Živnostenský list

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
Vzor živnostenského listu

Autor: Kateřina Slámová

Klíčová slova: živnost, oprávnění, živnostenský rejstřík

Synonyma: živnostenské oprávnění

Související pojmy:

nadřazené - podnikání, živnost
podřazené - koncesovaná živnost, volná živnost, řemeslná živnost, vázaná živnost

Obecný popis

Živnostenský list byl úřední dokument potřebný pro zahájení podnikání fyzické či právnické osoby. Od roku 2008 se však již živnostenský list nevydává, v platnost totiž vstoupila novela zákona, podle níž je nyní pro podnikání fyzických a právnických osob nutné být zapsán do živnostenského rejstříku, který je dostupný online, živnostenský list jako takový se již nevydává. Jeho vydávání měl v minulosti na starost živnostenský úřad obce s rozšířenou působností. 

Podmínky pro získání živnostenského listu

Osoba (fyzická i právnická), jež o živnostenský list žádala, musela být starší 18ti let, musela být bezúhonná a způsobilá k právním úkonům. Způsobilost k právním úkonům bylo možno nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti. Za své konání ručila podnikající osoba svým majetkem. Pokud to vyžadovaly předpisy dané v té době, musely být splněny zvláštní podmínky, což byla odborná, či jiná způsobilost. Vydání živnostenského listu bylo odmítnuto fyzické či právnické osobě, pokud byl na její majetek prohlášen konkurz, a taky v případě, že této osobě byl uložen trest zákazu činnosti v tomto oboru či odvětví. Fyzická, či právnická osoba podala písemnou žádost a na základě splnění podmínek jí byl živnostenský list vydán. V případě nesplnění podmínek naopak. Další z podmínek pro získání živnostenského listu bylo zaplacení poplatku za tento list ve výši 1000Kč.

Náležitosti živnostenského listu

Do živnostenského listu bylo nutné uvést své jméno a příjmení, rodné číslo, IČ, předmět podnikání, bydliště  (u zahraniční fyzické osoby místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, příp. umístění organizační složky, byla-li zřízena), místo podnikání, sídlo a umístění organizační složky podniku. Tyto údaje, související s podnikatelskou činností, byl podnikatel povinnen do spisů zaznamenávat. Pokud osoba neměla k dispozici místo podnikání, potom uváděla do kolonky "místo podnikání" adresu svého bydliště. V průkazech vydaných právnické osobě se vedle řady dalších údajů uvádělo zejména sídlo právnické osoby (u zahraniční právnické osoby též umístění organizační složky podniku v České republice).[1] V evidenci, neboli živnostenském rejstříku, byly shromažďovány všechny tyto údaje a taktéž všechny jejich změny. Změny byl podnikatel povinen hlásit, pokud tak neučinil do 15ti dnů od změny, hrozila mu pokuta až ve výši 20 000Kč.  Po vydání živnostenského listu, či uskutečněné změně v něm, musel být do 5ti dnů proveden zápis/přepis do tohoto rejstříku.

Do živnostenského listu bylo také nutné uvést o jaký typ živnosti se jedná:

  • Volná živnost - nebylo potřeba dokazovat odbornou způsobilost nebo vzdělání
  • Řemeslná živnost - bylo nutné splnit zvláštní podmínky odborné způsobilosti (např. vyučení, maturitní zkouška,..)
  • Vázaná živnost - byly vyjmenovány v zákoně a pro každou byly potřebné jiné podmínky
  • Koncesovaná živnost - tato živnost nebyla narozdíl od ostatních ohlašována, ale žádalo se o ni. Byl třeba státní souhlas. 

Živnostenský list a zaměstnání

Nebylo možné vlastnit živnostenský list a zároveň sám sebe na tento živnostenský list zaměstnat. „Živnostník - fyzická osoba - nemůže sám sebe zaměstnávat v pracovním poměru jako zaměstnance. Jiná situace by byla, kdyby občan jako jediný společník založil společnost s ručením omezeným“.[2] 

Poznámky

  1. SALAČOVÁ, Marie a Irena FLEISCHMANOVÁ. Soukromé podnikání a živnostenský list. Daně a právo v praxi 2006/5 [online]. 2006 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d456v432-soukrome-podnikani-a-zivnostensky-list/?search_query=$issue=1I18, str.1.
  2. MUŠKA, František. Živnostenský list a zaměstnání. Daně a právo v praxi 2006/10 [online]. 2006 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d375v351-zivnostensky-list-a-zamestnani/?search_query=%24index%3D1074&order_by=&order_dir=&type=&search_results_page=3, str.1.

Použitá literatura