Cracker

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michal Kunrt

Klíčová slova: software, cracker, hacker, autorský zákon, trestní zákoník

Synonyma: internetové pirátství

Související pojmy:

nadřazené - počítačová kriminalita
podřazené - hacking

Cracker

V oblasti informačních technologií, je označení cracker pro člověka, který používá své znalosti a schopnosti k prolomení ochrany software. Crackeři se sdružují v malých a poměrně utajených skupinách. Avšak jejich jména či přezdívky v prostředí internetu a informačních technologií jsou poměrně grandiózní.[1] Cracker se ve znalostech vyrovná hackerovi, avšak své aktivity obohacuje o použití a následné poškození software za pomocí virů a programů zdrojových kódů.

Cracking

Jedná se způsob prolomení ochrany software, který je chráněn autorskou licencí ( ve většině případů licence EULA )[2], k tomuto software nejsou volně dostupné zdrojové kódy, případně v nich volně měnit obsah a volně je distribuovat. Cracking samotný pak slouží k prolomení sériových čísel, zkušebních verzí, zabezpečení před kopírováním, hardwarovým klíčem. Cracker využívá k prolomení ochrany program Disassembler. Disassembler - program převádějící strojový kód do symbolického zápisu v assembleru. Bývá používán k analýze přeložených programů, u nichž není k dispozici jejich zápis v žádném vyšším programovacím jazyce. Assembler - či JSA ( anglicky assembly language) nebo též jazyk symbolických instrukcí je v informatice nízkoúrovňový programovací jazyk, který je tvořen symbolickou reprezentací jednotlivých strojových instrukcí a konstant potřebných pro vytvoření strojového kódu programu pro daný procesor.

Crack a Keygen

Jedná se softwarové programy, které byly vytvořeny crackerem a mohou být použity uživatelem k odstranění určitých ochran. Crack i keygen jsou volně dostupné na internetu. Crack: jedná se o malý program, který má za ůčel odstranění ochraných prvků prgramu. Většinou přepíše údaj o originálním sériovém čísle či registračním čísle. Keygen: zkrácenina slov Key Generator, je program, který generuje sériové číslo, případně další údaje..

Cracker / Hacker

Komunita hackerů nahlíží na crackery jako na skupinu hackerů, kteří se hackery nazývají, avšak jimi nejsou. Tyto osoby jsou dle hackerů nezodpovědné. Základní rozdíl je tento: hacker se snaží budovat, cracker ničí.[3] V médiích jsou crackeři často označováni jako hackeři, na což komunita hackerů nerada shlíží.

Právo a cracking

Porušením trestního zákoníku v podobě crackingu, rozumíme protiprávní zásah, zkoumání a následné úpravy zdrojového kódu programu umožňující prolomení jeho ochrany proti kopírování či neoprávněnému použití. Metody crackingu ovšem nejsou využívány pouze a jen za účelem porušování autorských práv, nýbrž i za účelem průniku do informačních systémů, kde se stávají nápomocné hackerům. Jelikož se jedná o počítačovou kriminalitu, je velmi složité odhalit pachatele a následně jej i úspěšně usvědčit. Samotná počítačová kriminalita v oblasti se podřizuje pod skutkovou podstatu trestného činu „porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi“ dle § 152 Trestního zákoníku.[4] Pachatel takto odsouzený může být potrestán odnětím svobody na dva roky, propadnutím věci nebo peněžitým trestem. Pokud však dojde ke značnému obohacení pachatele, může být trest odnětí svobody od šesti měsíců až do pěti let, propadnutím věci či peněžitého trestu. Dalším způsobem útoku crackera je infikování počítačovým virem. Cracker nejprve musí virus napsat a použít v počítačovém útoku. Pokud si virus držel ve svém počítači, nelze hovořit o dokonaném trestném činu. Pokud jej však k útoku použije a infikuje v podstatě jakýkoliv nosič informací, jenž patří druhé osobě ( CD-Rom, osobní počítač ), dochází k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 257a Trestního zákoníku - Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací. [5]


Použitá literatura

  1. RAYMOND, Eric. Jargon File: Cracker.[online] [cit. 2011-05-17]. Dostupný z www:http://catb.org/jargon/html/C/cracker.html
  2. End User License Agreement [online]. [cit. 2011-05-19]. Dostupný z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/End_User_License_Agreement
  3. RAYMOND, Eric. How To Become A Hacker. 2001 [online]. [cit. 2011-05-20]. Dostupný z www: http://www.catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html
  4. Zákon č. 121/2000 Sb., O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů. [online]. [cit. 2011-05-20]. Dostupný z www:http://trestni.juristic.cz/484704/clanek/trz
  5. Zákon č. 121/2000 Sb., O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů. [online]. [cit. 2011-05-20]. Dostupný z www:http://trestni.juristic.cz/484704/clanek/trz