Cena českých knihovníků

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Magda Malenová

Klíčová slova: Cena českých knihovníků, knihovnické ceny, regionální knihovnické ceny, cena Pražský knihovník/Pražská knihovnice

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - knihovnické ceny
podřazené - ---

Cena českých knihovníků

Cena českých knihovníků je udělována od roku 2001 výkonným výborem Sdružení knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Uděluje se za dlouholetou významnou činnost podporující české knihovnictví, jako je vědeckovýzkumná práce, účast na výuce knihovnictví, řízení, modernizace a výstavba knihoven nebo působení v různých knihovnických a informačních organizacích.

Náležitosti nominace

Návrh nominace na Cenu českých knihovníků může učinit kterákoli fyzická nebo právnická osoba, jež je řádným, institucionálním, čestným nebo zahraničním členem SKIP, a to písemně spolu se jménem, adresou, životopisem nominovaného a s odůvodněním této nominace. Cena může být udělena také posmrtně.

Výběr oceněných

Vyhlášení Ceny českých knihovníků probíhá na valné hromadě SKIP nebo na slavnostním zasedání výboru. Vyhodnocení návrhů provádí pětičlenná odborná celostátní komise jmenovaná výkonným výborem. Členství v této komisi je čestné. Návrhy na nominace komise projednává s regionálními výbory a výsledky těchto jednání předává výkonnému výboru nejdéle tři měsíce před valnou hromadou nebo slavnostním zasedáním. Aby kandidát Cenu získal, musí mít nadpoloviční počet hlasů výkonného výboru SKIP. Ocenění kandidáti získají diplom a dar.

Ocenění

Ocenění v roce 2001 (Předávání cen proběhlo 22. června v Brně):

JUDr. Zdeněk Franc – in memoriam - působil v Národní knihovně ČR, byl ředitelem Ústřední ekonomické knihovny. Zabýval se rekonstrukcí knihoven a legislativními záležitostmi SKIP.

PhDr. Rudolf Málek - in memoriam - dlouholetým ředitelem Městské knihovny v Praze a knihovny AMU. Zakladatel mezinárodní asociace metropolitních knihoven INTAMEL, v roce 1969 zvolen na tři roky místopředsedou IFLA.

Mgr. Blahoslav Španiel - in memoriam - v 60. letech pracoval ve Státní pedagogické knihovně v Brně, působil jako pedagog v oblasti knihovnictví.

PhDr. Jarmila Burgetová - v letech 1968-1970 ústřední tajemnicí SKIP, od roku 1998 místopředsedkyně SKIP a vedoucí zahraniční komise. Pracuje v Knihovně AV ČR, rediguje zde zpravodaj Informace.

PhDr. Naděžda Ježková - v 50. letech ředitelkou Okresní knihovny v Karviné, od pol. 60. let do r. 1971 Městské knihovny v Ostravě. Aktivní člen severomoravského výboru SKIP.

Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. - jeden z nejvýznamnějších českých vědců a pedagogů v oblasti knihovnictví, v roce 1968 zvolen místopředsedou SKIP. Působil na Univerzitě Karlově v Praze, Slezské univerzitě v Opavě a Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1997 jmenován emeritním profesorem Univerzity Karlovy.

PhDr. Ladislav Kurka - zakládající člen SKIP, redaktor prvního Bulletinu. Pracuje v Městské knihovně v Praze, zabývá se výstavbou knihoven.

Jan Horák - aktivní člen jihomoravského výboru SKIP, do roku 1998 vedoucím Městské knihovny v Hustopečích, zasloužil se o její rozvoj.

PhDr. Miloš Papírník - zakládající člen SKIP, bývalý ředitel Univerzitní knihovny v Brně a Státní vědecké knihovny v Brně. Autor řady bibliografických děl, pedagog.

PhDr. Jaroslav Suchý - dlouholetým ředitelem náchodské knihovny, zakládající člen SKIP. Autor odborných článků, ale také fejetonů a pohádek z knihovnického života.


Ocenění v roce 2004 (Předávání proběhlo 25. června v Jindřichově Hradci):

Karel Doucha - in memoriam - za druhé světové války totálně nasazen, angažoval se v protinacistickém odboji, prošel několika koncentračními tábory. Vystudoval Státní knihovnickou školu, poté působil ve Veřejné městské knihovně v Chebu, zasloužil se o rozvoj knihovnictví v chebském okrese.

Clotilda Douchová - manželka Karla Douchy, vystudovala Státní knihovnickou školu, působila ve Veřejné městské knihovně v Chebu. Zasloužila se o rozvoj knihovnictví v chebském okrese.

PhDr. Kamil Groh - za války působil ve Státní pedagogické knihovně v Praze, po válce v Národní a univerzitní knihovně v Praze. Založil metodický kabinet pro vědecké knihovny. Působil jako pedagog na vysokých a středních knihovnických školách, zabýval se výstavbou knihoven.

Mgr. Marie Huberová - v letech 1958-1964 ředitelka Městské knihovny v Jaroměři. V letech 1990-1995 ředitelka Knihovny Jiřího Mahena. Zasloužila se o rozvoj a reorganizaci této knihovny, vybudovala Mahenův památník.

