Business plan

Z WikiKnihovna
Verze z 22. 12. 2011, 11:41, kterou vytvořil Misha (diskuse)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michaela Kočová

Klíčová slova: podnikání, dokument

Synonyma: podnikatelský plán, obchodní plán

Související pojmy:

nadřazené -
podřazené -


Charakteristika

Business plan (podnikatelský plán, obchodní plán) je dokument, který popisuje základní smysl existence firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Slouží také jako základní dokument pro získání a zajištění finanční nebo jiné podpory pro nový obchodní koncept. Objasňuje podnikatelský záměr ve vztahu ke konkurenci a potřebným finančním prostředkům. Může také obsahovat základní informace o organizaci.

Business plan je podkladem pro úspěšné podnikání, upřesňují se v něm podnikatelské záměry. Je založen na analýzách a umožňuje poměřit plány s realitou, a pokud se v něčem liší, je nutné identifikovat, jak je to možné a proč tomu tak je. Pomáhá v plánování výdajů a v získání lepších podmínek od dodavatelů.[1][2]

Formy

Business plan může mít 2 formy:

  • jednoduchá forma - pár vět, které si podnikatel musí pamatovat, aby mohl hovořit o svých plánech
  • složitější forma - svazek okolo padesáti stran, který vysvětluje vše o záměrech, cílech, konkurenci atd.[3]

Externě a interně zaměřený Business plan

Podnikatelský plán může být externě či interně zaměřený. Externě zaměřený plán je důležitý pro externí zainteresované strany, zejména finanční subjekty. Vnitře zaměřený plán je nezbytný pro dosažení cílů vnější politiky. Může zahrnovat vývoj nového výrobku, služby, informačního systému restrukturalizaci financování.

Obsah

Není přesně daný žádný pevný obsah podnikatelského plánu. Jeho obsah a forma se řídí podle cílů podniku, publika, kterému je určen, a také záleží na velikosti podniku. [1]

Fáze

1) Elevator Pitch

Elevator Pitch je stručná, jasná prezentace, kterou může podnikatel kdykoli představit. Představuje stručný podnikatelský plán, který se většinou nevyhotovuje písemně, ale je předáván/prezentován ústně. Často se používá k probuzení zájmu zákazníků nebo potenciálních investorů.

2) Executive Summary (výkonný plán)

Je to krátká verze podnikatelského plánu; stručný podnikatelský plán v písemné podobě. Rozsah je 1, maximálně 2 strany velikosti A4.

3) Zkrácený podnikatelský plán

Je to kratší podoba plného plánu, text zkráceného podniktelského plánu nejde do hloubky a neuvádějí se zde žádné detaily.

4) Plný podnikatelský plán

Plný podnikatelský plán je kompletní dokument určený podnikateli pro jeho úspěšné podnikání a je také důležitý pro pozitivní rozhodnutí rozhodnutí investora. Při vytváření plného podnikatelského plánu jsou důležité 3 body - předmět podnikání, potřeba něco získat a nabídka.

5) Produkt/služba

Představují podstatu podnikání, v této fázi se provádí analýza nazvaná Feature - Benefit - Proof (popis - výhoda - důkaz).

6) SWOT analýza

Pochází z anglických zkratek S - strenghts (silné stránky), W - weaknesses (slabé stránky), O - opportunities (příležitosti), T - threats (hrozby). Je to studie, která pomáhá posoudit úspěšnost firmy nebo určitého projektu zjištěním silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku.

7) Prodejní a marketingová strategie

Ukazuje, jak si podnikatel představuje svůj projekt nabízet, prodávat, jaké budou vstupy, výstupy, náklady, marže, zisky, prezentace, prppagace atd.

8) Hotovostní toky (cash flow)

Hotovostní toky představují rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za dané období. Důležité jsou zde také předpovědi hotovostních toků (Cash Flow Forecast).

9) Zakončení

Zde se udávají důvody, proč by bylo výhodné investovat do daného podnikání.

10) Přílohy

V přílohách se uvádí např. obrazový materiál, tabulky atd.

Open business plan

Tradiční podnikatelský plán je důvěrný a slouží pro omezené množství posluchačů. Je obecně považován za tajný. Nicméně díky vzniku svobodného software a open source přispěl ke vzniku Open business plánu. Open business plan je podnikatelský plán s neomezeným okruhem a počtem posluchačů. Je většinou zveřejněn a zpřístupněn všem.

Použité zdroje

  1. 1,0 1,1 Business plan. Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. [cit. 2011-11-21]. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/Business_plan>
  2. Business plán. Bizplan.cz [online]. [cit. 2011-11-21]. Dostupné z <http://www.bizplan.cz/plan1.htm>.
  3. Jak napsat podnikatelský plán. CzechInvest [online]. [cit. 2011-11-21]. Dostupné z <http://www.czechinvest.org/data/files/podnikatelsky-plan-48-cz.pdf>.