Bílá kniha terciárního vzdělávání

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Pospíchal

Klíčová slova: Bílá kniha, terciální vzdělávání, reforma školství

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - Reforma vysokých škol
podřazené - ---


Definice

„Bílou knihu musíme chápat především jako nástroj usměrňující a kultivující diskusi o tom, jakým způsobem nastavit dlouhodobé změny v terciárním vzdělávání a do jaké míry využít doporučení mezinárodních expertů. Bílá kniha by měla v konzistentní formě říci, kterým směrem se terciární vzdělávání v České republice může ubírat. Stanoví strategický rámec, hlavní cíle a nabídne určité nástroje k jejich realizaci. Na Bílou knihu terciárního vzdělávání budou v další fázi navazovat další nezbytné kroky, zejména nová legislativní úprava terciárního vzdělávání.“[1]

Obecně

Bílá kniha terciálního vzdělávání je dokument vypracovaný MŠMT na základě zprávy o stavu českého vysokého školství připravenou experty OECD. „Zprávu expertního týmu OECD, která je jedním ze základních podkladů plánovaných změn, lze číst následujícím způsobem: Chce-li česká ekonomika obstát v konkurenci ostatních znalostních společností, musí se kromě jiného změnit i systém terciárního vzdělávání.“[2] Doporučuje postupy, jak by se dalo vylepšit české terciální školství. Převážně jsou to vysoké školy, ale patří sem také vyšší odborné školy a doktorské studijní programy v ústavech Akademie věd ČR. Tyto návrhy jsou na 10-20 let dopředu. Navrhuje flexibilní propojení Akademie věd, soukromého sektoru a vysokých škol. Školy by měly mít větší zodpovědnost za uplatnění svých absolventů na trhu. Také by měly více produkovat vědecké práce a výzkum. Podle toho, jak budou jejich práce úspěšné, články citované a studenti nacházet uplatnění, také budou získávat „nálepku“ vědecké školy. Podle toho se budou rozdělovat finance. Školy s lepšími výsledky získají více peněz než školy neproduktivní. Studenti by se také měli podílet na financování svých studií. Návrh se setkal s obrovskou vlnou nespokojenosti z mnoha stran. Studenti byli proti zavedení školného. Akademikům se nelíbilo, že je nikdo neoslovil při přípravách dokumentu. Dále by také podle jejich slov byla omezena jejich autonomie.

Cíle

 • Rozpoutat debatu na téma reformy českého vysokého školství.
 • Propojení terciálního vzdělávání, Akademie věd ČR a soukromého sektoru
 • Srovnání českých vysokých škol se světem
 • Zvýšit kvalitu a produkci vědeckých prací

Obsah

 • Úvodní slovo ministra
 • Předmluva
 • Úvod – Co je a co není Bílá kniha terciárního vzdělávání
 • Stručný přehled stavu českého systému terciárního vzdělávání
 • Kapitola 1: Terciární vzdělávání
 • Kapitola 2: Struktura systému
 • Kapitola 3: Výzkum a vývoj
 • Kapitola 4: Spolupráce s aplikační sférou
 • Kapitola 5: Řízení a samospráva
 • Kapitola 6: Financování
 • Kapitola 7: Rovnost šancí
 • Kapitola 8: Předpoklady úspěchu reformy terciárního vzdělávání na nižších stupních vzdělávacího systému
 • Příloha 1: Základní vazby a vzájemné synergie individuálních projektů národních v oblasti terciárního vzdělávání
 • Literatura 
 • Slovník pojmů a zkratek


Citace

 1. Otázky a odpovědi k Bílé knize terciárního vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: Otázky a odpovědi k Bílé knize terciárního vzdělávání [online]. Čtvrtek, 12. červen 2008 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/bila-kniha/otazky-a-odpovedi-k-tezim-bile-knihy-terciarniho-vzdelavani
 2. Tamtéž


Seznam zdrojů

Otázky a odpovědi k Bílé knize terciárního vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: Otázky a odpovědi k Bílé knize terciárního vzdělávání [online]. Čtvrtek, 12. červen 2008 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/bila-kniha/otazky-a-odpovedi-k-tezim-bile-knihy-terciarniho-vzdelavani

MATĚJŮ, Petr a kol. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009. 2009. Dostupné z: http://www.msmt.cz/reforma-terciarniho-vzdelavani/bila-kniha [v pdf]

Bílá kniha terciárního vzdělání. Mají se studenti bát?. Www.studak.cz [online]. 2009 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.studak.cz/bila-kniha-terciarniho-vzdelani-maji-se-studenti-bat/