní předpisy

upravujícími komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související:[5]

zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek

vyhláška č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu

vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky

  1. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. In: Sbírka zákonů ČR. 2008, částka 98. Aktualizované znění na Portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=67315&fulltext=&nr=300~2F2008&part=&name=&rpp=50#local-content.
  2. § 1 zákona č. 300/2008 Sb.
  3. § 11 – 13 zákona č. 300/2008 Sb.
  4. http://www.mojedatovaschranka.cz
  5. Datové schránky. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2012 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-a-cinnost-spravnich-organu-871401.aspx

Zdroje

Datové schránky, oficiální web, Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2012 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://www.datoveschranky.info.

Datové schránky. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2012 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-a-cinnost-spravnich-organu-871401.aspx.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. In: Sbírka zákonů ČR. 2008, částka 98.

Datové schránky. Návod k použití. Veřejná správa. 2009, č. 14, zvláštní příloha. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/datove-schranky-a-cinnost-spravnich-uradu.aspx.