Aplikovaná etika

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Tesařová Mátlová

Klíčová slova: etika,obor, praxe, pravidla

Synonyma: užitá etika, praktická etika, applied ethics          

Související pojmy:

nadřazené - etika, morálka, praxe
podřazené - eutanázie, potrat, diskriminace, genderová vyrovnanost


Charakteristika

Aplikovaná etika jako jediný ze čtyř přístupů etiky vystupuje z teoretického rozjímání do praxe (ostatní jsou teoretické: deskriptivní, normativní a metaetika [1]). Objevuje se v každodenním životě osobním a především profesním. Aplikovaná etika je příčinou toho, že „etika překračuje svůj výlučně „akademický“ status a významnou měrou se podílí na řešení morálních problémů člověka, které souvisí s jeho profesionální činností.“ [2] Jejím úkolem je posoudit a vyřešit problematické případy díky užití normativních principů a pravidel. Při řešení morálně vyhrocené situace, musíme nejdříve najít pravidla pro konkrétní případ, pak následuje zdůvodnění jak k aplikaci pravidel, tak k dalšímu vyřešení situace.[3] Platí také, že „pokud má být etická aplikace úspěšná, musí racionální argumentace a zdůvodňování podléhat jistým pravidlům, které nejlépe rozpracovala etika diskurzu.[4]„ Kromě znalosti pravidel obecné etiky se vyžaduje také porozumění všem odborným prostředím, kterých se problém dotýká, včetně aktuální situace daného problému.

 

Odvětví etiky

Aplikovaná etika je nejrychleji rostoucí praktická součást filozofie[5]. Za posledních přibližně padesát let se rozrostla o množství odvětví. Přičemž při řešení problému se často tato odvětví prolínají. Existuje několik náhledů na dělení odvětví aplikované etiky. Tím, že je aplikovaná etika interdisciplinární obor, je její dělení složité, mění se v čase podle důrazu, který klade společnost na ten který obor. Jako příklad uvádím dělení dle U. Thumrnherra[6]:

 • hospodářská etika (bankovnictví, obchod)
 • etika vědy (etika ve výzkumech, finance, předmět výzkumu)
 • bioetika (týká se např. eutanazie, antikoncepce, paliativní péče)
 • etika techniky (odpady při výrobě, bezpečnost)
 • profesní etiky
 • medicínská etika (pokusy na lidech, vztah lékař – pacient)
 • enviromentální etika (ochrana živ. prostředí, klimatické změny)
 • etika zvířat (chov zvířat, hony, vztah zvíře – člověk)

Dělení aplikace etiky

Dle úrovně[7]:

 • jednotlivý případ (kazuistika)
 • konkrétní situace
 • určitý problém
 • dané společenské oblasti
 • jednotlivé lidské aktivity


Dle pohledu[8]:

 • subjektivní úroveň
  • mezi občany, bez hlubšího etického vědomí
  • vyšší míra odbornosti
  • profesionální, odborně aplikovaná etika
 • objektivní úroveň

Pravidla aplikované etiky

Pomocníkem i hlídačem při rozhodování v aplikované etice je kodex. Dle oboru, země, náboženství atp. nalezneme mnoho rozličných kodexů. Některé mohou být zakotveny v zákoně, některé mají jen doporučující charakter. Zde nabízím příklady některých z nich:

Instituce zabývající se etikou

Výběr institucí:

Databáze UNESCO - možnost vybrat instituci dle země, oboru, typu organizace


Poznámky

 1. THOMPSON, Mel. Přehled etiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 167 s. ISBN 8071788066.
 2. GLUCHMAN, Vasil a Miloš DOKULIL. Praktické otázky etiky a morálky: (etika III). Vyd. 1. Prešov: PVT Bratislava, 1998, 200 s. ISBN 8088859131
 3. FOBEL. P. Aplikovaná etika.Teoretické východiská a súčasné trendy. 1. vyd. Martin, SR:HONNER, 2002. 135 s. ISBN 80-968399-5-0.
 4. FOBELOVÁ, Daniela. Aplikované etiky v kontextoch súčasnosti. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005, 112 s. ISBN 80-8083-141-6.
 5. FREY, R a Christopher Heath WELLMAN. A companion to applied ethics. 1st ed. Malden: Blackwell, 2007, xviii, 698 s. ISBN 9781405133456.
 6. THURNHERR, Urs. Angewandte Ethik zur Einführung. 1. Aufl. Hamburg: Junius, 2000. ISBN 978-388-5063-223.
 7. REMIŠOVÁ, Anna. Aplikovaná etika. Filozofia. 1999, roč. 54, č. 4, s. 233.
 8. FOBEL, Pavel. Súčasný diskurz v aplikovanej etike. In: FOBELOVÁ, Daniela. Aplikované etiky v kontextoch súčasnosti. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005, s. 65. ISBN 8080831416.


Použitá literatura

ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. 3. nezměn. vyd. Praha: Rezek, 2009, 291 s.

Etický kodex zakladatelů, pracovníků kanceláře, členů Správní rady a Dozorčí rady. Praha: Transparency International - ČR, 2014. Dostupné z: http://www.transparency.cz/wp-content/uploads/2.-a-Etick%C3%BD-kodex-2014-akt.pdf

Etický kodex Policie České republiky. Policie ČR [online]. 2014 [cit. 2014-12-23]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/eticky-kodex-policie-ceske-republiky.aspx

FOBEL. P.Aplikovaná etika.Teoretické východiská a súčasné trendy. 1. vyd. Martin, SR:HONNER, 2002. 135 s. ISBN 80-968399-5-0.

FOBELOVÁ, Daniela.Aplikované etiky v kontextoch súčasnosti. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005, 112 s. ISBN 80-8083-141-6.

FREY, R a Christopher Heath WELLMAN. A companion to applied ethics. 1st ed. Malden: Blackwell, 2007, xviii, 698 s. ISBN 9781405133456.

GLUCHMAN, Vasil a Miloš DOKULIL. Praktické otázky etiky a morálky: (etika III). Vyd. 1. Prešov: PVT Bratislava, 1998, 200 s. ISBN 8088859131.

CHADWICK, Ruth F. Encyclopedia of applied ethics. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2012, xxxvi, 690 s. ISBN 97801237393154.

Prípadovosť - aplikácia - etika. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2011, 149 s. ISBN 9788055702131.

SINGER, Peter. Practical ethics [Singer, 1993]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. xiii, 395. ISBN 0-521-43363-0

THOMPSON, Mel. Přehled etiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 167 s. ISBN 8071788066.

VLADYKOVÁ, Ľubov. Aplikovaná etika - kontext a perspektívy. Vyd. 1. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010, 473 s. ISBN 9788070977354.