Clavius: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (12 revizí: IMPORT C: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(Použitá literatura: +Kategorie:Knihovní katalogy)
 
Řádek 97: Řádek 97:
  
 
8) ŠILHA, Jiří. Nové formy komunikace knihovních systémů - Client/server varianta systému Clavius. In ''Inforum 2001. Knihovní informační systémy a automatizace knihoven'' [online]. Praha: Albertina icome Praha s.r.o.,2001 [cit. 2010-06-16]. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.sk/archiv/inforum2001/prispevky/silha.htm>.
 
8) ŠILHA, Jiří. Nové formy komunikace knihovních systémů - Client/server varianta systému Clavius. In ''Inforum 2001. Knihovní informační systémy a automatizace knihoven'' [online]. Praha: Albertina icome Praha s.r.o.,2001 [cit. 2010-06-16]. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.sk/archiv/inforum2001/prispevky/silha.htm>.
 +
 +
[[Kategorie:Knihovní katalogy]]

Aktuální verze z 27. 2. 2012, 01:03

Autor: Marie Vlčková

Klíčová slova: knihovní systémy, knihovny, knihovní katalogy, Clavius, OPAC

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené - knihovní systémy, knihovní katalogy, knihovny
podřazené -Historie

Automatizovaný knihovní systém vyvíjí firma LANius od roku 1998, nevznikl z původního systému LANius, ale je odlišným systémem v prostředí WINDOWS. Knihovní systém Clavius je soubor programů pracujících na osobním počítači nebo skupině počítačů spojených v síti. V tomto systému jsou zahrnuty všechny základní pracovní činnosti prováděné běžně v knihovnách. Systém využívá moderních možností výpočetní techniky k zjednodušení a zrychlení práce, zejména možnosti práce více knihovníků se stejnými záznamy současně a podstatné zjednodušení výpůjční služby díky technologii čárového kódu. „Zkušenosti s chodem AKS Clavius verze SQL po prvních měsících provozu potvrdily, že systém je velmi stabilní. Dlouhá doba příprav se vyplatila, systém obsahuje minimum chyb. Slabá místa byla odstraněna již při testování, a pokud se v "ostrém" provozu chyby objevily, byly odstraněny do čtrnácti dnů. Nedošlo k žádné poruše integrity dat, a to ani při výpadku proudu. Systém je dostatečně výkonný - při instalaci různých modulů Clavia na cca 80 PC je chod všech modulů rychlý. Intranetový OPAC bez problémů pracuje na PC různého stáří a konfigurace…“[3]


Obecná charakteristika

Knihovní systém ukládá všechny druhy dokumentů do společné báze a nabízí neomezenou délku vstupních polí, záznamů a počtu záznamů. Ve všech modulech je využívaná technologie čárových kódů, lze používat předdefinované formuláře nebo vytvářet vlastní. Systém podporuje většinu knihovních standardů (AACR2, ISBD, UNIMARC) a komunikačních protokolů (např. TCP/IP, IP, HTTP, HTML, XML, Z39.50, ISO 2709). Nabízen je export a import ve formátu UNIMARC pro souborný katalog ČR, připojení národních autorit z NK ČR nebo WWW modul pro prezentaci dat. Systém dále vyhledává ve všech druzích dokumentů, lze vytvářet rešerše nebo provést úpravu pro zrakově postižené uživatele. „Alice Martinková ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR seznámila přítomné s výsledky testování webového uživatelského rozhraní pěti knihovních systémů. Nejlepších výsledků dosáhl systém Clavius, nejhorší pak systém TinWeb a Kpwin. V diskusi upozornil zástupce firmy LANius na fakt, že úprava systémů, aby vyhovovaly zrakově postiženým uživatelům, v případě jejich systému vyžadovala jen asi pět hodin vývojářské práce.“[1]


Základní části systému Clavius

Akvizice

Akvizice je samostatný režim systému CLAVIUS – Katalogizace, který řeší problematiku nákupu fondu, umožňuje evidovat klienty požadované tituly knih, periodik, AV-médií i objednávané tituly všech druhů dokumentů včetně rozpisu na jednotlivé exempláře. Režim Akvizice pro všechny druhy dokumentů nabízí možnost hlídání rozpočtu pro jednotlivá oddělení (lokace). Zároveň jsou k dispozici rozpisy faktur a dorovnávání jejich celkových cen [4].

Katalogizace

Katalogizace tvoří základní část celého integrovaného systému. K dispozici jsou režimy pro katalogizaci monografií, AV médií, hudebnin, periodik a analytického popisu článků periodik a další [4]. Mezi jednotlivými záznamy lze snadno vytvářet vazby. Pro jednotlivé dokumenty jsou připraveny vstupní formuláře nebo vlastní upravené vstupní formuláře pro jednotlivé pracovníky katalogizace. Nově definovaná pole jsou i multimediálního typu (obrázek, zvuk, video). Výsledky zpracování dokumentů, podrobné seznamy a přehledy lze pomocí předdefinovaných uživatelských sestav tisknout nebo exportovat do různých druhů souborů. Vyřazování probíhá pomocí režimu Úbytky. Tento modul obsahuje režim nastavení a definice uživatelů, jejich práv a úrovní - šablon, druhů dokumentů atd.

Evidence periodik - správa seriálů

Tento režim umožňuje popis jednotlivých titulů periodik podle pravidel AACR2 a podrobnou evidenci jednotlivých čísel.

Audiovizuální média a elektronické zdroje

Rozšiřující součást modulu Katalogizace zapisuje gramodesky, magnetofonové kazety, CD a DVD disky, videokazety, elektronické zdroje a další elektronické dokumenty. Je nabízena možnost katalogizovat jednotlivé skladby jako samostatné podřízené záznamy.

Modul vyhledávání (OPAC)

Režim vyhledávání je součástí modulu CLAVIUS - Katalogizace [4]. Slouží k rychlému provedení dotazu nad celou bází všech druhů dokumentů a autorit a k zobrazení výsledků v přehledových tabulkách. Jednoduché vyhledávání podle autora, názvu dokumentu, klíčových slov a předmětových hesel nebo kombinované vyhledávání podle všech ukládaných údajů. Lze zadávat i složené dotazy spojené logickými operátory.

Výpůjční protokol

Základní funkcí modulu je vlastní provádění a evidence výpůjček. Pomocí technologie čárového kódu se provádí vstupní identifikace čtenáře, půjčených a vrácených dokumentů [5]. Při práci v tomto modulu je ruční vkládání evidenčních čísel nahrazeno rychlým a spolehlivým snímačem čárového kódu - scannerem nebo světelným perem. Modul Výpůjční protokol obsahuje také navazující funkce jako je tvorba statistických výkazů, tisk upomínek, rezervaci dokumentů nebo evidenci MVS. Tiskové výstupy lze exportovat do textového editoru nebo posílat e-mailem.

Další části systému Clavius

WWW katalog on-line vystavuje databázi dokumentů knihovny na síti Internet a umožňuje uživateli (čtenáři nebo knihovně) po jednoznačné identifikaci provést rezervaci dokumentu, podívat se na své uživatelské konto, prodloužit si výpůjčky, mazat své rezervace apod. „Tento WWW modul pracoval a pracuje ONLINE nad aktuální bází dat. Toto náročnější řešení zajišťuje okamžitou viditelnost nově vložených záznamů, nebo promítnutí změn v záznamech – zejména jejich fyzickou dostupnost. Postupem dalších let se WWW modul rozšířil o možnost rezervace dokumentů, zobrazení aktuálního stavu čtenářského konta, zobrazení přehledu novinek.“[8]

Dětský ONLINE katalog usnadňuje práci s počítačem dětem školního věku formou symbolů.

Dispečink studovny provádí automatické vedení přesné evidence přístupu čtenářů k síti Internet, neustálý přehled o využití počítačů a možnost tisku statistiky využití.

Revize fondu provádí fyzickou revizi celého oddělení, kontroluje přítomnost knihy i její správné umístění na regálu, využívá technologii čárových kódů.

Sdílená katalogizace slouží k automatické, rychlé a bezobslužné výměně katalogizačních záznamů mezi knihovnami připojenými na síť Internet.

