Computer cult

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Vendula Škrabalová

Klíčová slova: uctívání, člověk a počítač, technika, náboženství, kult

Synonyma: počítačový kult

Související pojmy:

nadřazené – člověk a počítač, náboženství, psychologie, religionistika, nová náboženská hnutí
podřazené - ---


Definice pojmu

Kult je „podstatná součást každého náboženství, spočívající v souhrnu úkonů (obětí, magických praktik, modliteb), jež vytvářejí rituál. Cílem kultu je vnější projev náboženské úcty nebo získání přízně nadpřirozených sil.“[7] Kult je označení jisté propojenosti člověka s uctívaným předmětem nebo s bohem, které vede k uctívání něčeho, co tento předmět představuje.

Computer cult (počítačový kult) jako pojem bychom mohli chápat jako kult počítačů, uctívání pomocí počítačů nebo interakce lidského náboženství s technikou. Díky počítačům a internetu vzniklo mnoho alternativních kultů nebo hnutí, které existují právě v prostředí internetu. Mezi charakteristické rysy počítačových kultů patří „decentralizace, alternativa, globální komunity, velké pokrytí a spojení s technologiemi.“[4] Více viz níže.

Náboženství v prostředí internetu

Internet funguje v současné době jako komunikační prostor za pomoci technických vymožeností a v tomto prostředí působí jak náboženství tak i religionistika. Náboženství můžeme chápat jak antropologický fenomén – jako součást lidské společnosti a samotného člověka. Funguje velmi dobře v propojení s ostatními vědami. Co nám prostředí internetu vlastně přináší? „Jaké jsou jeho výhody nebo nevýhody? Největší pesimisté tvrdí, že nás odcizuje od společnosti, porušuje psychiku a šíří násilí a kriminální činnost.“[4] Co se týče kultů a sekt v prostředí internetu, dá se říci, že „některé jsou nebezpečné a často se vyskytují i antikultovní hnutí a bojovníci proti sektám.“[4] Jiné vedou lidé, kteří věří v jiné civilizace nebo ve své vlastní bohy. „Událo se již několik případů ovlivnění kultem nebo sektou s vážnými následky. Takoví lidé jsou často napojeni na duchovní vůdce a poslouchají je ve všem včetně nabádání k hrozným věcem. (...) Často dochází ke korekci skutečnosti a svět se zdá být více optimistický. (...) Velmi často také působí vliv autorit.“[4] Náboženství je na pokraji velkých změn díky novým technologiím.

Některé kulty, které existují v prostředí internetu :


Heaven´s gate – Jedná se o UFO náboženství „založené v Kalifornii Marshallem Applewhitem a Bonnie Nettlesem. Na základě tohoto kultu se v 90. letech 39 lidí zabilo, protože věřili, že kometa odnese jejich duše do vesmíru.“[4]


Digital Djihad – Jedná se o on-line webovou stránku teroristické organizace, jde proto o jednu z nebezpečných hnutí v prostředí internetu.


New age – Působí v interakci s internetem. „Jde především o jistou formu novopohanství, ezoterie, čarodějnictví nebo alternativní medicíny. (...) Toto hnutí existuje od 60. let 20. století a začalo vznikat v USA mezi volnomyšlenkářskou mládeží.“[6] Jako ve všech ostatních hnutích platí „globalizace komunity, odmítání dogmat nebo obecných pravidel a velký okruh působnosti. (...) Charakteristickými znaky jsou feminismus, environmentalismus nebo spiritualita.“[6]


Falun gong„Jedná se o nové asijské spirituální hnutí založené v roce 1992. (...) Platí zde forma hierarchie“[5]– jeden vůdce vládne a udává doktrínu a ostatní členové poslouchají - toto uspořádání se však postupem času změnilo. Vůdce Li Chung-č' se prohlašuje za Buddhu a nechává se zobrazovat v mnišském rouchu. „Tento kult stojí na základech taoismu a buddhismu a stává se duchovní cestou zušlechťování neboli kultivace těla a mysli. Využívá tradiční čínská duchovní energetická a meditační cvičení a organizuje různé happeningy a protesty.“[5] Komunikace tohoto hnutí je pak především skrze internet. Byla zde i snaha o zrušení a zákaz hnutí. Zachovalo se pak především díky internetu.

Závěrečné doplnění

Je jisté, že počítače a technika působí na lidskou psychiku.[2, s. 133] Vše se zrychlilo, avšak zároveň odlidštilo.[1, s. 10] Technologie vytvářejí zcela nové prostředí, které je pro někoho příjemné, pro jiného svazující a degradující.[1, s. 13] O to více u internetových sekt a kultů platí to, že médium má schopnost vnutit se přesvědčení těm, kteří si nedávají pozor a mají slabou vůli. Emoce poté hrají velkou roli a člověk může snadněji podlehnout vábení pochybného kultu. Může se také jednat o zklamání ze světa, proto se lidé ubírají k počítači a internetu. V elektronické komunikaci také ztrácíme intuitivní nazírání na to, čeho se dopouštíme.[1, s. 76] Digitální kulty se proto snaží řešit problémy komunikační i náboženské globálně. Otázka je jak kvalitně.


Použitá literatura

  1. PROKEŠ, Josef. Člověk a počítač : aneb svítání digitální kultury. Vyd. 1. Praha  : Sursum, 2000. 86 s.
  2. STRÍŽENEC, Michal. Člověk a počítač. Vyd. 1. Bratislava : Veda, 1978. 168 s.
  3. MARTÍNKOVÁ, Libuše. Kyberprostor jako náboženský prostor. Vyd. 1. Brno : L. Marek, 2007. 126 s.
  4. ŠINDELÁŘ, Pavel. Náboženství v kyberprostoru [online]. 2010 [cit. 2010-06-11]. URL:< http://inhd.cz/videos/126-blok-expertu-jaro-2010-poprve>.
  5. GHEORGHIU, Michaela. Falun Gong - zdecimovaná duchovní škola v komunistické Číně [online]. 2003 [cit. 2010-06-11]. URL:<http://www.jogin.cz/Falun-Gong-zdecimovana-duchovni-skola-v-komunisticke-Cine/>.
  6. ZBÍRAL, David. New age a novopohanství [online]. 2002 [cit. 2010-06-11]. URL:<http://www.david-zbiral.cz/NewAge.htm>.
  7. -RED-. Kult [online]. 2006 [cit. 2010-06-23]. URL:<http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=50207&s_lang=2&title=kult>.