CZ.NIC

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jakub Alt

Klíčová slova: CZ.NIC, doména, domény, registrátor, .cz, správce domén

Synonyma: Provozovatel registru domén .cz

Související pojmy: registr, doména, doména druhého řádu

nadřazené - Správci registrů domén
podřazené ---

O sdružení

„CZ.NIC, z. s. p. o., je zájmové sdružení právnických osob, založené roku 1998 předními poskytovateli internetových služeb. V současné době má již 106 členů. Hlavní činností sdružení je provozování registru doménových jmen .CZ a 0.2.4.e164.arpa (ENUM), zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně CZ a osvěta v oblasti doménových jmen. V současné době se sdružení intenzivně věnuje rozšiřování technologie DNSSEC a služby MojeID, rozšiřování a vylepšování systému správy domén a podpoře nových technologií a projektů, prospěšných pro internetovou infrastrukturu v České republice. CZ.NIC je členem mezinárodních organizací, které sdružují obdobné organizace ve světě (CENTR, ccNSO a dalších), a také členem sdružení EURid, spravujícího evropskou doménu .EU.”[1]

Historie domény CZ

Historii české domény datujeme od roku 1991, kdy byla založena československá doména .CS. Tehdejším správcem této domény bylo výpočetní centrum při VŠCHT v Praze. Po rozpadu ČSFR v roce 1993 se doména .CS rozdělila na slovenskou .SK a českou doménu .CZ. V té době se přidělovaly domény pouze právnickým osobám po přezkoumání vztahu žadatele k registrovanému doménovému jménu. Od roku 1997 si mohou registrovat domény druhého řádu i fyzické osoby, díky tomu byla zrušena povinnost prokázat vztah k žádanému jménu domény. V roce 1998 založilo několik předních poskytovatelů internetových služeb sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. s cílem ochrany práv zákazníků a zkvalitnění služeb českého internetu. Rok poté, v roce 1999, CZ.NIC oficiálně převzalo správu domény .CZ. Jedním z prvních realizovaných kroků po převzetí domény bylo zpoplatnění registrace domén druhé úrovně, což vedlo k finanční soběstačnosti sdružení, kdy se náklady na správu pokryly vybranými poplatky. V roce 2003 došlo k další velké změně, sdružení se rozhodlo nastoupit na decentralizovaný model správy domén, čímž umožnili vstup na trh soukromým registrátorům a samotné CZ.NIC od té doby zastává pouze funkci správce domény. Poslední velká změna se udála v roce 2007 kdy se přešlo na  Decentralizovaný Systém Domén nové generace (DSDng), který zjednodušil celý registrační proces, tím rapidně snížil cenu domén druhého řádu a zvýšil autenticitu dat o registrujících osobách. 

Orgány sdružení

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která je rozdělena do několika komor dle různých oborů a zaměření. Dalším orgánem sdružení je kolegium, jehož členové jsou volení různými komorami valné hromady. Kolegium poté volí představenstvo a dozorčí radu, kdy představenstvo vykonává statutární funkci a dozorčí rada je kontrolním orgánem celé organizace.


Členství

Stanovy zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC upravují a určují obecné podmínky členství takto:

„Členem sdružení se může stát právnická osoba se sídlem na území členského státu Evropské Unie nebo s organizační složkou na území členského státu Evropské Unie,

a)která je v okamžiku vstupu do sdružení držitelem nejméně jednoho doménového jména registrovaného v ccTLD CZ;

b) která zaplatí vstupní členský příspěvek,

c)která souhlasí se stanovami sdružení a se zakladatelskou smlouvou,

d)na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti ní zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani není v likvidaci;

e) která nemá daňové nedoplatky; f) která nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

g) jejíž statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání této právnické osoby nebo sdružení, nebo pro trestný čin hospodářské povahy, nebo pro trestný čin proti majetku, ani za jiný úmyslný trestný čin;

h) která nebyla ze sdružení vyloučena

i) která ze sdružení v posledních 6 měsících nevystoupila” [2]

Projekty

Kromě své tradiční činnosti ve správě domény .CZ má sdružení organizačně oddělené pracoviště zaměřené na výzkum a vývoj v oblasti IT, internetu a internetových služeb, které se jmenuje Laboratoře CZ.NIC a má na starost několik projektů uvedených níže:

Poznámky

  1. CZ.NIC. O sdružení [online]. 2013 [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://www.nic.cz/page/351/o-sdruzeni/
  2. CZ.NIC. Stanovy zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC. 2012. Dostupné z: http://www.nic.cz/files/nic/Stanovy20120612-26-schvalene_zneni.pdf

Použitá literatura

CZ.NIC [online]. 2013 [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://www.nic.cz

CZ.NIC. Stanovy zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC. 2012. Dostupné z: http://www.nic.cz/files/nic/Stanovy20120612-26-schvalene_zneni.pdf

CZ.NIC. Press Kit [online]. 2011 [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://www.nic.cz/files/nic/doc/CZNIC_Press_kit_122012.zip

HOLANOVÁ, Tereza. Doména CZ má narozeniny, funguje už dvacet let. Aktuálně.cz [online]. 2013-01-13 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://datarama.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=768339

POLESNÝ, David. Před dvaceti lety jste mohli poprvé zaregistrovat doménu s koncovkou CZ. Živě.cz [online]. 2013 [cit. 2013-01-24]. ISSN 1214-1887. Dostupné z: http://www.zive.cz/bleskovky/pred-dvaceti-lety-jste-si-mohli-poprve-zaregistrovat-domenu-s-koncovkou-cz/sc-4-a-167135/default.aspx