Školská reforma

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Slaná

Klíčová slova: školská reforma, kurikulární reforma, rámcové vzdělávací programy, vzdělání

Synonyma: kurikulární reforma

Související pojmy:

nadřazené - Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v ČR
podřazené - Rámcové vzdělávací programy

Charakteristika

Školská reforma se zavádí proto, aby se vzdělávání přizpůsobilo potřebám člověka v 21. století. Měla by revolučně změnit české školství a napravit nedostatky. Dnešní společnost i pracovní trhy vyžadují jiné vzdělávání, než jaké nabízí většina českých škol. Hlavním cílem vzdělávání by mělo být osvojení schopností a dovedností uplatnitelných v praktickém životě, např. umět spolupracovat ve skupině, umět vyjádřit a zastávat vlastní názor apod. „Žáci by toho měli více umět namísto znát.“ České školství se příliš zaměřuje na předávání dat a pojmů, vzdělávání českých dětí schází praktická využitelnost. Reforma by měla českým učitelům pomoci k tomu, aby přestali klást hlavní důraz na učivo, ale kladli jej na schopnost s ním zacházet. Školy si sestaví vlastní školní vzdělávací programy (podle Rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé úrovně a typy vzdělávání – základní, gymnaziální, střední odborné). Vedení každé školy si může vytvořit osnovy podle svých představ. Tato reforma školství probíhá v celoevropském kontextu vývoje moderního vzdělávání. [1]

Desatero školské reformy

 1. Žáci se budou ve škole cítit příjemně a bezpečně, zažívat radost z učení.
 2. Žáci dostanou příležitost ukázat, co umí, v čem se zlepšují – to by se mělo odrazit v jejich hodnocení.
 3. Žáci získají nejen dobré znalosti, ale i chuť a dovednosti učit se po celý život.
 4. Žáci se naučí poznávat svět v souvislostech a učivo maximálně využít ve svém budoucím životě.
 5. Žáci budou dobře jazykově připraveni na život a práci v současném propojeném světě.
 6. Žáci se naučí pracovat s různými zdroji informací.
 7. Žáci budou umět žít a jednat s ostatními lidmi.
 8. Žáci se naučí jednat samostatně a rozhodovat se zodpovědně.
 9. Žáci budou pečovat o zdraví svoje i ostatních.
 10. Žáci zvládnou aktivně vstupovat do výuky i dění ve škole. [2]

Bílá kniha

Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikla v roce 2001 a definovala šest hlavních cílů vzdělávání. Stala se podkladem k realizaci školské reformy. [1]

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy jsou základním dokumentem školské reformy, závazně definují obsahy vzdělávání. Jsou zvláště pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Vymezují závazné cíle, obsah, výsledky, tvoří jakýsi rámec, na němž jsou jednotlivé vzdělávací programy realizovány.

Staré klasické učební osnovy byly stejné pro všechny školy v republice. Rámcový vzdělávací program oproti tomu pouze stanovuje základní požadavky ze strany státu. Tyto základní požadavky si pak každá škola konkretizuje ve svém školním vzdělávacím programu. [3]

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Matematika a její aplikace
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
 • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
 • Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce [1]

Školní vzdělávací programy

Rámcový vzdělávací program stanovuje pouze základní požadavky na vzdělávání. Každá škola musí respektovat tyto základní požadavky, ale vytvoří si svůj vlastní školní vzdělávací program. V tomto programu si škola stanoví podmínky podle sebe, zkušeností svých učitelů, skladby žáků, jejich zájmů, případně i podle požadavků rodičů. Podstata změny tkví především v přístupu k žákům, jejich motivaci, v příznivé atmosféře, ve vytváření prostoru pro aktivní zapojení do výuky, pro samostatné hledání, tvoření, zkoušení atd. Škola si tedy může sama rozhodovat, jestli zůstane u stávajících předmětů, nebo některé z nich spojí do nového předmětu. Rozhodující je to, jaké předměty jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu, který škola sestaví. [1]

Klíčové kompetence

Žák by si měl v průběhu vzdělávání osvojit tzv. klíčové kompetence. Klíčové kompetence označují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V rámci školské reformy jsou klíčové kompetence vymezeny na úrovni, které mají dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělávání. Za klíčové jsou považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. Jsou jednou z nejzásadnějších novinek celé reformy.

Evropská komise definovala osm oblastí klíčových kompetencí pro základní vzdělávání:

 • Komunikace v mateřském jazyce
 • Komunikace v cizím jazyce
 • Matematická gramotnost a kompetence v oblasti přírodních věd a technologií
 • Kompetence v oblasti informační a komunikační technologie
 • Učit se učit (kompetence k učení)
 • Interpersonální sociální a občanské kompetence
 • Podnikatelské dovednosti
 • Kulturní rozhled [1]

Průřezová témata

Průřezová témata představují aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků a pro jejich vzájemnou spolupráci. Pomáhají také rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Stávají se povinnou součástí základního i středního vzdělávání a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Průřezová témata přinášejí možnost rozšířit vzdělávací obsahy o zcela nové oblasti důležité pro život v současném světě. Školy budou moci témata zahrnovat do tradičních předmětů, nebo je vyučovat prostřednictvím projektů.

V rámci základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Multikulturní výchova
 • Environmentální výchova
 • Mediální výchova [1]

Význam školské reformy pro mateřské školy

Do mateřských škol by měla reforma přinést větší výběr aktivit, lepší přístup k dětem a jejich individuálním nárokům, průběžnou analýzu pokroků dítěte. Učitelé by měli mít větší volnost při vytváření svých programů. Bude tu možnost přizpůsobení se plně školním podmínkám a potřebám dětí, práce s dětmi by měla být více individualizovaná. Dá se říci, že reforma v předškolním vzdělávání je momentálně nejdál – bylo proškoleno největší procento učitelů, je vydáno několik zásadních metodických materiálů. [3]

Poznámky

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Reforma školství v České republice: Varianty [online]. Praha: Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., 2006 [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://www.varianty.cz/reforma-prirucka.pdf
 2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Desatero školské reformy [online]. 2012 [cit. 2012-06-06]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/desatero-skolske-reformy
 3. 3,0 3,1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nejčastější dotazy [online]. 2012 [cit. 2012-06-07]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/dotazy

Seznam zdrojů

Reforma školství v České republice: Varianty [online]. Praha: Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., 2006 [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://www.varianty.cz/reforma-prirucka.pdf

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Školská reforma [online]. 2012 [cit. 2012-06-06]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma