Citační etika

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Julie Haladová

Klíčová slova: citační etika, citace, citování, pravidla citování

Synonyma: citační pravidla, normy pro citování, přiznání původu myšlenky

Související pojmy:

nadřazené - obecná etika, informační etika, ochrana proti plagiátorství, ochrana duševního vlastníctví, autorské právo, věda a etika
podřazené - citace, bibliografické citace, citát, druhy citací,

Definice

Citační etiku můžeme označit za "etické normy týkající se citování ve vědecké komunikaci. Všeobecně uznávaným principem citační etiky je morální povinnost autora publikované vědecké práce uvést v této práci ty výsledky svých myšlenkových předchůdců, na které ve své práci bezprostředně a vědomě navázal, a odlišit zřetelně své vlastní výsledky od výsledků jiných autorů. Za tímto účelem má autor práce těchto svých předchůdců citovat, zejména pak ty práce, jejichž výsledků využil (konstruktivní citace). Na druhé straně není správné spekulativně zatěžovat vědecké práce prestižními citacemi, jako jsou některé nekonstruktivní autoritativní citace a nekonstruktivní autocitace."[1]

Citační etika spadá pod oblast etiky informační, ta je pak podmnožinou etiky obecné.

Proč citovat?

Tím, že citujeme, respektujeme autora a jeho práva. Přiznáváme mu původní myšlenku. Zároveň dáváme najevo podložení svých tezí a také tímto procesem získávájí tvůrci i čtenáři rozsáhlejší znalosti o problematice; citace uvádí naši práci do souvislostí a ukazuje její účel. [2] Kromě formálního a právního aspektu nutnosti citovat chápeme odkazování na informační zdroje jako morální záležitost; citováním "vlastně děkujeme autorovi za pomoc"[3] při psaní nové vědecké práce.

Nejdůležitější a nejznámější pravidla, kodexy, úmluvy

 • Norma ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (viz níže)- návody především pro citování textu, způsob citování auditivních,vizuálních a audiovizuálních děl bohužel není v odborných kruzích zatím jednoznačně určeno.
 • Netiquette - síťová etika pro uživatele internetu. Některými odborníky je vnímána negativně - není zde obsažena potřeba respektovat cizí vlastnictví, chybí i zdůraznění autorského práva. Internetové prostředí vníma tato etika jako prostor pro vzájemné sdílení informací.
 • Zákony zasahující do problematiky citování (dle pravidel pro studenty ČVUT [4]): Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.), Autorský zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, dále pak Trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.) a v něm zejména tyto paragrafy:§ 152 Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi; § 209 Poškozování cizích práv; § 250 Podvod. Dále pak je nutné dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy či ústavu.
 • Kodex ACM (Kodex Associatiaon for Computing Machinery)- důraz na ochranu vlastnických práv a na poctivost, slušnost a spravedlivost. Nabádá také k nediskriminaci a oceňování duševního vlastnictví.
 • Obecné zásady podle J Činčery [5]; kde pro citační etiku je klíčové pravidlo "každý je odpovědný za důsledky svého jednání v informační oblasti".'' V obecném vyjádření se pak jedná o lidská základní práva a základní lidské svobody, zejména pak právo na informace a ochrana duševního vlastnictví.

Nejčastější pochybení proti informační etice

 • plagiátorství - přisvojení si myšlenek nebo výsledků zkoumání někoho jiného, trestný čin
 • nedostatečné citování, nejsou citovány všechny zdroje
 • nesprávné citování - nezachován standardní formát, neoznačeno uvozovkami, nedohledatelná citace, citace vytržená z kontextu
 • používání odlišných stylů citování v jedné práci
 • přemíra citace - vede k neoriginalitě odborné staťě
 • autocitace - pokud není zřejmé, že citované zdroje jsou pro nový odborný text nezbytností
 • citace zdrojů, které autor nepoužil

Kde hledat pomoc při psaní odborného textu - zvláště pak při citování?

 • http://citace.com/ - Nevíte, jak správně citovat? Použijte Generátor citací. Na jeho vývoji pracují tvůrci bezmála šest let. Kromě generátoru citácí portál nabízí sdílení materiálů, hodnocení záznamů, odkazy na plné texty, správu citací a další služby.
 • http://www.boldis.cz/ - Normy pro citování, demonstrováno na příkladech; od Petra Boldiše.
 • http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html - Kurz práce s informacemi: e -learnigové moduly pro výuku práce s informačními zdroji a psaní odborného textu. Vytvořili pedagogové a knihovníci Masarykovy univerzity v Brně.

Poznámky

 1. ŠVEJDA, Jan. citační etika. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-05-17]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000364&local_base=KTD>.
 2. volně přefrázovány důvody citování uvedené v: NEDOMOVÁ, Martina; KŘIVÁNEK, Petr; ŠKYŘÍK, Petr. Jak správně citovat. In Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Kurz práce s informacemi [online - e-learnigový kurz]. Brno : Masarykova univerzita.Proč citovat, s. 3.Filozofická fakulta, 2007 [cit. 2011-05-18]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html>.
 3. LORENZ, Michal. Informační věda: informační etika (přednáška). Brno : Masarykova univerzita, Filosofická fakulta,Kabinet informačních studií a knihovnictví, 17. 4. 2011.
 4. České vysoké učení technické. Ústřední knihovna. Podpora studia [online]. 2009 [cit. 2011-05-18]. Pladiátorství. Dostupné z WWW: <http://platan.vc.cvut.cz/studium/vskp/plagiat.html>.
 5. ČINČERA, Jan. Informační etika : sylabus k bakalářskému studiu informační vědy.1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 81 s. ISBN 8021029811. Obecné zásady informační etiky, s. 24.

Zdroje

 • BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Verze 3.0 (2004). © 1999-2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. Dostupný z http://www.boldis.cz/.
 • České vysoké učení technické. Ústřední knihovna. Podpora studia [online]. 2009 [cit. 2011-05-18]. Pladiátorství. Dostupné z WWW: <http://platan.vc.cvut.cz/studium/vskp/plagiat.html>.
 • ČINČERA, Jan. Informační etika : sylabus k bakalářskému studiu informační vědy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 81 s. ISBN 8021029811.
 • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka; PAZDERSKÝ, Michal; ŠKYŘÍK, Petr. Informační etika a hodnocení informací. In Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Kurz práce s informacemi [online - e-learnigový kurz]. Brno : Masarykova univerzita. Filozofická fakulta, 2007 [cit. 2011-05-18]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html>.
 • KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003-. Dostupné na http://aleph.nkp.cz/cze/ktd
 • LORENZ, Michal. Informační věda: informační etika (přednáška). Brno : Masarykova univerzita, Filosofická fakulta,Kabinet informačních studií a knihovnictví, 17. 4. 2011.
 • NEDOMOVÁ, Martina; KŘIVÁNEK, Petr; ŠKYŘÍK, Petr. Jak správně citovat. In Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Kurz práce s informacemi [online - e-learnigový kurz]. Brno : Masarykova univerzita. Filozofická fakulta, 2007 [cit. 2011-05-18]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html>.