CAF

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marie Sýkorová

Klíčová slova: sebehodnocení, nástroj pro řízení kvality

Synonyma: Common Assessment Framework, společný hodnotící rámec

Související pojmy: benchmarking, model excelence

nadřazené - řízení kvality

podřazené -CAF - výklad pojmu

CAF - Common Assessment Framework se překládá jako společný hodnotící rámec.

Jedná se o volně šiřitelný nástroj napomáhající organizacím veřejného sektoru. Na jeho vzniku se podíleli ministři Evropské unie zodpovědní za veřejnou správu a její zkušební verze byla zahájena v květnu 2000.

Tento nástroj je volně dostupný pro veřejné organizace v celé Evropě, je snadný pro použití a slouží ke zlepšení výkonu řízení kvality. Jedná se o tzv. total quality management (TQM) tool – neboli o nástroj pro řízení celkové kvality, inspirovaný hlavním modelem celkové kvality a zvláště modelem excelence (dokonalosti ) Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM). Vznikl především pro využití v organizacích veřejného sektoru, s přihlédnutím k jeho specifikům.

Je založen na předpokladu, že vynikajících výsledků v činnosti organizace, ve vztahu občan/zákazník, případně lidé versus společnost lze dosáhnout pomocí hnací strategie vedení a plánování, lidí, partnerství, zdrojů a procesů. Snaží se pohlížet na organizaci z různých úhlů pohledu v tentýž okamžik, jakýsi holistický přístup k analýze činnosti organizace.

Soubor:Model CAF.JPG

Společný hodnotící rámec - struktura (1)

Cíle CAF

CAF má 4 hlavní cíle:

1. Zavést do veřejné administrace zásady TQM a postupně naučit její pracovníky je používat, a také pochopit, v čem spočívá sebehodnocení – od stávajícího „plánuj a dělej“, kdy je činnost prováděna v určitých sekvencích, po plně rozvinutý cyklus „plánuj-dělej-zkontroluj-jednej“.

2. Usnadnit sebehodnocení ve veřejných organizacích, vedoucí ke stanovení diagnózy a nápravného opatření.

3. Působit jako můstek mezi odlišnými modely použitými v řízení kvality.

4. Usnadnit posuzování kritérií v organizacích veřejného sektoru.


Na CAF je nejcennější zapojení všech zaměstnanců do projektu – jedná se o propojení vedení organizace s jeho zaměstnanci. Dává příležitost ke vzniku diskuzního fóra, na němž se často setkávají zaměstnanci poprvé se svým vedením, a může být cestou ke zlepšování výkonnosti i pracovních procesů.

Využití

Využití CAF v Evropě: Během posledních 10 let byl CAF model použit témeř ve 2000 organizacích veřejného sektoru a počet jeho uživatelů stále stoupá.


Common Assessment Framework se stal také klíčovou složkou programu Záležitost každého dítěte: změna pro děti, jehož cílem je co nejdříve rozpoznat potřeby dětí a mladistvých, které nejsou naplněny běžnou univerzální péčí, které se jim dostává a poskytuje včasnou a koordinovanou podporu k naplnění těchto potřeb. (3)


Common Assessment Framework je standardní nástroj hodnocení, který v poslední době využívají mnozí profesionálové pracující s dětmi pro posouzení a doporučení. CAF je ceněn jako vodítko potřeb, nástroj založený na nepopiratelných faktech, který podporuje jednotu, zajišťuje odpovídající 'včasný zásah', snižuje poplatky na místní orgány zabývajícími se dětmi a vede k vývoji 'společného jazyka' mezi profesionály péče o dítě. (4) Sledování zkušeností profesionálních vedoucích pracovníků s CAF vede k závěru, že neexistuje nejlepší způsob, jak jej používat. Důležitá je podpora a vytvoření důvěry, školení a poradenství (včetně školení provozních manažerů), učení se od druhých, včetně výměny odborných hodnocení, např. u lékařů.(5)

Použitá literatura

1. CAF - Common Assessment Framework. In European Institute of Public Administration (EIPA) [online]. Maastricht (NL) : © 2010 European Institute of Public Administration, 2010 [cit. 2010-10-27]. Dostupné z WWW: http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191

2. GILLIGAN, Philip ; MANBY, Martin . The Common Assessment Framework: does the reality match the rhetoric?. Child & Family Social Work [online]. May 1, 2008, 13, 2, str.177-187, [cit. 2010-10-27]. Dostupný z WWW: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&hid=10&sid=14099856-9e6a-4204-bb8f-d7fd899a85bf%40sessionmgr4>. ISSN 13567500.

3. Common Assessment Framework Fact sheet. In Common Assessment Framework Fact sheet [online]. .docstoc : Barnsley Metropolitan Borough Council, September 2007 [cit. 2010-10-27]. Dostupné z WWW: <http://www.docstoc.com/docs/28400910/Common-Assessment-Framework-Fact-sheet>.

4. WHITE, Sue ; HALL, Chris ; PECKOVER, Sue . The Descriptive Tyranny of the Common Assessment Framework: Technologies of Categorization and Professional Practice in Child Welfare . British Journal of Social Work [online]. 2008, 39, 7, str.1197-1217, [cit. 2010-10-27]. Dostupný z WWW: <http://bjsw.oxfordjournals.org/content/39/7/1197.full>.

5. Evaluating the Common Assessment. In Research Report RR740 [online]. [s.l.] : University of East Anglia, 2006 [cit. 2010-11-26]. Dostupné z WWW: <http://www.teachers.gov.uk/_doc/11227/rr.evaluating%20the%20common%20assessment%20framework.pdf>.