Šedá literatura: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (13 revizí: IMPORT W-Z a články začínájící na dlouhé sam. a souhl. s háčkem: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:06

Autor: Marie Vlčková

Klíčová slova: šedá literatura, polopublikované dokumenty, typy šedé literatury, zdroje šedé literatury

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - ---

podřazené - vysokoškolské kvalifikační práce, firemní literatura, sborníky, preprinty, výzkumné zprávy, patenty


Šedá literatura

„Publikace, které nejsou dostupné prostřednictvím běžných knihkupeckých zdrojů či akvizičních postupů.“ [14, s. 378]

Šedá literatura jsou nepublikované nebo polopublikované dokumenty, které nejsou vydávané komerčními vydavateli a neprošli vydavatelských procesem. Nejsou také přístupné tradičním způsobem v knihkupectvích nebo knihovnách, a proto se obtížně získávají. Šedá literatura je vydávaná v omezeném množství, pro její distribuci a zpřístupňování existují speciální informační systémy nebo databáze. Protože přináší nejčerstvější poznatky je hlavní výhodou této literatury aktuálnost [6]. „Do 70. let 20. století se jednalo zejména o výzkumné a technické zprávy institucí (např. výzkumných ústavů), disertační práce a v menší míře další druhy vysokoškolských kvalifikačních prací a vládní dokumenty nepublikované oficiálními kanály. S nástupem informačních sítí v 80. a zejména 90. letech 20. století se začaly objevovat další zdroje - elektronické konference, newslettery, diskusní skupiny apod“. [8]

Systém SIGLE byl provozován od roku 1980 celoevropskou asociací EAGLE, základní funkcí bylo získávání, zpracování a zpřístupňování informací o šedé literatuře v Evropě. Systém zpřístupňoval plné záznamy dokumentů nebo jejich lokace. Za Českou republiku byly členy knihovna Akademie věd a Národní technická knihovna. Po odchodu některých členů asociace kvůli zastaralosti systému byla činnost systému v roce 2005 ukončena [6].

Systém Open Sigle pro informace o šedé literatuře v Evropě zprostředkovává volný přístup k bibliografickým informacím o šedé literatuře. Obsahuje například technické a výzkumné zprávy, dizertační práce, některé úřední dokumenty nebo články z konferencí [11].

Organizace GreyNet zprostředkovává komunikaci mezi organizacemi produkujícími šedou literaturu a osobnostmi tuto literaturu vytvářejícími. Mezi hlavní aktivity patří série mezinárodních konferencí o šedé literatuře, vytváření a udržování on-line zdrojů nebo rozvoj studijních programů v oblasti šedé literatury [4].


Typy šedé literatury

1. Vysokoškolské kvalifikační práce - diplomové, disertační, habilitační

2. Zprávy - výzkumné – výsledky řešení výzkumného problému, technické, vývojové, výroční

3. Patentové dokumenty - patenty, autorské osvědčení

4. Firemní literatura - normativní dokumenty – technické a právní normy, interní dokumenty – administrativní, propagační, obchodní, informační nebo instruktážní dokumenty, firemní periodika, ročenky, prospekty, adresáře, katalogy, návody a pravidla

5. Konferenční sborníky - materiály z konferencí, soubory příspěvků

6. Studijní materiály - záznamy z přednášek, učební texty, osnovy

7. Preprinty - předtisky, před oficiálním vydáním dokumentu, nejčastěji konferenční příspěvky


České zdroje šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury je projekt Národní technické knihovny v Praze. Úložiště má sloužit jako centrální rozhraní (www.nusl.cz) pro vyhledávání šedé literatury, se zaměřením na vědu, výzkum a vzdělávání. Velký význam je ve vytvoření sítě spolupracujících institucí [6].

Národní registr VŠKP umožňuje vyhledávání podle různých kritérií a podle rozhodnutí konkrétní školy jsou zpřístupněny buď záznamy prací, nebo jejich plné texty. „Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací (informací o pracích – název, autor, ...) a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty.“ [15]

Evidence publikací v AV ČR - ASEP je informační databáze o publikacích a dalších výstupech výzkumu Akademie věd České republiky. V záznamech jsou nejen bibliografické údaje, ale i údaje o projektech a výzkumných záměrech [3].

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací slouží k vyhledávání ve veřejně přístupných údajích o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků ČR [5].

Cílem Informačního portálu Věda.cz je shromažďování informačních zdrojů z oblasti vědy a výzkumu. Informuje o aktuálních novinkách z jednotlivých oborů, o přednáškách nebo konferencích. Pro třídění informací je využíváno oborové dělení podle standardu SIGLE [13].

