Autorský zákon a digitalizace

Z WikiKnihovna
Verze z 23. 5. 2012, 00:28, kterou vytvořil Šteinigerová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Šteinigerová

Klíčová slova: digitalizace, autorský zákon

Související pojmy:

nadřazené - právo, státní legislativa, sbírka zákonů České republiky
podřazené - digitalizace textu, digitalizace obrazu, digitalizace zvuku, ochrana vlastnického práva


Odborná literatura nám poskytuje velké množství definic digitalizaci. Podle Pavly Jedličkové je digitalizace „konverze trojrozměrného dokumentu, na němž je uložen analogový záznam, do jeho elektronické reprezentace. Tento proces slouží zpravidla účelům dalšího zpracování a příp. archivace digitalizovaného dokumentu. Pro percepci je třeba převést na výstupním zařízení původní digitální dokument zpět na analogový.“[1]

Díky masovosti digitalizaci se knihovny poprvé dostaly do postavení, kdy si navzájem konkurují, a to především ve svých primárních funkcích (shromažďování, zpřístupňování, uchovávání).

S procesem digitalizace dokumentů vyvstalo hned několik otázek. Budou knihovny zbytečné? Jak se změní jejich úloha? Jaké služby budou poskytovat? Apod. V digitalizaci můžeme ovšem vidět i velký potenciál právě pro knihovny, který ovšem komplikuje absence jasné představy o zpřístupňování digitalizovaných dokumentů. Hlavní překážkou celého procesu je autorský zákon a nejednotnost jeho výkladu.

Současné možnosti digitalizace knihovního fondu

Podle Autorského zákona § 37 Knihovní licence: „Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení.“ Knihovny tedy mohou digitalizovat dokumenty pro archivní a konzervační účely (projekt Webarchiv). Mohou také zhotovit digitální kopii dokumentu z vlastního knihovního fondu, tzv. Služba EDD (Služba elektronického dodávání dokumentů). Zpřístupnění je dovoleno pouze v souladu s uzavřenou licencí (týká se to např. elektronických informačních zdrojů). Digitalizované dokumenty pocházející z vlastního fondu knihovny lze zpřístupnit na počítačích v dané knihovně, avšak bez možnosti zhotovení digitální kopie. Její zpřístupnění může držitel autorských práv zakázat. Taková možnost zpřístupnění digitálního dokumentu rovněž neumožňuje vzájemné sdílení mezi knihovnami.

Problematická díla

Problematickým dílem z hlediska digitalizace je tzv. osiřelé dílo. „Pojmem "osiřelá díla" (v angl. orphan works, někdy překládáno rovněž jako "sirotčí díla") se rozumí autorská díla, u kterých ještě neuplynula doba ochrany autorských práv, ale buď autor není znám vůbec, nebo nejsou známi jeho dědicové, nebo se neví, kde se autor či jeho dědicové zdržují, a nelze proto získat svolení k užití jeho díla v případech, kdy je tento souhlas nutný.“[2]

Chystaná novelizace autorského práva

V současné době se hledá nová podoba autorského zákona, která by zohledňovala jak práva autorů a vydavatelů, tak práva uživatelů takových dokumentů, kteří v tomto případě zastupují právo na svobodný přístup k informacím a právo na vzdělání. Další novela autorského zákona byla původně plánovaná na konec roku 2008, od té doby byla ještě dvakrát odložena. Jedním z hlavních důvodů je čekání na nezbytnou iniciativu Evropské komise. Proto se nakonec ministerstvo inspirovalo Maďarskem a začalo pracovat na národní úpravě autorského zákona a návrhy Evropské komise budou po jejich zveřejnění zohledňovány. Novela b y se měla pokusit obsáhnout a řešit problematiku osiřelých děl, transparentnost kolektivní správy, zpoplatnění tiskových rozmnožovacích služeb. Předpokládaným datem nabytí účinnosti této novelizace byl 1. leden 2012. Nicméně o úpravě a podobě se jedná doteď.

Poznámky

  1. JEDLIČKOVÁ, Petra. Elektronické publikování: Úvod do digitalizace [online]. 16.10.2001 [cit. 2012-05-22]. Digitalizace - definice. Dostupné z WWW: <http://web.ff.cuni.cz/~jedlickp/kurzy/e-publikovani_1_2/e-publishing3/sld002.htm>.
  2. FALADOVÁ, Adéla. Autorské právo a digitální knihovny: osiřelá díla. Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 [cit. 2012-05-22]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/falad.htm>. ISSN 1801-5948.

Použité zdroje

http://cs.wikipedia.org/wiki/Systém_Kramerius#Autorsk.C3.BD_z.C3.A1kon_a_Kramerius
http://www.lupa.cz/clanky/digitalizace-knihoven-je-beh-na-dlouhou-trat/
http://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/uzivatele/texty/rd_registr_digitalizace.pdf
http://knihovna.nkp.cz/knihovna81/81048.htm
http://www.emuzeum.cz/download/athena-soubory/16-Snimek-1.swf
http://www.sbirkazakonu.info/autorsky-zakon/knihovni-licence.html
http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/falad.htm
http://blog.palmknihy.cz/2010/08/tiskova-zprava-palmknihy-ohlasuji.html
http://www.greaders.cz/2010/08/09/e-knihy-v-cesku-knihovny-pirati-a-nestastny-autorsky-zakon/