Business Intelligence

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Šimon Vích


Klíčová slova: ekonomická činnost, ekonomický subjekt, ekonomie, podnikání, zpracování informací

Synonyma: business information, economic information, economic intelligence, ekonomická informace

Související pojmy:

nadřazené - ---
podřazené - Competitive Intelligence, Competitor Intelligence, data mining, Knowledge Management


Výklad termínu

Termín Business Intelligence zavedl a zpopularizoval v roce 1989 Howard J. Dresner, který pracoval jako výzkumný pracovník (na pozici analytika) ve společnosti Gartner Group. Dresner chápal tímto termínem soubor pojmů a metod, jejichž společným a obecným cílem je zlepšit rozhodování v organizacích a to za pomoci systémů pro zpracování informací. [5]

V současné době se pojmem Business Intelligence myslí „komplex procesů, aplikací a tecnologií IS/ICT, které téměř výlučně podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na principu multimenzionality,“ [5, s. 89] tj. možnosti pohlížet na realitu z více úhlů pohledu.

Počítačově založené techniky, které jsou používané k analyzování obchodních údajů, zahrnují například pochopení interních či externích silných a slabých stránek organizace a schopnost rozeznat a porozumět vztahům mezi různými daty, které mohu vést k lepšímu rozhodování. Dále zahrnují detekci příležitostí pro inovaci a snižování nákladů a optimální využívání zdrojů. Údaje o obchodu jsou sledovány, shromažďovány, analyzovány a zpracovávány výhradně jako údaje o celku, tudíž nejde jenom o údaje pojednávající o zákaznících, trhu nebo konkurentech. [2]

Business Intelligence pomáhá organizacím především efektivně využívat firemní data. Neděje se tak pouze z důvodu analýzy již proběhlých procesů a jevů, nýbrž také k předvídání budoucího vývoje. Většina firemních systémů je v dnešní době zahlcená nepotřebnými daty, ze kterých lze relevantní informace získat jenom velice obtížně. Dobře spravovat, analyzovat a vyhodnocovat velké objemy dat, většinou v souvislosti s ukládáním surových dat, jejich správou a data miningem, je velice důležité. [7] Správné využívání Business Intelligence totiž dopomáhá organizacím získat výhodu v boji s konkurenty na trhu.

Hlediska informací

Z hlediska ekonomického subjektu rozlišujeme několik okruhů informací. Patří mezi ně informace umožňující chod a řízení samotné organizace (např. vnitroorganizační informační systém), informace o firmě, které jsou určené veřejnosti (a to vyžadované legislativou – např. živnostenský rejsřík či zlepšující organizační strategie – např. reklama) a informace o konkurenci a okolí firmy (např. konkurenční zpravodajství). Z hlediska původu dělíme informace ekonomické povahy na interní (tj. informace vznikající uvnitř firmy) a externí (tj. informace vznikající mimo firmu). Z hlediska míry jejich zpracovanosti mohou být informace buď primární (tj. informace získané přímým zaznamenáním objektů) nebo sekundární (tj. informace obsažené v samotných dokumentech). [4]

Rizika

Mezi rizika při aplikaci Business Intelligence patří špatná dostupnost a kvalita dat. Nekvalitními daty se myslí data o potenciálních zákaznících, kdy identifikační a kontaktní údaje neumožňují jednoznačnou identifikaci zákazníka a z toho důvodu s ním neumožňují dále pracovat. Velkým problémem při využívání možností Business Intelligence mohou být také samotní uživatelé, což se projevuje konkrétně nejvíce při špatném definování požadavků na výstupy, častých změn zadání, nekvalitní či neúplné datové základně a špatné komunikační síti. [8]

Použitá literatura

  1. BUŘITA, Ladislav. Business Inteligence pro podporu velení a řízení. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2008. 79 s. ISBN 80-7231-598-7.
  2. BusinessDictionary.com [online]. c2010 [cit. 2010-04-03]. Dostupné z: <http://www.businessdictionary.com/definition/business-intelligence-BI.html>.
  3. Business intelligence: příručka manažera. Praha: Tate International, 2007. 166 s. ISBN 80-86813-12-7.
  4. Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [online]. 2009, poslední revize 21.9.2009 [cit. 2010-04-03]. Dostupné z: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik>.
  5. GÁLA, Libor., POUR, Jan., TOMAN, Prokop. Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 482 s. ISBN 90-247-1278-4.
  6. HÝŽOVÁ, Petra. Uplatnění principů Business Intelligence v praxi. Brno, 2006. 106 s. Diplomová práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí práce Jiří Kubita.
  7. KHUDHUR, Patrik. Business intelligence: Je třeba přemýšlet. Computer World [online]. [2010], poslední revize 18.10.2007 [cit. 2010-04-03]. Dostupné z: <http://computerworld.cz/whitepapers/business-intelligence-je-treba-premyslet-2095>.
  8. PITTNER, Kamil. Business intelligence: mějte pod čepicí. Business World [online]. [2010], poslední revize 25.9.2007 [cit. 2010-04-03]. Dostupné z: <http://businessworld.cz/aktuality/business-intelligence-mejte-pod-cepici-2700-p2903>.