Oborová brána Technika nabízí jeden prostor na prohledávání českých i zahraničních zdrojů zejména z oblasti techniky. Obsahuje zdroje placené Národní technickou knihovnou, volně dostupné zdroje a „…tzv. profesionální zdroje. Jedná se o přehled klíčových profesionálních elektronických informačních zdrojů z oblasti přírodních a aplikovaných věd, techniky, lékařství, norem, patentů a šedé literatury.“ [10]


Zahraniční zdroje šedé literatury

Projekt DRIVER se snaží vytvořit evropskou síť digitálních repozitářů. Testovací verze byla ukončena v roce 2007, pokračováním je funkční síť DRIVER II [7].

Scirius je komplexní vyhledávač firmy Elsevier pro vědu a výzkum. Umožňuje vyhledávat časopisy, články, zprávy i nejnovější výzkumné práce, preprinty nebo patenty, které nenaleznou běžné vyhledávače [12].

Systém CORDIS poskytuje spektrum informací o výzkumu a vývoji v EU pomocí předmětového klasifikačního rejstříku systému CORDIS SIC. [2].

NTIS je informační server pro technické informace v USA provozovaný Ministerstvem obchodu [9].

CERIST centrum pro výzkum bylo založeno v roce 1985 za účelem vytváření a rozvoje národního systému vědeckých a technických informací [1].

Další zdroje:

La Documentation Francaise - francouzský systém (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/), The EASY (Electronic Archiving System) – nizozemský institut (http://easy.dans.knaw.nl/dms), euroCRIS – evropská nezisková asociace (http://www.eurocris.org/), Registry of Open Access Repositories (ROAR) – registr repozitářů (http://roar.eprints.org/), Portál SOWIPORT (Sozialwissenschaften Portal) – vědecký informační portál (http://www.sowiport.de/ ) [7].


Použitá literatura

1) Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique [online]. 2010 [cit. 2010-10-18]. Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique. Dostupné z WWW: <http://www.cerist.dz/?fc=historique>.

2) European Commission Cordis [online]. 2010, 2010-10-18 [cit. 2010-10-18]. European Commission Cordis. Dostupné z WWW: <http://cordis.europa.eu/home_en.html>.

3) Evidence publikací v AV ČR: ASEP [online]. 2010 [cit. 2010-10-15]. Evidence publikací v AV ČR: ASEP. Dostupné z WWW: <http://www.iach.cz/knav/databaze_cz.htm>.

4) GreyNet International [online]. 2010 [cit. 2010-10-15]. GreyNet International. Dostupné z WWW: <http://www.greynet.org/greynethome/aboutgreynet.html>.

5) Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací [online]. 2010 [cit. 2010-10-15]. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dostupné z WWW: <http://www.isvav.cz/>.

6) Národní uložiště šedé literatury [online]. 2010, 23.3.2010 [cit. 2010-10-15]. Národní uložiště šedé literatury. Dostupné z WWW: <http://nusl.techlib.cz/index.php/O_projektu>.

7) Národní uložiště šedé literatury [online]. 2001 - 2010, 5. 3. 2009 [cit. 2010-10-15]. Portály a digitální knihovny šedé literatury. Dostupné z WWW: <http://nusl.techlib.cz/index.php/%C5%A0ed%C3%A1_literatura_-_Informa%C4%8Dn%C3%AD_zdroje>.

8) NOVÁK, Petr . Šedá literatura a její význam pro uživatele informačních služeb v ČR . Čtenář : Měsíčník pro knihovny [online]. 2008, 60, 5, [cit. 2010-10-15]. Dostupný z WWW: <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2008-roc-60/05-2008/tema-seda-literatura-a-jeji-vyznam-pro-uzivatele-informacnich-sluzeb-v-cr-41-153.htm>.

9) NTIS - National Technical Information Service [online]. 2010 [cit. 2010-10-18]. NTIS - National Technical Information Service . Dostupné z WWW: <http://www.ntis.gov/about/index.aspx>.

10) Oborová brána TECH [online]. 2001 - 2010 [cit. 2010-10-15]. Oborová brána TECH. Dostupné z WWW: <http://tech.jib.cz/o-projektu>.

11) OpenSIGLE [online]. 2010 [cit. 2010-10-15]. OpenSIGLE . Dostupné z WWW: <http://opensigle.inist.fr/>.

12) Scirius - for scientific information only [online].Elsevier , 2010 [cit. 2010-10-15]. Scirius - for scientific information only. Dostupné z WWW: <http://www.scirus.com/.php/%C5%A0ed%C3%A1_literatura_-_Informa%C4%8Dn%C3%AD_zdroje>.

13) Veda.cz [online]. 2010 [cit. 2010-10-15]. Veda.cz . Dostupné z WWW: <http://www.veda.cz/staticShort.do?search=o_nas>.

14) Všeobecná encyklopedie : 7. ř/š. 1. vydání. Praha : DIDEROT, 1999. 428 s. ISBN 80-902555-9-0.

15) Vysokoškolské kvalifikační práce [online]. 2010 [cit. 2010-10-15]. Vysokoškolské kvalifikační práce. Dostupné z WWW: <http://www.theses.cz/>.