Anděla Tomanová - významná knihovnice Vysočiny. Pracovala v knihovnách v Pacově a Humpolci, v letech 1984-1999 ředitelka Městské knihovny v Pelhřimově. Členka jihočeského výboru SKIP, zasloužila se o rozvoj knihovnictví na Pelhřimovsku. Dobrovolně vede knihovnu v Želivě, pod jejím vedením získala knihovna titul Knihovna Vysočiny.

Daniela Wimmerová - působí v Městské knihovně v Českém Krumlově. Aktivní členka jihočeského oddělení SKIP, autorka projektu Knihovna – informační centrum obce, komisařka soutěže Knihovna roku.


Ocenění v roce 2005 (Udělení ceny u příležitosti patnáctého výročí SKIP, předávání proběhlo 16. května v Praze):

Miroslava Čápová - dlouholetá zaměstnankyně dětského oddělení knihovny v Uherském Hradišti. Ve vedení Klubu dětských knihoven.

Hana Hanáčková - také zaměstnankyně knihovny v Uherském Hradišti, členka Klubu dětských knihoven.

Obě jsou zakladatelkami a organizátorkami Noci s Andersenem, za tento počin obdržely Cenu českých knihovníků.


Ocenění v roce 2007(Předávání proběhlo 21. června v Olomouci):

Dana Kochová - vedoucí oddělení pro děti a mládež v Městské knihovně v Havířově, členka SKIP. Zakládající členka Klubu dětských knihoven, organizátorka regionálních akcí pro děti a mládež. Cenu Českých knihovníků získala za rozvoj a podporu dětského čtenářství.

PhDr. Miloš Kvapil - ředitelem Městské knihovny Prostějov, člen SKIP. Organizuje semináře zaměřené na služby specifickým skupinám uživatelů, působí jako pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci, editor kulturního revue Prostějovská Štafeta. Cenu získal za činnost ve SKIP a vzdělávací a publikační aktivity.

Mgr. Alena Otrubová - ředitelka Městské knihovny v Táboře, členka SKIP. Podporovala automatizaci knihoven, stála u vzniku knihovního systému LANius. Předsedkyně Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius, působí v redakční radě časopisu Čtenář a v ediční komisi Bulletinu SKIP. Cenu získala za podporu automatizace knihoven.

Marie Pillveinová - ředitelka Husovy knihovny Říčany, členka SKIP, působila v sekci veřejných knihoven, členka komise soutěže Vesnice roku. Cenu získala za dlouholetou činnost ve SKIP a podporu veřejných knihoven v regionu.

Mgr. Pavla Suchá - zakládající členka SKIP, dlouholetá aktivní členka. Působila v Okresní knihovně Plasy, Krajské knihovně v Plzni. V 90. letech ředitelkou Okresní knihovny v Rokycanech. Cenu získala za dlouholetou aktivní činnost ve SKIP. [1]

Regionální ceny

Podle celostátní Ceny českých knihovníků rozhodly se některé regionální výbory SKIP udělovat vlastní ceny významným knihovníkům svého kraje. Pražský region vyhlašuje cenu Pražská knihovnice/Pražský knihovník. Cena se uděluje jedenkrát ročně, navrhnout nominaci může člen pražského oddělení SKIP. Návrh musí být předložen předsedovi pražského výboru do 28. února roku, kdy by měla být cena udělena, a musí obsahovat, stejně jako nominace na Cenu českých knihovníků, jméno a příjmení kandidáta, pracoviště, důvod navržení, profesní životopis a údaje toho, kdo návrh předkládá. Navíc se uvádí několik osobních informací o kandidátovi, například jeho vlastnosti. Nominován může být zaměstnanec jakékoli pražské knihovny nebo informační pracovník působící v oblasti knihovnického vzdělávání včetně studentů, návrh na ocenění není podmíněn jeho členstvím ve SKIP. Vítězný kandidát získá diplom a skleněný hranol s pražským motivem. [2]

Podobné vyznamenání vyhlašují také ostatní regiony, například region Velká Morava pod názvem Velkomoravský knihovník. [3]

Užitečné odkazy

Slovník českých knihovníků - podrobnější informace o některých oceněných knihovnících

Bulletin SKIP - informace o udělených Cenách českých knihovníků a dalších knihovnických cenách


Použitá literatura

1. SKIP [online]. 9.12.2003 [cit. 2010-06-12]. SKIP, Knihovnická cena. Dostupné z WWW:<http://skip.nkp.cz/coCena.htm>.

2. SKIP [online]. 22.3.2010 [cit. 2010-06-12]. SKIP, Cena Pražská knihovnice/Pražský knihovník. Dostupné z WWW:<http://skip.nkp.cz/regPraCenaPK.htm>.

3. SKIP Velká Morava [online]. 1.4.2010 [cit. 2010-06-12]. Ocenění pro knihovnice a knihovníky. Dostupné z WWW:<http://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/oceneni-pro-knihovnice-a-knihovniky.html>.