DILIA

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

http://www.dilia.cz/

Autor: Habermannová Hana

Klíčová slova: DILIA, kolektivní správa, agentura

Synonymum: divadelní, literární, audiovizuální agentura


O DILII

Autorské právo je základním pilířem ve vztahu mezi autorem a dílem, ať už se jedná o spisovatele a jeho knihu, malíře a jeho obraz, hudebního skladatele a jeho písně atp. Jedná se o velmi komplikovanou, ale stejně tak důležitou oblast, která je součástí především uměleckého, literárního, hudebního a mediálního světa a kterou upravuje občanský zákoník (zákon č. 121/2000 Sb., v celém znění dostupný např. zde: Autorský zákon). Problematikou autorského práva se zabývá občanské sdružení autorů a jiných nositelů autorských práv DILIA (zal. r. 1949), které zastupuje české i zahraniční autory, se zaměřením na literaturu, divadlo, film a hudbu. Kromě propagace děl DILIA poskytuje právní informace, vykonává kolektivní správu a agenturní činnost. Mohou se na ni obracet autoři, uživatelé i nakladatelé. Hlavním předmětem činnosti DILIE je tedy jedna ze zásadních oblastí autorského práva, a to jeho ochrana.

Osobou, která je oprávněná udílet svolení za autora, může být některý z kolektivních správců nebo agentur [1]. Příkladem takové agentury je právě DILIA, tj. „divadelní, literární, audiovizuální agentura (...)“[2], která „vykonává kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právy autorskými v návaznosti na oprávnění udělené Ministerstvem kultury ČR a v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona“[2]. Mezi klíčové kompetence DILIE patří mmj. uzavírání smluv o zastupování autorských práv během výkonu kolektivní správy, uzavírání hromadných smluv s provozovateli kabelových televizí, s televizními a rozhlasovými stanicemi, dále s dovozci a výrobci kopírovacích strojů včetně provozovatelů kopírovacích služeb a v neposlední řadě spravuje DILIA rozdělení odměn a náhrad pro nositele autorských práv (blíže viz Kolektivní správa - Nakladatelé).

KOLEKTIVNÍ SPRÁVA

Kolektivní správa pod svými křídly schraňuje autory, uživatele a nakladatele. Smyslem existence kolektivní správy je společná ochrana práv v momentě, kdy nelze využít individuální výkon, ale pouze ten, který zaštiťuje celý kolektiv. DILIA je také oprávněná k výběru odměn pro nositele práv za rozmnožování díla pro vlastní potřebu. Zároveň s tím poskytuje podrobné informace o tom, kdo má tyto odměny platit, jaká je její výše apod. DILIA se tedy stává jakýmsi rozcestníkem, kam se může obrátit autor, uživatel či nakladatel s tím, že mu tato agentura poskytne informace o užívání díla nebo o výši odměn, dále např. právní servis apod. Následující řádky blíže představují kolektivní správu ve vztahu k autorům, uživatelům a nakladatelům:

AUTOŘI

Nositelé práv mohou svá práva vykonávat jednak skrze kolektivního správce, přičemž se jedná o povinnou kolektivní správu, a jednak může kolektivní správce zastupovat nositele práv nad rámec povinně spravovaných práv; tato forma zastupování se nazývá dobrovolná kolektivní správa. „Kolektivní správa zastupuje nositele autorských práv při výkonu majetkových práv, a to zejména pro nositele práv k dílům literárním, audiovizuálním a audiovizuálně užitým. Povinná kolektivní správa se vztahuje k právu na odměnu za zhotovení romnoženiny pro osobní potřebu, k právu na užití díla kabelovým přenosem, dále k právu na přiměřenou odměnu za pronájem díla a právu na odměnu za půjčování díla v knihovnách a vzdělávacích zařízeních“[3]. Výše uvedená práva se tedy řadí k těm, která mohou nositelé práv vykonávat výhradně skrze kolektivního správce.

UŽIVATELÉ

Pro uživatele DILIA poskytuje informace a upravuje práva a povinnosti náležející pro tyto oblasti: dovoz kopírek/tiskáren, rozmnožovací služby, kabelový přenos, restaurace/hotely, DVD/videopůjčovny, knihovny a rádia.[4] DILIA v této sekci mmj. informuje o tom, kdo je povinen platit odměny za rozmnožování díla, jaká je výše této odměny a z čeho vychází, dále DILIA spolupracuje za účelem vypořádání autorských práv knihovnami, uzavírá hromadné smlouvy s provozovateli rádiových služeb, nebo třeba vybírá odměny od DVD či videopůjčoven.

NAKLADATELÉ

Co se týče nakladatelů, tak se kolektivní správa zabývá právy nakladatelů především vyplývajícími z „nového autorského zákona č. 121/2000 Sb., který zavedl od 1. prosince 2000 v ustanovení § 87 právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu jím vydaného díla“.[5] Tento zákon ve stručnosti znamená, že pokud nakladatel přijde o zisk kvůli kopírování pro vlastní potřebu samotnými uživateli, pak mu náleží část odměn, které kolektivní správce vybere od dovozců a výrobců přístrojů, které slouží ke kopírování tiskovin (např. když potřebujeme knihu, která je k dostání za pro nás nepřijatelnou částku, a my se rozhodneme si ji okopírovat od kamaráda, tak tím vzniká rozmnoženina této knihy a s tím související škoda pro nakladatele, jehož knihu jsme si tím pádem nezakoupili).

