CI

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tomáš Ocásek

Klíčová slova: CI, Competitive Itelligence, konkurenční zpravodajství, konkurenceschopnost, obchodní informace

Související pojmy:

business intelligence, company intelligence, country intelligence, product intelligence, strategické CI, Taktické CI, competitor CI, customer CI, market CI, partner CI, účelové CI, technické/technologické CI


Charakteristiky

Competitive intelligence je systematický a etický program na získávání, analyzování a nakládání s externími informacemi, který může mít efekt na firemní plány, rozhodování či operace [1]. Nebo také systematický proces získávání a analyzování veřejně dostupných informací i konkurentech k zajištění firemního učení, zlepšení, odlišení a konkurenčního zaměření na podniky, trhy a zákazníky [1].

Procesy CI obecně:

- Analýza a syntéza dat a jejich transformace v informace, po zpracování informací přeměna ve znalosti.

- Sumarizace informací -> vytvoření obrazu o konkurenci

- Zohlednění informací z teritoria konkurence (např. očekávaný vývoj, investiční klima, ekonomická a politická charakteristika atd.)

Competitive Intelligence vychází z historické praxe vojenských a státních zpravodajských služeb, využívá psychologických metod a opírá se o knihovnické a informační služby. S tím, že charakter zůstává legální (většina zdrojů informací je veřejně přístupná - 95%, některé jsou získávány z šedé literatury - 4%[4]). CI odpovídá například firmě na otázky jako „Kde bychom mohli být?“, „Jak si vedeme?“, „Jak dosáhnout našich cílů?“. CI umožňuje vidět dopředu, tudíž i vidět možná varování a vyhnout se problémům, nebo naopak využít situací optimálně.

Hlavní cíle CI:

- poskytnutí užitečné informace

- indentifikace hrozeb a příležitostí

- zvýšení tržeb a zisků

- informování o legislativních a politických změnách , ovlivňujících firmu a její chod

- nezaujaté hodocení vlastní firmy

- soupeření s konkurencí a předstihnutí konkurence

- předvídání změn trhu

- snížit míru rizikovosti rozhodnutí

Typy CI

Obranné/Pasivní:

Důkladná komplexní analýza vlastního zabezpečení informací firmy (proti úniku informací o důležitých krocích, změnách a stavu firmy, její historii, technologii či produktech)

Aktivní:

Shromažďování informací potřebných pro vlastní podnikání. Proti možnému porušení zákonů nebo informační etiky byly vytvořený etické kodexy s právní normy).

Vlivové:

Využití informací - vypracování postupu a jeho využití je rozhodující faktor pro ovlivnění chodu firmy. Za tímto účelem je potřeba vybudovat vnitřní informační síť pro zpracování a užití informací.

Dělení CI

Strategické CI: Uplatňuje se hlavně při plánování ohldně strategie, kapitálu, hodnocení rizik, dlouhodobém výzkumu a vývoji a odlišení služeb od konkurence.

Taktické CI: Zaměřené na běžné procesy v podniku (zejména marketing a prodej - reklama, cena).

Competitor CI: Zaměřené na zodpovězení otázek ohledně konkurentů přímo (ať už současných nebo potenciálních).

Customer CI: Zaměřené na současné i budoucí zákazníky, cenové hladiny produktů, promoční akce. SLouží pro podporu marketingu, poskytuje data o plusech a minusech různých tahů společnosti v minulosti.

Market CI: Zaměřené na stávající trh, jeho charakteristiky, trendy, směry a velikost.

Partner CI: Zaměřené na obchodní partnery s podobným účelem jako Competitor CI nebo Customer CI.

Technické/Technologické CI: Zaměřené na výzkum a vývoj, zejména monitoruje a varuje před možným vstupem nových nebo zástupných technologií a služeb u konkurence.

Účelové CI: Cílené podle aktuálních potřeb organizace.


CI a informační technologie

Ci vyžaduje a využívá především:

- vyhledávání v rozsáhlých databázích na základě libovolných dotazů

- propojování a porovnávání dat z různých databází pro vyhodnocení spolehlivosti a aktuálnosti informací

- tvorbu různých výstupů (tabulek, grafů, atd.) ze shromážděných dat

- analyzace shromážděných dat z hlediska jejich obsahu a vzájemných souvislostí

- šíření získaných informací v organizaci a jejich vhodnou prezentaci


Použitá literatura

1. MOLNÁR, Zdeněk. Competitive intelligence. Vyd. 1. V Praze : Oeconomica, 2009. 98 s ISBN 9788024516035.

2. RANTOVÁ, Katarína. Internet- and Computer-aided tools and methods for Competitive Intelligence [rukopis]. 2007. 130 l

3. ŠMEJKAL, Petr. Úvod do problematiky Competitive Intelligence s přihlédnutím k situaci v České republice [rukopis]. 2006. 101 l

4. KULHAVÝ, Lukáš. Metody Competitive Intelligence, jejich aplikace v prostředí firmy Mad Company s.r.o. a uplatnění při otevírání nových zahraničních trhů [rukopis]. 2007. 126 l., [32] l. příl