Born digital

Z WikiKnihovna
Verze z 6. 2. 2012, 13:01, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (71 revizí: IMPORT B: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lucia Kelemenová

Kľúčové slová:

Synonymá: digital exclusive, natively digital

Súvisiace pojmy:

nadradené- digital preservation, digitálna knižnica, repozitár
podradené- elektronické publikovánie, digitálny objekt


Definícia

"Born-digital je termín definovaný ako zdroje, ktoré sú predmetom vytvárania a spravovania dokumentov v digitálnej forme. Takýto dokument vznikol tak, že nemá svoju analógovú podobu" (teda neexistuje v tlačenej podobe). To znamená, že nevznikol digitalizáciou analógového dokumentu, a ani sa nepredpokladá, že bude mať svoj analógový ekvivalent. Pri born digital dokumentoch je veľké riziko ich poškodenia alebo straty [1]. Príkladom môže byť dokument napísaný v textovom editore, fotografie vytvorené digitálnym fotoaparátom alebo pieseň skomponovaná na počítači. Born digital materiály sú schopné uchovávania a šírenia v rovnakej kvalite, v akej boli vytvorené.


V súčasnosti je veľkou výzvou dlhodobá archivácia born digital dokumentov, z toho dôvodu, že obsahujú mnoho významných dokumentov a poznatkov. Archiváciou webu sa zaoberá projekt Archive.org, ktorý má aj svoj český ekvivalent WebArchiv.cz. Born digital dokumenty sú poskytované aj v digitálnych knižniciach, ktoré majú, okrem iného, za úlohu budovať zbierky born digital objektov. Dlhodobá ochrana digitálnych objektov (digital preservation) zabezpečuje použiteľnosť, prístupnosť digitálnych objektov mnoho rokov. Dôležitou úlohou je, aby born digital dokumenty nikdy nezanikli, a aby boli vyhľadateľné aj po mnohých rokoch bez ohľadu na zastaralosť technológií, čo je prekážkou pri plnení tejto úlohy. Takúto úlohu plnia digitálne repozitáre.


Stratégie pre archiváciu

Stratégie by mali dosiahnuť nasledovné:

- mala by presne vykresliť formátovanie a obsah dokumentu, ako zamýšľal autor

- mala by sa udržať stabilita formátu súboru, tak ako je to možné. Zahŕňa to prevod formátov a ukladanie pôvodných aj prevedených súborov.


- dokumenty je najlepšie uchovávať v pôvodnom formáte, ak je to možné (vo väčšine prípadov to bude MS Office, prípadne PDF)

- vytvoriť si súbor archívnych dokumentov, najlepšie v PDF formáte (väčšina softvérov už poskytuje konvertovanie na PDF), pretože sa považuje za štandard


Vlastnosti

- "krátkodobá životnosť v porovnaní s analógovými dokumentmi, závisí to od technologických možností, prístupnosti

- dekódovanie počítačom alebo inými zariadeniami

- premenlivosť

- hypertextová štruktúra

- multimedialita

- stavebnicový charakter

- nestratová reprodukcia

- jednoduchá formálna transformácia

- možnosť on-line prístupu - distribuovanosť

- interaktívnosť" [2].


Typy born digital dokumentov

- Born digital fotografie - fotografie vytvorené digitálnymi fotoaparátmi

- Digitálne dokumenty – v PDF formáte

- Súbory web obsahu – Internet Archive zachytáva snímky na webe, každá inštitúcia by si mala vytvárať svoj vlastný archív, kvôli dôkladnejšiemu uchovávaniu born digital materiálov.

- Digitálne rukopisy – osobné „rukopisy“ vytvorené v digitálnej podobe (born digital), nie na papier

- Elektronické záznamy – vládne, podnikové, inštitucionálne archívy (najmä e-maily, databázy, tabuľky, prezentácie a iné podobné typy súborov, z ktorých niektoré možno čítať len pomocou špeciálnych softvérov. Archivácia týchto dokumentov je veľmi dôležitá.

- Súbor štatistických dát – takéto sú tvorené vo výskumoch a sú dôležité pre budúce výskumy, samozrejme existujú len v digitálnej podobe

- Dynamické dáta – napríklad údaje z Twittru a Facebooku, aktualizácie web stránok

- Digitálne umenie – fotografie, počítačová grafika

- Digitálne médiá – hudobné CD, DVD film, videohry


Poznámky

  1. CUBR, Ladislav, HAVLOVÁ, Jaroslava. Born digital. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR. [cit. 2011-05-20]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014624&local_base=KTD>.
  2. Vojtášek, Filip. Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 10 [cit. 10.06.2011]. Dostupný na internete z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/675>.


Použitá literatúra

- CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR. [cit. 2011-05-20]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014623&local_base=KTD>.

- GLADNEY, Henry M. Preserving digital information. Berlin : Springer, 2007. 200 s. ISBN 978-3-540-37886-0. In: HUTAŘ, Jan. Dlouhodobá ochrana digitálních dat. [online]. 2010. [cit. 2011-05-20]. <Dostupný z WWW: http://www.ndk.cz/ochrana-digitalnich-dat>.

- Archival standards for bornd digital documents: Recommended methods for keeping stable preservation copies: Rutgers community repository. [online]. 2010. Dostupné na internete z WWW: <http://odin.rutgers.edu/standards/20100803-RUcoreStandards-BornDigitalDocuments>.

- ERWAY, Ricky. Defining "Born Digital". [online]. 2010. [cit. 2011-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/research/activities/hiddencollections/borndigital.pdf>.