Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v ČR

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Barbora Ondrušová

Klíčová slova: program rozvoje vzdělávání, bílá kniha, white paper, reforma školství

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené: - vládní strategie

podřazené: - ---


Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (dále jen ČR) - Bílá kniha "formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání, odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci škol.[1]

Bílá kniha jako dokument


V prostředí členských států Evropské unie představuje pojem "bílá kniha" (anglicky white paper) nezávazný dokument, jehož funkce je spíše doporučující. Představuje výsledek komunikace o určitém společenském problému a obsahuje návrhy na aktivitu v konkrétní problematické oblasti. V České republice vstoupily v platnost např. Bílá kniha o obraně (Ministerstvo obrany ČR), Bílá kniha o elektronickém obchodu (bývalé Ministerstvo informatiky ČR) a pojednávaná Bílá kniha - Národní program rozvoje vdělávání v České republice (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále jen MŠMT ČR).

Základní informace


Bílá kniha MŠMT ČR představuje závazný základ pro konkrétní realizační plány tohoto resortu. Zároveň působí jako otevřený dokument, který může být v budoucnu znovu kriticky zkoumán, hodnocen, revidován a obnovován. Představuje "systémový projekt, formulující myšlenkové východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu."[2] Konkrétní vize reformy školství v podobě dokumentu Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v ČR přetavená do nového školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.), zákona o pedagogických pracovnících (Zákon č. 563/2004 Sb.) nebo do zákona o ústavní výchově (Zákon č. 109/2002 Sb.) navazuje na předchozí reformní snahy, diskuse a dokumenty, př. "České vzdělání a Evropa" (tzv. Zelená kniha), "Výzva pro 10 milionů" a jiné. [3]

Hlavní kapitoly dokumentu


Česká Bílá kniha je rozdělena na několik hlavních kapitol, které se dále dělí na konkrétnější podkapitoly, týkajících se např. společných otázek, specifických problémů probírané části vzdělávání atd. Jednotlivé podkapitoly v dokumentu obsahují shrnuty doporučení té které oblasti.
Hlavní části dokumentu:

 1. Východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací soustavy
 2. Předškolní, základní a střední vdělávání
 3. Terciární vzdělávání
 4. Vzdělávání dospělých[2]

Obsah a cíle dokumentu


Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání je výsledkem analytické, hodnotící a srovnávací činnosti české vzdělávací soustavy s těmi zahraničními po roce 1989. Reaguje a opírá se o konkrétní výroční zprávy MŠMT zaměřených na stav a rozvoj vzdělávání v ČR, př. "Školství v pohybu" (1996), "Školství na křižovatce" (1999), "Na prahu změn (2000), ale i o publikaci OECD "Zprávy o národní politice ve vzdělávání: Česká republika" (1996). Bezprostředně navazuje na publikaci "České vzdělávání a Evropa: strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie" (1999).
Poukazuje na prioritu, kterou má být sociálně-ekonomický rozvoj České republiky, "protože rozhodujícím způsobem ovlivňuje lidský a sociální kapitál společnosti, hodnotovou orientaci lidí i kvalitu jejich každodenního života."[2] Deklaruje požadavek vůči financování české vzdělávací soustavy v porovnání s ostatními zeměmi, aby byl postupně nárůst veřejných výdajů na vzdělávání v České republice na úrovni 6% HDP.
Uvádí více rozměrů vzdělávání, kde se zaměřuje na cíle, jakými jsou:

*"rozvoj lidské individuality
*zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti
*výchova k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje společnosti
*posilování soudržnosti společnosti (rovný přístup ke vzdělání, výchova k lidským právům a multikulturalismu)
*podpora demokracie a občanské společnosti (tzv. mediální výchova)
*výchova k partnerství, spolupráci, solidaritě v evropské i globalizující se společnosti
*zvyšování konkurenceschopnosti a prosperity společnosti
*zvyšování zaměstnatelnosti."[2]

Pro dosažení výše uvedených cílů je třeba osvojit si v procesu vzdělávání tzv. klíčové kompetence, které znamenají schopnost komunikovat, pracovat s informacemi i číselnými údaji, dokázat pracovat v týmu, nejen se učit, ale zároveň umět všechny získané vědomosti a kompetence tvůrčím způsobem využít. Václav Zeman ze združení "Člověk v tísni" uvádí v jednom ze svých článků při klíčových kompetencích zásadní cíl refomy školství, který shrnuje "do sdělení, že žáci by toho měli více umět namísto znát."[3]

Hlavní strategické linie vzdělávací politiky v ČR a jejich naplnění


Na základě schváleného usnesení vlády ze dne 7. února 2001 se Národní program rozvoje vzdělávání měl zaměřit v letech 2001 - 2005 na následující hlavní strategické linie:

 1. "Realizace celoživotního učení pro všechny
 2. Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve společnosti znalostí
 3. Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání
 4. Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí
 5. Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických pracovníků
 6. Přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému spolurozhodování."[2]

V roce 2008 byla MŠMT ČR pověřena vybraná skupina odborníků, aby analyzovala, nakolik byly naplněny cíle definované v Bílé knize - Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR přijatém v roce 2001. Dokument dostal název Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice v roce 2001 a je dostupný na webových stránkách MŠMT ČR.

Poznámky


 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy." Www.msmt.cz [online]. [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha [online]. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001, 98 s. [cit. 2012-05-22]. ISBN 80-211-0372-8. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf
 3. 3,0 3,1 Reforma školství v České republice: Varianty. In: [online]. Praha: Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s., 2006 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.varianty.cz/reforma-prirucka.pdf


Seznam zdrojů


 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy." Www.msmt.cz [online]. [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol
 2. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha [online]. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001, 98 s. [cit. 2012-05-22]. ISBN 80-211-0372-8. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf
 3. Reforma školství v České republice: Varianty. In: [online]. Praha: Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s., 2006 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.varianty.cz/reforma-prirucka.pdf
 4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy." Www.msmt.cz [online]. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/analyza-naplnovani-cilu-vzdelavani
 5. Euroskop.cz: Věcně o Evropě. [online]. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.euroskop.cz/200/322/clanek/bile-knihy/