Bariéry v přístupu k informacím

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Anežka Švábenská

Klíčová slova: přístupnost, handicap, znevýhodnění, architektonické bariéry, senioři, menšiny

Synonyma: informační překážky

Související pojmy:

nadřazené: informační potřeby
podřazené: osoby se specifickými potřebami

Charakteristiky

Knihovna je „zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem[1] Bohužel ne všem lze poskytnout rovný přístup, protože nemohou knihovních služeb využívat standardně. Uživatelé nemohou využívat služby, čímž vznikají bariéry. Bariéry v přístupu k informacím jsou fyzické či technické překážky, které brání vyhledávat, získávat a využívat informace. Velkou skupinou, kterou sem řadíme, jsou osoby se specifickými potřebami.

Osoby se specifickými potřebami v knihovnách

Je vhodné, aby personál, který přichází do kontaktu s uživatelem, byl průběžné proškolován pro práci s těmito osobami. Standard Handicap Friendly (SKIP, 2012) byl vytvořen za účelem „vytvoření rámce pro poskytování služeb znevýhodněným uživatelům a navrhuje doporučené postupy pro české prostředí.“[2]

Senioři

Knihovníci se snaží řešit problémy seniorů jako je samota, pocit neužitečnosti, seberealizace seniorů, jejich zdravotní a finanční stav. Pro tuto skupinu uživatel jsou tvořeny služby: donáška knih až do domu, dobrovolnictví určené pro seniory, veřejná čtení, IT kurzy, besedy, trénování paměti, další vzdělávání seniorů a jiné.

Zdravotně znevýhodnění

Jedná se o osoby s určitým omezením, které ztěžuje život daného jedince ve společnosti.
Můžeme je rozdělit na:

 • tělesné handicapy
  Jde o postižení pohybového aparátu, které omezuje mobilitu jedince, například jde o osoby upoutané na invalidní vozík, osoby využívající berle či jiné pomůcky k umožnění pohybu.
 • smyslové handicapy
  Sem řadíme sluchové a zrakové postižení, které může zasahovat daný smysl úplně či jen částečně. Pro nevidomé funguje speciální Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
 • mentální handicapy
  „Snížení intelektuálních schopností osobnosti, které vzniká v průběhu vývoje a je obvykle provázeno nižší schopností orientovat se v životě.“

Odstraňování bariér pro tuto skupinu začíná u vhodné úpravy webových stránek knihovny, bezbariérový přístup do a vně budovy, využití kompenzačních pomůcek jako například indukční smyčka a alternativní přístup k počítači a internetu.

Národnostní, etnické a jazykové menšiny

K této skupině se váží bariéry jazykové, kulturní odlišnosti a nedostatečná informovanost.

Ostatní osoby se specifickými potřebami

Sem můžeme řadit například sociálně vyloučení z důvodu chudoby, osoby se sníženou schopností komunikace, děti s dysfunkcemi, osoby pečující.

Architektonické bariéry

Bariéry, které vznikli při stavbě budovy knihovny. Tyto bariéry je možné odstranit – ke schodům přidat pojízdnou plošinu, nechat postavit výtah a případně jinými konstrukčními zásahy do stavby. Bohužel v některých knihovnách na takové změny nemají finance.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 174/1994 Sb., č. 132/1998 Sb., č. 137/1998 Sb. – řeší oblast architektonických bariér, zabývají se také osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, tento pojem nezahrnuje jenom osoby se zdravotním postižením, ale i těhotné ženy, matky s kočárky, staří lidé a osoby s dočasným omezením pohybu.[3]

Poznámky

 1. Česko. Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 98. Dostupný také z WWW: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm
 2. CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Standard Handicap Friendly. Knihovna [online]. 2012, roč. 23, č. 2, s. 95-102 [cit. 2015-01-16]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna122/cerni.htm
 3. Odstraňování architektonických, dopravních a komunikačních barier. SDRUŽENÍ VELETA. Infoposel.cz: informační systém pro zdravotně postižené [online]. c2000-2015 [cit. 2015-01-16]. Dostupné z: http://infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr=24&idc=1031329442
.

Použitá literatura

 • HOUŠKOVÁ, Zlata. Osoby se specifickými potřebami v knihovnách 1. Senioři: seminář pro knihovníky a informační pracovníky – knihovnický inovační kurz, modul 1 – Společný základ [prezentace PowerPoint].
 • HOUŠKOVÁ, Zlata. Osoby se specifickými potřebami v knihovnách 2. Zdravotně znevýhodnění 3. Národnostní, etnické a jazykové menšiny: seminář pro knihovníky a informační pracovníky – knihovnický inovační kurz, modul 1 – Společný základ [prezentace PowerPoint].