Coaching

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Renata Borková

Klíčová slova: kouč, koučovaný, manažer

Synonyma: vedení lidí

Související pojmy: řešení problémů, individuální růst, rozvoj osobnosti

nadřazené - podnikový management, firma, strategie

podřazené - důvěra, vztah, výkon


Charakteristika

Coaching - koučování – manažerská metoda, jeden ze způsobů vedení lidí. Smyslem koučování je zlepšení nebo zvýšení výkonu koučovaného pracovníka. Kouč neposkytuje hotové rady a instrukce, ale pomocí vhodně zvolených otázek vede koučovaného ke konkrétnímu cíli. Tzn., aby si pracovník sám uvědomil, v čem problém spočívá, jaké jsou možnosti jeho řešení a aby zrealizoval svoje rozhodnutí. Hlavním cílem koučování tedy je, aby koučovaný udělal to, k čemu se rozhodl.[1,s. 9 a 10].Konkrétní aktuálně řešený problém může koučovaného naučit, jak postupovat i v budoucnu.

Koučování napomáhá rozvoji, učení a výkonnosti člověka. Umožňuje přeměnu potenciálu v lidech na výkon tím, že odstraňuje překážky, které stojí mezi celkovým výkonnostním potenciálem člověka a jeho skutečným pracovním výkonem.[3, s. 85]. Mezi koučem a koučovaným jde o rovnocenný vztah, který je založen na vzájemné důvěře, upřímnosti a otevřenosti. Jde o metodu zaměřenou na člověka, jeho úspěšnost a růst jak v profesním tak i v osobním životě.[2, s. 15].


Typy koučování

 • profesní
 • osobní


 • individuální
 • týmové


Kdo koučuje

 • koučující manažer - koučuje svoje podřízené
 • profesionální kouč - externí kouč najímaný firmou

Kouč především klade otázky, ale působí na koučovaného také osobním příkladem, tréninkem dovedností a inspirací. Mělo by se jednat o přirozený rozhovor dvou lidí, kteří spolu vedou komunikaci a navzájem se respektují.[1, s. 13]. Správný kouč by měl mít nadhled, hodnotit situace nezaujatě a s odstupem. Nemusí být odborníkem v oblasti, z níž pochází koučovaný. Důležité je pro něj sebeovládání, empatie, motivace a sociální dovednosti. Určitě nesmí být autoritativní, agresivní, lhostejný nebo pasivní.[2, s. 26].


Proč koučovat

Koučování jako nejúčinější nástroj pro zvýšení efektivity je využíváno pro:

 • připravu vedoucích pracovníků na vedení týmů směrem k dosahování cílů
 • pomoc novým zaměstnancům přizpůsobit se firemní kultuře
 • pomoc manažerům při změnách, slučování pracovišť a restrukturalizaci firem
 • pomoc prodejcům zlepšit jejich výsledky
 • lepší zvládání vztahu práce k osobnímu životu
 • lepší zvládání stresu [3, s. 86]


Přínosy koučování

 • podporuje tvořivé myšlení u všech členů týmu
 • „lepší využití lidí, dovedností a zdrojů...”
 • rychlejší a efektivnější reakce pracovníků v problémových situacích
 • motivovanější zaměstnanci
 • postoje a chování získané koučingem pomáhají v osobním životě [3, s. 91]


Etapy koučování

„Metoda koučování spočívá v tom, že si každý uvědomí rozsah svých schopností a limitů, aby je mohl snadněji překročit a zvýšit svoji efektivnost.”[4, s. 54

Proto kouč postupuje v etapách:

 • 1. „objevuje potenciál – individuální/kolektivní diagnostika, silné a slabé stránky
 • 2. vytváří strategii – pro daný cíl a dané prostředí”
 • 3. vytváří individuální/kolektivní plán tréninku
 • 4. „asistuje, motivuje, podporuje
 • 5. analyzuje výsledky a těžkosti” [4, s. 54]


Metody koučování

Existuje mnoho způsobů koučování. Různé modely jsou vhodné pro různé situace, úkoly a klienty. Často se vytváří postupy na míru .

Příklady metod:

Inner game – autor Timothy Gallwey tenisový odborník a vychovatel nalezl inspiraci ve sportu. Podle něho „stav naší mysli je mnohem větší soupeř než ten na druhé straně dvorce.” Sport umožňuje vidět koučování jako úspěšnou metodu pro individuální růst.[3, s. 87]


G.R.O.W model – uplatňován při koučování v týmech, rozšířen Johnem Whitmorem. Zaměřuje se na schopnosti a silné stránky koučovaného. Kouč postupuje v těchto krocích:

 • 1. Goals (cíle) – čeho chceme dosáhnout
 • 2. Reality (realita) – jaký je současný stav
 • 3. Options (možnosti) – co můžeme udělat
 • 4. Will (volba) – co uděláme [3, s. 96]


Použitá literatura

 1. DAŇKOVÁ, Michaela. Koučování - kdy, jak a proč : Rady pro všechny manažery. vydání 1. Praha : Grada Publishing, 2008. 112 s. ISBN 978-80-247-2047-0.
 2. SUCHÝ, Jiří ; NÁHLOVSKÝ, Pavel. Koučování v manažerské praxi : Klíč k pozitivním změnám a osobnímu růstu. Praha : Grada Publishing, 2007. 128 s. ISBN 978-80-247-1692-3.
 3. CRKALOVÁ, Anna; RIETHOF, Norbert. Jak zefektivnit práci v týmu. vydání 1. Praha : Grada Publishing, 2007. 200 s. ISBN 978-80-247-1624-4.
 4. STACKE, Édouard. Koučování pro manažery a firemní týmy Praha : Grada Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-0937-6.