CESNET2

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jakub Hradil

Klíčová slova: internet, FESNET, CESNET2

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - síť, internet, EARN
podřazené -


Definice

Zkratka CESNET znamená Czech Education and Scientific NETwork. Dvojka označuje druhou generaci sítě. Po určitou dobu jsme pro akademickou síť používali název TEN. Z tohoto důvodu se jedná teprve o druhou generaci, přestože zásadních technologických a výkonnostních zlomů bylo v historii sítě více.[1]

Cílem sdružení CESNET je především průběžně zkvalitňovat a vylepšovat samotnou infrastrukturu páteřní optické sítě i přístupových sítí pro jednotlivé uživatele - instituce, vědce, pedagogy i studenty.[2]

Význam

CESNET2 je národní vysokorychlostní počítačová síť určená pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání. Její páteř propojuje největší univerzitní města České republiky okruhy s vysokými přenosovými rychlostmi. Uživateli sítě jsou především vysoké školy, Akademie věd České republiky, ale i některé střední školy, nemocnice či knihovny.[3]

Historie

První kroky akademických sítí v České republice sahají do roku 1991, kdy byl díky akademické iniciativě firmy IBM ve výpočetním centru pražského ČVUT instalován sálový počítač tohoto výrobce a připojen do akademické sítě EARN (European Academic Research Network), evropské odnože sítě BITNET. Spojení mělo přenosovou rychlost 9,6 kb/s a bylo dostupné jen lokálně. Jednalo se však o první možnost přístupu k celosvětové síťové infrastruktuře u nás.[4]

Docházelo k postupnému vývoji a rychlost byla pomalu navyšována. Dalším neodvratným vývojem bylo rozdělení sítě na dva oddělené kanály. Díky této separaci vznikl samostatný kanál, který byl určen pro přijení k Internetu. Druhý kanál zůstal na dále pro připojení k EARN.

Česká republika (tehdy tedy ještě Československá republika) je připojena k Internetu a toto připojení je všeobecně velký zájem. Výsledkem jednání vysokých škol a Akademie věd je FESNET. Projekt FESNET (Federal Education and Scientific NETwork) vzniká již tentýž rok (1992) a garantem se stává ministerstvo školství. Z FESNETu se díky odštěpení slovenské části sítě stává CESNET.

Vzhledem k nevyhovujícímu sídlu CESNETU na půdě ČVUT se AV a univerzity domluvily na kompromisním řešení. 6. března 1996 díky tomu vzniklo sdružení CESNET, jehož zakládajícími členy se stalo 26 domácích univerzit společně s Akademií věd České republiky.[4]

Síť dále prochází dalším vývojem (projekt TEN, síť TEN-34 CZ, TEN-155 CZ). Za tímto vývojem stojí právě sdružení CESNET.

Zánik & Budoucnost

Rok 2000 byl velmi významným milníkem v historii sdružení. Vzhledem k situaci na tehdejším trhu s připojením k Internetu se CESNET rozhodl ukončit provozování své komerční sítě a nadále se věnovat výlučně rozvoji sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání. V březnu došlo k podpisu smlouvy se společností Contactel, která odkoupila komerční síť CESNET a začlenila ji do své infrastruktury. Síť CESNET tak de facto přestala existovat.[4]

Vzhledem k velkému zájmu o připojení k Internetu, bylo nevyhnutelné navyšování přenosových rychlostí. Zavedení gigabitových linek však bylo velmi nákladné, a proto se ČR stala "průkopníkem" v používání CEF (Customer Empowered Fibre Network). Tento přístup funguje na principu, že si zákazník svou síť sestaví sám podle svých požadavků, takže odebírá pouze materiál a nemusí platit firmě za služby, které nevyužije.

Koncept CEF se osvědčil a během několika následujících let jsme jej uplatnili v celém jádru sítě, která od října 2001 nese název CESNET2. Již roku 2002 dokázala nabídnout gigabitové přenosové kapacity v nejdůležitějších páteřních uzlech a postupně zlepšovala dostupnost skutečně vysokorychlostních transportních služeb. Tato fáze rozvoje páteřní sítě probíhala v rámci výzkumného záměru Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace, který sdružení řešilo v letech 1999–2003.[4]

Výzkumné a vývojové zázemí, kvalitní síť a celkové renomé CESNETu umožňuje aktivně se podílet na mezinárodních projektech, které tvoří základ budoucího charakteru informačních a komunikačních technologií a infrastruktur. Mezi nejvýznamnějšími a nejrozsáhlejšími mezinárodními projekty, na kterých CESNET významně participuje, je budování 40Gbit/s panevropské sítě GÉANT propojující národní sítě pro vědu a vzdělávání, kde je ředitel CESNET jedním z pěti členů řídicího výboru projektu.[2]

Zajímavosti

  • Připojení ČR k Internetu bylo oficiálně uvedeno do provozu 13. února 1992.[4]
  • Projekt FESNET musel být upraven vzhledem k tomu, že došlo k rozdělení republiky na 2 samostatné státy. Až po těchto úpravách se objevuje název CESNET.
  • Jednotlivé spoje pracovaly s přenosovou rychlostí 19,2 kb/s, pouze páteřní trasa Praha–Brno začínala rovnou s rychlostí 64 kb/s.[4]
  • Sdružení CESNET od roku 1997 provozovalo dvě navzájem oddělené sítě: akademickou TEN-34 CZ a komerční CESNET, která stále sloužila jako jeden ze zdrojů příjmů pro financování našich aktivit.[4]
  • Na konci roku 2010 bylo v síti CESNET2 osazeno více než 1400 km optických vláken komerčními DWDM systémy Cisco ONS 15454 a přes 2600 km vláken DWDM prvky CzechLight. Pro srovnání: obvod České republiky měří přibližně 2300 km.[4]

Použitá literatura

  1. CESNET [online]. 1996–2011 [cit. 2011-05-13]. CESNET FAQ. Dostupné z WWW: <http://www.cesnet.cz/provoz/faq.html#sit>.
  2. KRČMAŘOVÁ, Gabriela. CESNET2 v roce 2010. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2010, XX, 5, [cit. 2011-05-13]. Dostupný z WWW: <http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/645.html>. ISSN 1212-0901.
  3. CESNET [online]. 1996–2011 [cit. 2011-05-13]. Sit CESNET2. Dostupné z WWW: <http://www.cesnet.cz/provoz/>.
  4. CESNET [online]. 1996–2011 [cit. 2011-05-13]. CESNET: Historie národní sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání. Dostupné z WWW: <http://www.cesnet.cz/doc/historie.html>.