AGENTURNÍ ČINNOST

Kromě kolektivní správy DILIA dále vykonává agenturní činnost, při které „zprostředkovává uzavírání licenčních smluv na užití děl českých a zahraničních autorů. Zaměřuje se především na oblast hudby, divadla, literatury, médií a jiných druhů užití autorských děl.“[2] Agentura tedy sestává ze sekcí, které podrobně informují o oblastech agenturní činnosti DILIE:

Hudební oddělení se zaměřuje na vydávání a pronajímání notových materiálů, především k hudebně-dramatickým dílům, podává informace o notových materiálech a o podmínkách jejich nájmu, s klienty v tuzemsku i v zahraničí uzavírá na základě objednávky příslušné smlouvy o pronájmu notového materiálu a jeho užití. Dále poskytuje služby uživatelům a majitelům autorských práv v oblasti vysílání a záznamu hudebně-dramatických děl; u děl scénicky předváděných – v případě trvání autorskoprávní ochrany kterékoli složky díla – je třeba zvláštního oprávnění, jež smluvně zprostředkovává divadelní oddělení DILIA.[6]

Mediální oddělení se zabývá autorskými právy v oblasti děl pro rozhlasové a televizní vysílání, reklamu, film, audio, DVD, atd. a poskytuje služby pro autory/nositele práv a uživatele při zprostředkování autorských práv v těchto oblastech. Z hlediska rozsahu služeb oddělení médií nabízí zajišťování licencí jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, především v evropském a americkém teritoriu. [7]

Divadelní oddělení poskytuje informace o smluvních podmínkách pro uvádění chráněných děl českých i zahraničních autorů. Po stránce autorsko-právní zajišťuje mmj. licence na chráněná díla českých a zahraničních autorů, tuzemské i zahraniční divadelní festivaly, hostování zahraničních souborů v ČR atp. Dále DILIA poskytuje divadlům informace o autorech či jejich dílech - zejména pomocí webových stránek DILIA a bulletinu „Zprávy DILIA“ a mnohé další. [8]

Literární oddělení zajišťuje práva pro knižní užití autorských děl z oblasti beletrie, vědecké a naučné literatury, dětské literatury a knižní ilustrace.“ [9] (...) Toto oddělení „zastupuje české autory, poskytuje českým autorům, včetně autorů překladu, nebo jejich dědicům smluvní servis, který zahrnuje sjednání smluvních podmínek, vyhotovení smlouvy, inkaso honorářů, včetně případných urgencí, vymáhání platby a právní záštity, na základě smlouvy zajišťuje doručení autorských výtisků na adresu autorů nebo jejich dědiců.“[9]

I v rámci agenturní činnosti se nám DILIA představuje jako křižovatka informací, služeb a odborné záštity v oblasti autorského práva, ale také jako místo, které sdružuje velké množství autorů různého zaměření, kteří se snaží uchránit výsledky své tvůrčí činnosti, neboť v současném světě moderních komunikačních prostředků, výkonných kopírovacích strojů a možností digitalizace je to stále těžší a těžší. Během několika chvil může uživatel rozmnožit knihu, okopírovat hudební CD, natočit promítaný film v kině na mobilní telefon apod., převést je do vhodné podoby pro digitální přenos a zpřístupnit veřejnosti během malé chvíle. Nositel autorského práva tak každý den zaznamenává obrovské škody. DILIA je tu pro to, aby o tomto problému informovala, eliminovala jej a upozorňovala na nebezpečný trend v současné době, tj. na porušování autorských práv, neboť jejím hlavním cílem je autorská práva chránit a dbát na to, aby byla respektována.

Použité zdroje:

[1] HOLCOVÁ, Irena; KŘESŤANOVÁ, Veronika; VOBORNÍK, Martin. Ochrana autorských práv : Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách [online]. 1. Praha : MŠMT, [2005], s. 36, [cit. 2011-01-13]. Dostupné z WWW: <http://aplikace.msmt.cz/PDF/MRZVManualautorskepravozverejneno.pdf>.

[2] Dilia [online]. [1]. Praha : [?] [cit. 2011-01-13]. O nás. Dostupné z WWW: <http://www.dilia.cz/o-nas>.

[3] Dilia [online]. [1]. Praha : [?] [cit. 2011-01-14]. Autoři. Dostupné z WWW: < http://dilia.cz/autori/>.

[4] Dilia [online]. [1]. Praha : [?] [cit. 2011-01-14]. Uživatelé. Dostupné z WWW: < http://dilia.cz/uzivatele>.

[5] Dilia [online]. [1]. Praha : [?] [cit. 2011-01-14]. Nakladatelé. Dostupné z WWW: < http://dilia.cz/nakladatele/>.

[6] Dilia [online]. [1]. Praha : [?] [cit. 2011-01-20]. Hudební oddělení. Dostupné z WWW: < http://www.dilia.cz/new/hudebni-agentura>.

[7] Dilia [online]. [1]. Praha : [?] [cit. 2011-01-20]. Mediální oddělení. Dostupné z WWW: < http://www.dilia.cz/new/medialni-agentura>.

[8] Dilia [online]. [1]. Praha : [?] [cit. 2011-01-20]. Divadelní oddělení. Dostupné z WWW: < http://www.dilia.cz/new/divadelni-agentura>.

[9] Dilia [online]. [1]. Praha : [?] [cit. 2011-01-20]. Literární oddělení. Dostupné z WWW: < http://www.dilia.cz/new/literarni-agentura>.

Další zdroje:

BUCHTOVÁ, Barbora. Inflow : Information journal [online]. [Brno] : 2007, 2010 [cit. 2010-12-20]. Autorské právo a knihovny. [online přednáška ze dne 2010-11-25] Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/autorske-pravo-knihovny>. ISSN 1802-9736.

SRSTKA, Jiří. Autorské právo a knihovny. [účast na přednášce v rámci Bloku expertů na FF MU] Brno, 25. 11. 2010.