Computer mediated communication

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Libor Juhaňák

Klíčová slova: komunikace, počítač

Synonyma: computer-mediated communication, computer supported communication, computer-supported communication, human communication via computer, počítačem zprostředkovaná komunikace, komunikace skrze počítač

Související pojmy:

nadřazené - lidská komunikace, počítačové technologie
podřazené - computer-supported collaboration (CSC), computer assisted learning (CAL), Computer supported cooperative work (CSCW)


Vymezení pojmu

Termín computer mediated communication, který bývá často zkracován na CMC, by se dal do češtiny volně přeložit jako počítačem zprostředkovaná komunikace. Pojem CMC se ve své podstatě vztahuje na veškerou lidskou komunikaci, která je dosahována prostřednictvím (nebo alespoň s pomocí) počítačových technologií [4, s. 15].

Pokud bychom chtěli konkrétnější vymezení, můžeme zvolit definici Johna Decembera, který pojímá CMC následovně: „Computer-Mediated Communication je proces lidské komunikace prostřednictvím počítačů zahrnující lidi, kteří se nacházejí v určitých kontextech a zapojují se do procesu formování média pro rozmanité účely.[2]

Vedle označení určitého typu lidské komunikace může pojem CMC odkazovat také k teoretickému oboru či výzkumné oblasti, která se zabývá studiem lidské komunikace skrze počítač. Můžeme hovořit o multidisciplinárním přístupu, do kterého zasahují hlavně následující disciplíny:[4, s. 21-22]

 • sociologie,
 • psychologie,
 • antropologie,
 • lingvistika,
 • informatika,
 • mediální studia,

ale částečně také např.: medicína, právo, žurnalistika, ekonomie či vzdělávání.

Historie CMC

Počátek CMC jakožto výzkumné oblasti se dává do souvislosti s 60. lety 20 století, kdy roku 1978 vyšla kniha Hiltzové a Turoffa pojmenovaná The Network Nation: Human Communication via Computer. Kořeny CMC lze však nejspíš identifikovat už dříve, totiž vesměs okamžitě jakmile se začaly objevovat první propojené počítače, přes které spolu mohli lidé komunikovat. Hlavní boom ve studiu CMC však nastal až během 80. let, což samozřejmě souviselo s rychlým rozvojem komunikačních technologií a s jejich větší dostupností. V té době se také objevily první monografie a konference zaměřené přímo na problematiku CMC.[3]

Postupem času se stále více ukazovala šíře oblasti CMC. Proto se výzkumníci začali soustřeďovat na konkrétnější otázky CMC, často ve spojení s další problémovou oblastí. Tak třeba ze spojení CMC a problematiky vzdělávání vznikla pod-oblast computer assisted learning (CAL) a při spojení CMC a skupinové spolupráce se objevil pod-obor computer supported cooperative work (CSCW).

CMC versus FtF komunikace

Jedním z prvních témat, která byla v rámci CMC řešena, se stalo zjišťování rozdílů mezi CMC a komunikaci tváří v tvář (FtF communication). Ačkoli začaly být některé výsledky postupem času (hlavně díky dalšímu rozvoji komunikačních technologií a rozšíření poznání problematiky CMC) více či méně zpochybňovány, lze najít teze, které jsou uznávány i dnes. Na základě raných výzkumů byly jako základní rozdíly mezi CMC a FtF komunikací identifikovány následující:[1]

 • Dokončení úkolu trvá déle u skupin komunikujících skrze počítač.
 • Při práci na úkolu si skupiny využívající CMC vedou lépe ve fázi generování nápadů.
 • V dané časové periodě produkují skupiny komunikující přes počítač méně připomínek a komentářů, než skupiny komunikující FtF.
 • U CMC je mezi členy skupiny rovnoměrněji rozložena participace na plnění úkolu.
 • Je-li na úkol stanoven omezený čas, dosahují skupiny užívající CMC oproti FtF lepších výsledků při úkolech, které vyžadují nízkou úroveň socio-emocionální interakce, a současně horších výsledků při úkolech, které vyžadují vysokou úroveň takové interakce. Při dostatečném čase je však výkon srovnatelný.
 • V rámci CMC je redukován normativní sociální a mezilidský tlak.
 • Vnímání a uvědomování si spolupracovníků a úkolu je silnější u FtF komunikace než u CMC.

Použitá literatura

 1. BORDIA, Prashant. Face-to-Face Versus Computer-Mediated Communication: A Synthesis of the Experimental Literature. The Journal of Business Communication, 1997, vol. 34, no. 1, s. 99-120.
 2. DECEMBER, John. Notes on defining of computer-mediated communication. Computer-Mediated Communication Magazine [online]. 1997, 4, 1, [cit. 2010-06-14]. Dostupný z WWW: <http://www.december.com/cmc/mag/1997/jan/december.html>. ISSN 1076-027X.
 3. ROMISZOWSKI, A. J. – RAVITZ, J. Computer Mediated Communication. In DILLS, Ch. R. – ROMISZOWSKI, A. J. Instructional development paradigms. New Jersey: Educational Technology, 1997. s. 745-768. ISBN 0-87778-294-6.
 4. THURLOW, Crispin – LENGEL, Laura – TOMIC, Alice. Computer mediated communication: social interaction and the Internet. London: SAGE, 2004. 256 s. ISBN 0-7619-4954-2.