Databázový systém

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Ivana Krištofová

Kľúčové slová: dáta, báza dát, schéma, systém riadenia bázy dát

Synonymá: databanka, banka údajov, banka dát

Súvisiace pojmy: 

Nadradené: informatika, software, programovanie

Podradené: databáza, schéma

Definícia 

Databázové systémy sú definované ako "špecifický druh informačného systému, ktorý v sebe zahŕňa súbor navzájom súvisiacich údajov a programového vybavenia umožňujúceho prístup k týmto údajom a manipuláciu s nimi." [1]

Taktiež je to systém, ktorý zahŕňa technické prostriedky, dáta databázy, programové vybavenie a užívateľov databáz. Keď to celé zjednodušíme, tak sa dá povedať, že databázový systém sa skladá z databázy a systému riadenia bázy dát.

Ich úlohou je čo najpresnejšie zachytiť reálne údaje a vzťahy medzi nimi a umožniť uchovávať, riadiť a znovu získavať informácie sústredené podľa nejakého logického kľúča.[2] 

Systém riadenia bázy dát (SRBD)

Ide o "programový systém, ktorý umožňuje vytvorenie, údržbu a používanie bázy dát, adresára dát a slovníka dát." [3] SRBD poskytuje aplikačným programom služby, ako sú ukladanie dát do banky dát, výber dát z banky dát a aktualizáciu dát. 

Prevažná väčšina dnes používaných SRDB pri usporiadaní údajov v databáze vychádza z relačného modelu dát. Názov tohto modelu zasa vychádza z relačnej algebry, čo je matematický aparát, na ktorom je relačný model dát stavaný. V tomto modeli sú údaje usporiadané do tabuliek. Tabuľka spravidla zhromažďuje údaje o jednom druhu objektov. Sĺpcom v tabuľke hovoríme položky alebo atribúty. Jednotlivé riadky sa potom nazývajú záznamy. 

Vývoj databázových systémov

Vývoj databázových systémov postupne prechádzal niekoľkými štádiami. Spočiatku to boli programy určené iba pre jedného používateľa a štruktúry údajov, s ktorými pracovali boli ich súčasťou. Pri každej zmene štruktúry údajov bolo nevyhnutné upraviť program a znova ho kompilovať. Táto technológia bola zdĺhavá, navyše každú úpravu robil samotný programátor. Práve z tohto dôvodu sa postupne vyvinuli programy, v ktorých boli údaje ukladané v samostatných súboroch, teda štruktúra údajov už nebola závislá od aplikačných programov.

Ďalší dôležitý krok vo vývoji databázových informačných systémov vyvolala požiadavka na zabezpečenie ochrany údajov pri súčasnom prístupe viacerých používateľov k nim v tzv. konkurenčnom prístupe. Každá z požadovaných zmien vytvárala nové podmienky a zásady, ktoré vznikajúci systém musel spĺňať. Spracovávanie údajov prostredníctvom databázových systémov dnes patrí k najrozšírenejším technológiám v oblasti informatiky. Ide o lukratívne odvetvie, a preto mnoho softvérových firiem sa rozhodlo vyvíjať takéto informačné systémy. Vznikajú tak nové technológie, na trhu sa objavujú programové balíky, ktoré poskytujú čoraz viac možností, lákajú zákazníkov príjemným vývojovým prostredím, pretekajú sa v rýchlosti poskytovania údajov ako aj poskytovaní v možností aplikovania svojich služieb v čo najširšej oblasti. Skrátka, vyvinul sa konkurenčný boj medzi firmami. V jeho dôsledku dochádza k rozvoju nových technológií.

Ochranou vývojových produktov vznikajú aj nepríjemné situácie. Keď bolo treba vymieňať údaje medzi zákazníkmi, ktorí pracovali v rozdielnych databázových prostrediach, dochádzalo k chybám, dokonca v niektorých prípadoch ani nebolo možné načítať údaje založené v jednom programovom systéme prostriedkami iného systému. Zákazníci začali preto uprednostňovať systémy, ktoré poskytovali čo najširšie možnosti manipulácie s údajmi, spracovávanými v iných prostrediach.

Vývoj a praktické skúsenosti nakoniec viedli k formulovaniu niekoľkých pravidiel, ktorými sa dnes riadia tvorcovia databázových systémov. [4]

Poznámky

  1. MATIAŠKO, Karol; VAJSOVÁ, Monika; ZÁBOVSKÝ, Michal: Základy databázových systémov. 1.vyd. Bratislava: EDIS 2008. ISBN 9788080708207
  2. MATIAŠKO, Karol; VAJSOVÁ, Monika; ZÁBOVSKÝ, Michal: Databázové systémy - Databázové technológie a aplikácie. 1.vyd. Bratislava: EDIS 2008. ISBN 9788080708214
  3. KYTE, Thomas: Oracle - Návrh a tvorba aplikací. 1.vyd. Praha: Computer Press 2005. ISBN 8025105695
  4. MATIAŠKO, Karol; VAJSOVÁ, Monika; ZÁBOVSKÝ, Michal: Databázové systémy a technológie. 1.vyd. Bratislava: STU 2009. ISBN 9788022730358

Použitá literatúra a zdroje

MATIAŠKO, Karol; VAJSOVÁ, Monika; ZÁBOVSKÝ, Michal: Databázové systémy a technológie. 1.vyd. Bratislava: STU 2009. ISBN 9788022730358

MATIAŠKO, Karol; VAJSOVÁ, Monika; ZÁBOVSKÝ, Michal: Základy databázových systémov. 1.vyd. Bratislava: EDIS 2008. ISBN 9788080708207    

MATIAŠKO, Karol; VAJSOVÁ, Monika; ZÁBOVSKÝ, Michal: Databázové systémy - Databázové technológie a aplikácie. 1.vyd. Bratislava: EDIS 2008. ISBN 9788080708214

DELIKÁT, Tomáš: Základy databázových systémov. 1.vyd. Bratislava: Delint 2006. ISBN 809694844X

KYTE, Thomas: Oracle - Návrh a tvorba aplikací. 1.vyd. Praha: Computer Press 2005. ISBN 8025105695