Souborný katalog SKAT vzniká od roku 1995. Do katalogu přispívají knihovny využívající knihovní systému LANius. Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius vzniklo v Olomouci 6. června roku 1996. Sdružení založilo 28 knihoven používající knihovní systém LANius a firma LANius s.r.o. „SKAT je souborný katalog knihoven, které pracují v automatizovaných knihovních systémech LANius a CLAVIUS. SKAT obsahuje cca 120 000 bibliografických záznamů naučné a regionální literatury ze 115 knihoven v ČR, které pracují v uvedených AKS, proto jde o SK s celonárodní působností. SKAT je fyzický souborný katalog, bibliografické záznamy jsou dodávány dávkově, aktualizace probíhá denně.“ [2]

Výměnné soubory - modul pro veřejné knihovny, které cirkulují část fondu na malých podřízených knihovnách ve svém okolí.

EMVS posílá MVS, upomínky a oznámení o rezervaci e-mailem.

Komunikační protokol Z39.50 slouží k vyhledávání a stahování bibliografických záznamů a autorit z externích datových zdrojů prostřednictvím sítě internet. Zapojeným knihovnám dovoluje i hromadnou aktualizaci autorit z báze Národních autorit budovaných v Národní knihovně.

Clavius REKS - regionální knihovní systém - regionální knihovní systém řeší automatizaci určitého regionu. „Funkčnost tohoto systému je zajišťována v regionálním datovém centru – knihovně, která iniciuje implementaci takového systému a umožňuje tak automatizaci dalších knihoven regionu.“[7] Systém nabízí moduly katalogizace monografií, evidence periodik, tisk čárových kódů, WWW katalog, výpůjční protokol, EMVS, sdílená katalogizace a modul revize. „Pro přístup k datům v regionální databázi jsou připraveny dvě varianty podle nároků a schopností uživatele: 1. Varianta plnohodnotná - uživatel používá vzdáleně plně funkční rozhraní všech dostupných modulů knihovního systému CLAVIUS REKS. 2. Varianta zjednodušená - uživatel používá vzdáleně jednoduché, základní rozhraní umožňující mu provádět základní sadu operací prováděnou v malé knihovně.“ [7]

Použitá literatura

1) BROŽEK, Aleš, OTRUBOVÁ, Alena, SKOLKOVÁ, Linda, ŠEVČÍKOVÁ, Barbora. Zpráva z konference Knihovny současnosti 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 10 [cit. 2010-06-16]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3642>. ISSN 1212-5075.

2) BULÍNOVÁ, Eva. Souborné katalogy v Česku a na Slovensku. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 1 [cit. 2010-06-16]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1847>. ISSN 1212-5075.

3) GEC, Tomáš. Knihovnický systém Clavius v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 3 [cit. 2010-06-16]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/920>. ISSN 1212-5075.

4) Knihovní systém CLAVIUS [CD-ROM]. Verze 4.50, Katalogizace. Vyhledávání. Tábor: LANius s.r.o., 15. 6. 2006 [cit. 2010-06-16].

5) Knihovní systém CLAVIUS [CD-ROM]. Verze 4.50, Výpůjční protokol. Tábor: LANius s.r.o., 20. 11. 2006 [cit. 2010-06-16].

6) Knihovní systémy Clavius a LANius [online]. Tábor : LANius, 2010 [cit. 2010-06-16]. Základní informace o Claviu. Dostupné z WWW: < http://www.lanius.cz/clavius/info.htm>.

7) ŠILHA, Jiří. Clavius Reks – regionální knihovní systém. In Knihovny současnosti 2004. Sborník z 12. konference, konané ve dnech 14.–16. září 2004 v Seči u Chrudimi [online]. Brno, 2004. [cit. 2010-06-16]. Dostupné z WWW: <http://www.sdruk.cz/sec/2004/sbornik/2004-1-171.pdf>.

8) ŠILHA, Jiří. Nové formy komunikace knihovních systémů - Client/server varianta systému Clavius. In Inforum 2001. Knihovní informační systémy a automatizace knihoven [online]. Praha: Albertina icome Praha s.r.o.,2001 [cit. 2010-06-16]. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.sk/archiv/inforum2001/prispevky/silha.htm>.